Az alapítási engedély kiadásának eljárása

1. A feladat/ügytípus megnevezése

A pedagógus-továbbképzés alapítási engedélyének kiadása céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél kérelmére indul.

2. A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Oktatási Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.)
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

Ügyintéző neve: Réthey Andrea
Telefon: 06-1/374-2367
E-mail: rethey.andrea@oh.gov.hu


3. Az ügyfélfogadás rendje

Az Oktatási Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után fogadják az ügyintézők.

4. Útmutató

4.1. Az eljárást meghatározó jogszabályok

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.)
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről (továbbiakban: Kormányrendelet)
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
 • 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről

4.2. A kérelem benyújtásának ideje

Az alapítási kérelem engedélyezés céljából bármikor benyújtható.

4.3. A kérelem benyújtásának helye

Oktatási Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 40.
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

4.4. Az eljárás időtartama

A pedagógus-továbbképzési programokkal összefüggő eljárásokban az ügyintézési határidő hatvan nap.

4.5. A jóváhagyási eljárás résztvevői

A program alapításának jóváhagyását kérelmező.

Az eljárás lefolytatásában közreműködik:

 • a Hivatal, a hatósági eljárás lefolytatója
 • a szakértő, aki véleményével segíti a döntés-előkészítő munkát,
 • a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület (továbbiakban: PAT), mely a szakértői vélemény figyelembe vételével javaslatot tesz a Hivatalnak a program elfogadására vagy elutasítására.

4.6. A kérelem

Az engedélyezési eljárás megkezdéséhez a kérelmet webes felületen keresztül, a PedAkkred rendszerben (Pedagógus-továbbképzési eljáráskövető és nyilvántartási rendszer) kell feltölteni és elektronikusan elküldeni, majd két nyomtatott (papíralapú), aláírt példányban benyújtani a Hivatalhoz, csatolva egy-egy példányban a kötelező mellékleteket: nyilatkozat pedagógus-továbbképzési program szerzői és/vagy felhasználási jogáról; pénzügyi adatlap; igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása.

4.7. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

Az alapítási eljárás igazgatási szolgáltatási díja

 • 30 órás program esetében: 114 500,- Ft
 • 31-60 órás program esetében: 133 500,- Ft
 • 61-90 órás program esetében: 148 000,- Ft
 • 91 óra feletti program esetében: 158 000,- Ft

Az újra beadott alapítási eljárás igazgatási szolgáltatási díja

 • 30 órás program esetében: 55 000,- Ft
 • 31-60 órás program esetében: 57 500,- Ft
 • 61-90 órás program esetében: 59 500,- Ft
 • 91 óra feletti program esetében: 64 000,- Ft

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni.

5. Az eljárás menete

5.1. Az eljárás megindítása

 • A beérkezett kérelmeket a Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi.
 • Hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén a Hivatal hiánypótlásra szólítja fel a benyújtót.

5.2. A kérelmek elbírálása

A formailag megfelelő alapítási kérelmet a Hivatal köznevelési szakértővel véleményezteti, majd ezt a véleményt megküldi a PAT-nak. Az alapítási kérelem az ezt követő ülésen kerül a PAT által elbírálásra.
A PAT valamennyi továbbképzési program jóváhagyására és az alapítási engedély kiadására támogató vagy elutasító javaslatot tesz. A PAT javasolhatja a program kiegészítését, kijavítását, amennyiben álláspontja szerint a program még ugyanabban az eljárásban javítható, kiegészíthető.
A javítás, kiegészítés lehetőségéről a Hivatal értesíti a kérelmezőt és egyben megküldi a PAT által összeállított hibajegyzéket.
A hibajegyzék alapján javított alapítási kérelmet a PAT programért felelős előterjesztője ellenőrzi.

5.3. A döntés

A továbbképzési program jóváhagyásáról, az alapítási engedély kiadásáról a Hivatal a PAT javaslata alapján dönt. A Hivatal a javaslattól eltérő döntést is hozhat.

5.4. Elutasított program újra beadása

Amennyiben az alapítási kérelem elutasításra kerül, a továbbképzési program készítője, az elutasító határozat jogerőre emelkedésétől számított fél éven belül ugyanazt a programot átdolgozva – csökkentett igazgatási szolgáltatási díj ellenében – újra beadhatja.
A PAT akkor tekinti ugyanannak a programnak a benyújtott kérelmet, ha az általa összeállított hibajegyzék alapján, csak a kifogásolt pontokban történt javítás. Ha az óraszám a PAT javaslata miatt módosul, akkor az újra beadott program igazgatási szolgáltatási díja az új óraszámnak megfelelően változik.

FONTOS!
A kérelem elektronikus kitöltéséhez használja a PedAkkred rendszer „Súgó" funkcióját, mely tartalmazza a rendszer felhasználói kézikönyvét! Szakmai kérdésekre a választ megtalálja a PedAkkred rendszer „Letöltések" funkció alatti tájékoztató anyagokban!


Oktatási Hivatal
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály
Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály

Nyomtatás

CÍMKÉK

továbbképzés