Pedagógus-továbbképzés indítási regisztrációjának nyilvántartásba vételi eljárása

1. A feladat/ügytípus megnevezése

A pedagógus-továbbképzés indítási regisztrációjának nyilvántartásban vétele céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél kérelmére indul, így arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A pedagógus-továbbképzés alapítási engedély jogosultja harmadik személynek a továbbképzés indítására írásban megkötött szerződésben engedélyt ad. Ennek tényéről az engedélyt kapott harmadik személy 8 napon belül tájékoztatja az Oktatási Hivatalt.

2. A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Oktatási Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

Ügyintéző neve:

Tóth Bianka

Telefon:

(+36-1)374 2297

E-mail:

toth.bianka@oh.gov.hu

3. Az ügyfélfogadás rendje

Az Oktatási Hivatalban (a továbbiakban: OH) az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után fogadják az ügyintézők.

4. Útmutató

4.1. Az eljárást meghatározó jogszabályok

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nkt.)
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (a továbbiakban: Itv.)
  • Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)
  • 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről (a továbbiakban: Kormányrendelet)

4.2. A kérelem benyújtása

A kérelem (Indítási regisztráció űrlapja) letölthető a PedAkkred rendszer (Pedagógus-továbbképzési eljáráskövető és nyilvántartási rendszer) „Letöltések" menüpontjáról. A kérelmet (cégszerűen) aláírva, 3000,- forint értékű illetékbélyeggel ellátva kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak, kivéve, ha a kérelmezőt az Itv. 5. §-a értelmében teljes személyes illetékmentesség illeti meg.

A kérelem mellé csatolni szükséges:

  • a pedagógus-továbbképzés indításának engedélyezéséről szóló, alapítóval kötött megállapodást,
  • a pedagógus-továbbképzési tevékenység folytatására való jogot igazoló okirat másolatát,
  • képviselet esetén a képviseleti jog igazolását (aláírási címpéldány).

4.3. A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem benyújtása folyamatos.

4.4. A kérelem benyújtásának helye

Oktatási Hivatal
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 40.

4.5. Az eljárás időtartama

Az Ákr. által meghatározott ügyintézési idő: 8 nap, amennyiben a kérelem és annak mellékletei hiánytalanul beérkeztek. Ellenkező esetben 60 nap.

4.6. A jóváhagyási eljárás résztvevői

A kérelem benyújtója a továbbképzési programot szervező/indító.
Az eljárás lefolytatásában közreműködik az OH mint a hatósági eljárás (nyilvántartásba vétel) lefolytatója.

4.7. Az illeték mértéke

Óraszámtól függetlenül minden esetben 3000,- forint értékű illetékbélyeg, kivéve, ha a kérelmezőt az Itv. 5. §-a értelmében teljes személyes illetékmentesség illeti meg.

5. Az eljárás menete

5.1. Az eljárás megindítása

A beérkezett kérelmeket az OH ügyintézője formai szempontból ellenőrzi.
Hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az OH hiánypótlásra szólítja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére 15 nap áll a kérelmező rendelkezésére.

5.2. A döntés

Az OH elnöke a kérelem nyilvántartásba vételéről határozat formájában értesíti a kérelmezőt.

További információk

Az indítási regisztrációs határozat kézhezvétele után, valamint legalább huszonegy nappal a továbbképzés indítása előtt kell kérelmezni továbbképzési program felvételét a továbbképzések hivatalos jegyzékébe. A továbbképzés jegyzékre kerülés hiányában a nem szervezhető.


Oktatási Hivatal
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

Nyomtatás

CÍMKÉK

továbbképzés