Az Országos köznevelési szakértői névjegyzékbe kerülés – bejelentés

A bekerülés feltételei és a kérelemhez csatolandó dokumentumok

Az Országos köznevelési szakértői névjegyzékbe bejelentés útján az a kérelmező kerülhet be, aki büntetlen előéletű, nem áll a köznevelési szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, felsőfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel, pedagógus- vagy oktatói munkakörben szerzett tíz év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, valamint akit pedagógus munkakörben foglalkoztatnak, vagy a pedagógus munkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya megszűnése óta öt évnél kevesebb idő telt el.

Adatlap

Az alábbi nyomtatványt kitöltve, a szükséges mellékletekkel együtt kell eljuttatni az Oktatási Hivatal – Köznevelési Nyilvántartási Főosztály – Köznevelési Információs Rendszer Osztály részére. A kérelem elektronikus úton történő benyújtására az Oktatási Hivatal elektronikus felületén keresztül van lehetőség. Ebben az esetben az Országos köznevelési szakértői névjegyzék elektronikus felületén elektronikus kérelmet kell feladni, amelyhez a szükséges mellékleteket digitalizálva kell mellékelni, feltölteni.

Mellékletek:

Büntetlen előélet

Nyilatkozatot kell benyújtani a büntetlen előéletről. Amennyiben a kérelmezőnek olyan munkakörre szóló jogviszonya van, amely betöltésének előfeltétele a büntetlen előélet, a munkáltató nyilatkozata arról, hogy a kérelmező büntetlen előéletű (lásd szakmai gyakorlat mintadokumentuma), ennek hiányában e tény igazolására a kérelem benyújtásakor kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt szükséges csatolni.

Adatkezelési nyilatkozat

Végzettség, szakképzettség, szakképesítés

A felsőfokú végzettség és pedagógus szakképzettség igazolására az adatlapon rögzíthető az oklevél száma, kelte, a kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezése, a végzettség, szakképzettség megnevezése, azonban mellékelni kell az oklevél másolatát.

A nem magyar felsőoktatási intézményben szerzett oklevél esetén rögzíthető a Magyarországon megszerezhető oklevéllel való egyenértékűség elismeréséről szóló határozat száma és kelte is, azonban mellékelni kell a határozat másolatát.

Szakmai gyakorlat

A kérelemhez csatolni kell a tíz év gyakorlati idő meglétéről a munkáltató, az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén a munkáltató fenntartója által kiállított igazolást, ennek hiányában a gyakorlati idő más, hitelt érdemlő igazolását.

A nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás szakterület esetén a tíz év szakmai gyakorlat meglétéről szóló, munkáltató által kiállított igazolást.

A tanügy-igazgatási szakértői szakterületre történő bejelentés esetén a gyakorlati idő beszámításánál figyelembe vehető a közigazgatásban tanügy-igazgatási, térségi (települési önkormányzatok köznevelési célú feladatok ellátására szerveződött társulásai, vármegyei, regionális) tervezés és fejlesztés szakterületen szerzett szakmai gyakorlat is.

A szakmai gyakorlati idő igazolásához javasoljuk a letölthető adatlap használatát. Más formában történő igazolást csak a letölthető adatlappal azonos adattartalommal áll módunkban elfogadni.

Adatlap a gyakorlati idő igazolásához

A pedagógus szakvizsga

A pedagógus szakvizsga igazolására az adatlapon rögzíthető az oklevél száma, kelte, a kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezése, a szakképzettség megnevezése, azonban mellékelni kell az oklevél másolatát.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 35.§ (4) bekezdés szerint a pedagógus szakvizsgával egyenértékű a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint a doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím. A pedagógus szakvizsgával egyenértékű továbbá a klinikai, a pedagógiai, az óvoda- és iskola-, a neuropszichológiai, a tanácsadó szakpszichológusi, a fogyatékosság típusának megfelelő szakorvos, a gyermek- és ifjúsági pszichiátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat vagy gyermekneurológia szakorvos, szociális szakvizsga.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 105. § (1-5) bekezdések szerint az 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmények alapján szerzett, illetőleg e nap előtt engedélyezett doktori cselekmények alapján később megszerzett egyetemi doktori cím továbbra is viselhető. Az a személy, aki 1984. szeptember 1-je után egyetemi tudományos fokozatot (doctor universitatis) szerzett, továbbra is használhatja a „dr. univ.” megjelölést. Hittudományi egyetemeken 1993. szeptember 1-je előtt szerzett hittudományi doktori cím továbbra is viselhető. Az 1997. december 31-ig az egyetem által odaítélt doktori fokozat, illetőleg megállapított doktori fokozattal való egyenértékűség továbbra is érvényes. Amennyiben jogszabály alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési előírásként tudományos fokozatot említ, azon doktori fokozatot, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozatot kell érteni.

Az eljárás díja

1. Bejelentés szakterületenként 40 000 Ft
2. Engedélyezés szakterületenként 40 000 Ft
3. Kiegészítés szakterületenként 40 000 Ft
4. Adatmódosítás amennyiben az igazoláson található adatok nem változnak 0 Ft

 

amennyiben az igazoláson található adatok változnak 3000 Ft

5. Új igazolás kiállítása

elveszítés, rongálódás esetén 3000 Ft
6. Törlési kérelem
0 Ft
7. Jogorvoslati kérelem Az alapeljárás szerinti díj 50%-a 20 000 Ft

A bírálati díjat az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni.

A bírálati díjat szakterületenként kell leróni.

Igazolásként csatolni kell a postai befizetést vagy banki átutalás visszaigazolásának másolatát.

A megjegyzés rovatba a kérelmező nevét és a kérelem típusát kell beírni.

Amennyiben kérelmét az elektronikus felületen keresztül nyújtja be, lehetőség van bankkártyás fizetéssel kiegyenlíteni az eljárási díjat az OTP Bank Nyrt. oldalán (Simple Pay). (Az azonnali számlakiállítás miatt minden esetben meg kell adni a számlázási adatokat is.)

A feladatot ellátó szervezeti egység, illetve a kérelmekkel foglalkozó ügyintézők elérhetőségei a következők:

Oktatási Hivatal - Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszer Osztály - Névjegyzék
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím:

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály,
Köznevelési információs Rendszer Osztály - Névjegyzék
1363 Budapest, Pf. 112.

Ügyintézők:

Ügyintéző neve Pintér-Szabó Tünde Veronika Varga Andrea
Telefon (+36-1) 374-2145 (+36-1) 374-2319
E-mail pinter-szabo.tunde@oh.gov.hu varga.andrea@oh.gov.hu

A kérelmeket faxon vagy e-mailben nem áll módunkban befogadni!

A kérelem benyújtható az elektronikus felületen keresztül, vagy postai úton, vagy személyesen munkaidőben a Hivatal Küldeménykezelő Irodájában a 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. szám alatt a F/54. irodában.

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:

Nyomtatás