Az Országos szakértői névjegyzékbe kerülés – bejelentés

A bekerülés feltételei és a kérelemhez csatolandó dokumentumok

Az Országos szakértői névjegyzékbe bejelentés útján az a kérelmező kerülhet be, aki büntetlen előéletű, nem áll a köznevelési szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, felsőfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel, pedagógus- vagy oktatói munkakörben szerzett tíz év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, valamint akit pedagógus munkakörben foglalkoztatnak, vagy a pedagógus munkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya megszűnése óta öt évnél kevesebb idő telt el.

Adatlap

Az alábbi nyomtatványt kitöltve, a szükséges mellékletekkel együtt kell eljuttatni az Oktatási Hivatal – Köznevelési Nyilvántartási Főosztály – Köznevelési Információs Rendszerek Osztálya részére. A kérelem elektronikus úton történő benyújtására az Oktatási Hivatal elektronikus felületén keresztül van lehetőség. Ebben az esetben az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületén elektronikus kérelmet kell feladni, amelyhez a szükséges mellékleteket digitalizálva kell mellékelni, feltölteni.

Mellékletek

Büntetlen előélet

Nyilatkozatot kell benyújtani a büntetlen előéletről. Formanyomtatvány a nyilatkozathoz

Végzettség, szakképzettség, szakképesítés

A felsőfokú végzettség és pedagógus szakképzettség igazolására az adatlapon rögzíteni kell az oklevél számát, keltét, a kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezését, a végzettség, szakképzettség megnevezését, vagy mellékelni kell az oklevél másolatát.

A nem magyar felsőoktatási intézményben szerzett oklevél esetén rögzíteni kell a Magyarországon megszerezhető oklevéllel való egyenértékűség elismeréséről szóló határozat számát és keltét is, vagy mellékelni kell a határozat másolatát.

Szakmai gyakorlat

A kérelemhez csatolni kell a tíz év gyakorlati idő meglétéről a munkáltató, az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén a munkáltató fenntartója által kiállított igazolást, ennek hiányában a gyakorlati idő más, hitelt érdemlő igazolását.

A nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás szakterület esetén a tíz év szakmai gyakorlat meglétéről szóló, munkáltató által kiállított igazolást.

A tanügy-igazgatási szakértői szakterületre történő bejelentés esetén a gyakorlati idő beszámításánál figyelembe vehető a közigazgatásban tanügy-igazgatási, térségi (kistérségi, megyei, regionális) tervezés és fejlesztés szakterületen szerzett szakmai gyakorlat is.

A szakmai gyakorlati idő igazolásához javasoljuk a letölthető adatlap használatát. Más formában történő igazolást csak a letölthető adatlappal azonos adattartalommal áll módunkban elfogadni.

Adatlap a gyakorlati idő igazolásához

A pedagógus szakvizsga

A pedagógus szakvizsga igazolására az adatlapon rögzíteni kell az oklevél számát, keltét, a kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezését, a szakképzettség megnevezését, vagy mellékelni kell az oklevél másolatát.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 35.§ (4) bekezdés szerint a pedagógus szakvizsgával egyenértékű a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr.univ.). A pedagógus szakvizsgával egyenértékű továbbá a klinikai, a pedagógiai és tanácsadó szakpszichológusi, a fogyatékosság típusának megfelelő szakorvosi, a gyermekgyógyász, a gyermek neurológus, a pszichiáter szakorvos és a szociális szakvizsga.

Az eljárás díja

1. Bejelentés szakterületenként 40 000 Ft
2. Engedélyezés szakterületenként 40 000 Ft
3. Kiegészítés szakterületenként 40 000 Ft
4. Adatmódosítás amennyiben az igazoláson található adatok nem változnak 0 Ft

 

amennyiben az igazoláson található adatok változnak 3000 Ft

5. Új igazolás kiállítása

elveszítés, rongálódás esetén 3000 Ft
6. Törlési kérelem
0 Ft
7. Elvégzett tanfolyam bejelentése
0 Ft
8. Jogorvoslati kérelem Az alapeljárás szerinti díj 50%-a 20 000 Ft

A bírálati díjat az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni.

A bírálati díjat szakterületenként kell leróni.

Igazolásként csatolni kell a postai befizetést vagy banki átutalás visszaigazolásának másolatát.

A megjegyzés rovatba a kérelmező nevét és a kérelem típusát kell beírni.

A feladatot ellátó szervezeti egység, illetve a kérelmekkel foglalkozó ügyintézők elérhetőségei a következők:

Oktatási Hivatal - Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszerek Osztálya - Névjegyzék
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím:

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály,
Köznevelési információs Rendszerek Osztálya - Névjegyzék
1363 Budapest, Pf. 112.

Ügyintézők:

Ügyintéző neve Pintér-Szabó Tünde Veronika Varga Andrea
Telefon (+36-1) 374-2145 (+36-1) 374-2319
E-mail pinter-szabo.tunde@oh.gov.hu varga.andrea@oh.gov.hu

A kérelmeket kizárólag az elektronikus felületen vagy postai úton lehet benyújtani. A faxon vagy e-mailben érkezett kérelmeket nem áll módunkban befogadni!

Amennyiben személyesen kívánja felkeresni az ügyintézőt, kérjük, hogy a fenti elérhetőségeken szíveskedjen előzetesen időpontot egyeztetni.

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:

Nyomtatás