Ugrás a tartalomhoz

Országos köznevelési szakértői névjegyzékbe kerülés – engedélyezés

A bekerülés feltételei és a kérelemhez csatolandó dokumentumok

Az Országos köznevelési szakértői névjegyzékbe a kérelmező engedélyezés útján akkor kerülhet be, ha büntetlen előéletű, nem áll a köznevelési szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakterületén szerzett tíz éves gyakorlattal rendelkezik, és szakterületének elismert képviselője, továbbá az eljárás díját az Oktatási Hivatal számlaszámára befizette.

A benyújtott dokumentumok alapján az Oktatási Hivatal dönt az engedélyezésről.

Adatlap

Az alábbi nyomtatványt kitöltve, a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy személyesen el kell juttatni az Oktatási Hivatal – Köznevelési Nyilvántartási Főosztály – Köznevelési Információs Rendszer Osztály részére, vagy az Oktatási Hivatal elektronikus felületén keresztül elektronikus kérelmet kell feladni, amelyhez a szükséges mellékleteket digitalizálva kell mellékelni.

Mellékletek:

Büntetlen előélet

Nyilatkozatot kell benyújtani a büntetlen előéletről. Amennyiben a kérelmezőnek olyan munkakörre szóló jogviszonya van, amely betöltésének előfeltétele a büntetlen előélet, a munkáltató nyilatkozata arról, hogy a kérelmező büntetlen előéletű (lásd szakmai gyakorlat mintadokumentuma), ennek hiányában e tény igazolására a kérelem benyújtásakor kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt szükséges csatolni.

Adatkezelési nyilatkozat

Végzettség, szakképzettség, szakképesítés

A felsőfokú végzettség és pedagógus szakképzettség igazolására az adatlapon rögzíthető az oklevél száma, kelte, a kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezése, a végzettség, szakképzettség megnevezése, azonban mellékelni kell az oklevél másolatát.

A nem magyar felsőoktatási intézményben szerzett oklevél esetén rögzíthető a Magyarországon megszerezhető oklevéllel való egyenértékűség elismeréséről szóló határozat száma és kelte is, azonban mellékelni kell a határozat másolatát.

Szakmai gyakorlat

A kérelemhez csatolni kell a tíz év gyakorlati idő meglétéről a munkáltató, az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén a munkáltató fenntartója által kiállított igazolást, ennek hiányában a gyakorlati idő más, hitelt érdemlő igazolását.

A nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás szakterület esetén a tíz év szakmai gyakorlat meglétéről szóló, munkáltató által kiállított igazolást.

A tanügy-igazgatási szakértői szakterületre történő bejelentés esetén a gyakorlati idő beszámításánál figyelembe vehető a közigazgatásban tanügy-igazgatási, térségi (települési önkormányzatok köznevelési célú feladatok ellátására szerveződött társulásai, vármegyei, regionális) tervezés és fejlesztés szakterületen szerzett szakmai gyakorlat is.

A szakmai gyakorlati idő igazolásához javasoljuk a letölthető adatlap használatát. Más formában történő igazolást csak a letölthető adatlappal azonos adattartalommal áll módunkban elfogadni.

Adatlap a gyakorlati idő igazolásához

A szakterületének elismert képviselője

Annak igazolására, hogy a kérelmező a szakterületének elismert képviselője, részletes szakmai önéletrajzot, a kérelmező szakmai tevékenységét értékelő – legalább két – szakmai ajánlást kötelezően, a kérelmező publikációs jegyzékét, szakmai díjainak, címeinek, elismeréseinek jegyzékét opcionálisan kell mellékelni a kérelemhez.

Az eljárás díja

1. Bejelentés szakterületenként 40 000 Ft
2. Engedélyezés szakterületenként 40 000 Ft
3. Kiegészítés szakterületenként 40 000 Ft
4. Adatmódosítás amennyiben az igazoláson található adatok nem változnak 0 Ft

 

amennyiben az igazoláson található adatok változnak 3000 Ft

5. Új igazolás kiállítása

elveszítés, rongálódás esetén 3000 Ft
6. Törlési kérelem
0 Ft
7. Jogorvoslati kérelem Az alapeljárás szerinti díj 50%-a 20 000 Ft

A bírálati díjat az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni.

A bírálati díjat szakterületenként kell leróni.

Igazolásként csatolni kell a postai befizetést vagy banki átutalás visszaigazolásának másolatát.

A megjegyzés rovatba a kérelmező nevét és a kérelem típusát kell beírni.

Amennyiben kérelmét az elektronikus felületen keresztül nyújtja be, lehetőség van bankkártyás fizetéssel kiegyenlíteni az eljárási díjat az OTP Bank Nyrt. oldalán (Simple Pay). (Az azonnali számlakiállítás miatt minden esetben meg kell adni a számlázási adatokat is.)

A feladatot ellátó szervezeti egység, illetve a kérelmekkel foglalkozó ügyintézők elérhetőségei a következők:

Oktatási Hivatal - Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszer Osztály - Névjegyzék
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím:

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszer Osztály - Névjegyzék
1363 Budapest, Pf. 112.

Ügyintézők:

Ügyintéző neve Pintér-Szabó Tünde Veronika Varga Andrea
Telefon (+36-1) 374-2145 (+36-1) 374-2319
E-mail pinter-szabo.tunde@oh.gov.hu varga.andrea@oh.gov.hu

A kérelmeket faxon vagy e-mailben nem áll módunkban befogadni!

A kérelem benyújtható az elektronikus felületen keresztül, vagy postai úton, vagy személyesen munkaidőben a Hivatal Küldeménykezelő Irodájában a 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. szám alatt a F/54. irodában.

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:


ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra