Ugrás a tartalomhoz

A spanyol nyelvi, a fizika, az ének-zene és a művészettörténet vizsgatárgyak érettségi vizsgái

2017. október 27.

A mai napon (2017. október 27.) 8.00 órától a spanyol nyelvi írásbeli érettségi vizsgákra, 14.00 órától a fizika, az ének-zene és a művészettörténet vizsgatárgyak vizsgájára kerül sor. (Ének-zenéből és művészettörténetből csak középszinten lehet érettségi vizsgát tenni.)

Délelőtt
Spanyol nyelvből középszinten 2 helyszínen 2 vizsgázó, emelt szinten 4 helyszínen 28 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsga szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.
Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap az „Olvasott szöveg értése", amely 60 perc időtartamú, a második a „Nyelvhelyesség" feladatsor, amelynek megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő 15 perces szünet után a 30 perces „Hallott szöveg értése" feladatlap megoldása következik, végül az „Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.

Az „Íráskészség" feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár (a többi feladatsornál segédeszköz nem használható).

Délután
Fizikából középszinten 20 helyszínen 23 vizsgázó, míg emelt szinten 11 helyszínen 33 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.

A fizika írásbeli középszinten 120 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. A feladatlap egy 20 kérdésből álló feleletválasztós kérdéssort és négy összetett (nyílt végű) feladatot tartalmaz. A számításos feladat és a forráselemzést tartalmazó feladat kötelező, a jelenségértelmezés és a méréselemzés feladatok közül a vizsgázó választhat. Az elérhető maximális pontszám 90 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

Az emelt szintű fizika írásbeli 240 perces, és három részből áll: az I. részben 15 feleletválasztásos kérdés, a II. részben egy téma kifejtése a feladat (itt 3 téma közül egyet kell kiválasztani, és kifejteni összefüggő ismertetés formájában a megadott szempontok alapján), míg a III. részben 4 összetett, különböző nehézségű, számítást igénylő feladatot kell megoldani. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I., II. és III. rész, illetve az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

Ének-zene vizsgatárgyból középszinten 1 helyszínen 1 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az ének-zene vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető. Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell megoldaniuk a vizsgázóknak. A feladatlapok témakörei a következők: I. feladatlap: zenefelismerés, II. feladatlap: zenetörténeti szövegalkotás; általános zenei alapismeretek; dallamátírás. A vizsgát az I. feladatlap (20 perc) megoldásával kell kezdeni. A vizsgadolgozatokat a 20. perc leteltével összegyűjtik. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap (100 perc) kiosztására és megoldására. A vizsgázó a II. részen belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is megváltoztathatja.
Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: a feladatsor hanganyagának lejátszásához szükséges egy CD-lejátszó, amelyet a vizsgát lebonyolító intézmény biztosít.

Művészettörténet vizsgatárgyból középszinten 4 helyszínen 4 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

A művészettörténet vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető.
Az írásbeli feladatlapot 40-60%-ban a magyar, 40-60%-ban pedig az egyetemes művészettörténethez kapcsolódó feladatok, részfeladatok alkotják. Az egyetemes művészettel kapcsolatos feladatok döntően az európai kultúrára vonatkoznak, ezek kb. 20%-ában szerepelhet az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó kérdés.
Az írásbeli vizsga feladatlapja kb. 10-15, esetenként képekkel illusztrált feladatot tartalmaz. Egy-egy feladat több részfeladatra is tagolódhat. A feladatlap kb. 60%-ban egyszerű, rövid választ igénylő (zárt vagy nyílt végű) kérdésekből, és kb. 40%-ban néhány mondatos értelmezést, magyarázatot, kifejtést igénylő feladatokból áll.
A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra