Az olasz nyelv, gazdasági ismeretek, katonai ismeretek, pszichológia és természettudomány írásbeli érettségi vizsgái

A mai napon (2017. május 25.) 8:00 órától az olasz nyelvi írásbeli érettségi vizsgákra, 14:00 órától a gazdasági ismeretek, a katonai alapismeretek, a pszichológia és a természettudomány vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgájára kerül sor. (Gazdasági ismeretekből csak emelt szinten van központi írásbeli feladatlap, pszichológiából és természettudományból csak középszinten lehet érettségi vizsgát tenni.)

Délelőtt
Olasz nyelvből középszinten 112 helyszínen 461 vizsgázó, emelt szinten 24 helyszínen 268 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsga szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap az „Olvasott szöveg értése", amely 60 perc időtartamú, a második a „Nyelvhelyesség" feladatsor, amelynek megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő 15 perces szünet után a 30 perces „Hallott szöveg értése" feladatlap megoldása következik, végül az „Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.

Az Íráskészség feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár (a többi feladatsornál segédeszköz nem használható).

Délután
Katonai alapismeretekből középszinten 42 helyszínen 173 vizsgázó, emelt szinten 11 helyszínen 35 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

A katonai alapismeretek vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amely 25-30 feladatot tartalmaz.
A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható.

Az emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Az írásbeli vizsga két feladatsorból áll: az I. feladatalapon 80 perc alatt 20-25 egyszerű, rövid választ igénylő feladatot, a II. feladatlapon 2 hosszú, 2 rövid kifejtendő szöveges és 2 tájékozódással kapcsolatos feladatot kell megoldani. Az I. feladatsor megoldásakor segédeszköz nem használható, a II. feladatlapnál a vizsgázók vonalzót, körzőt, középiskolai történelmi és középiskolai földrajzi atlaszt használhatnak.
A feladatsor megoldásával mindkét szinten 100 pont érhető el.

Gazdasági ismeretek vizsgatárgyból emelt szinten 8 helyszínen 19 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

A gazdasági ismeretek vizsgatárgy emelt szintű írásbeli feladatlapjának megoldására 180 percük van a vizsgázóknak, a feladatok – amelyek lehetnek feleletválasztós, rövid választ igénylő vagy számítást, ábrázolást igénylő feladatok – a makroökonómia, a mikroökonómia és a nemzetközi gazdaság témakörökre vonatkoznak.

Pszichológia vizsgatárgyból középszinten 9 helyszínen 42 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

A pszichológia középszintű írásbeli érettségi feladatlap feladatai között szerepel pszichológiai fogalmak meghatározása, kísérlet leírása, tanulságainak összefoglalása és 2 rövid, illetve 2 hosszú esszéfeladat, amelyekből 1-1-et kell kiválasztania és kifejtenie a vizsgázóknak. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.

Természettudomány vizsgatárgyból középszinten 3 helyszínen 10 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

A természettudomány középszintű írásbeli érettségi vizsgán függvénytáblázat, középiskolai földrajzi atlasz és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép segítségével 120 perc alatt a biológia, a fizika, a kémia és a természetföldrajz tantárgyak ismeretköréből – közel azonos arányban – kell feladatokat a vizsgázóknak megoldaniuk.

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi