A matematika, a latin és a héber nyelvi írásbeli érettségi vizsgái

A mai napon (2017. október 17.) 8.00 órától a matematika vizsgatárgy, míg 14:00 órától a latin és a héber nyelvi írásbeli érettségi vizsgáira kerül sor.

Délelőtt
Matematika vizsgatárgyból középszinten 122 helyszínen 2244 vizsgázó, emelt szinten 15 helyszínen 62 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. (Matematika vizsgatárgyból középszinten angol, német, spanyol és szlovák nyelven is lesz vizsgázó.)

A matematika vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. A vizsgázó először az I. feladatlapot (45 perc), majd a II. feladatlapot (135 perc) oldja meg. A vizsgázó a feladatlapokon belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Az I. feladatlap 10-12 feladatot tartalmaz, amely az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni.
A II. feladatlap két részre oszlik. A II. A rész három feladatot tartalmaz, a feladatok egy vagy több kérdésből állnak.
A II. B rész három, egymással megegyező pontszámú feladatot tartalmaz, amelyből a vizsgázónak kettőt kell választania és megoldania, és csak ez a kettő értékelhető.

A matematika vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Az írásbeli vizsga két részből áll, és a vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Az I. részfeladatsor négy feladatból áll. A feladatok több részkérdést is tartalmazhatnak.
A II. részfeladatsor öt, egymással megegyező pontszámú feladatból áll. A vizsgázónak az öt feladatból négyet kell kiválasztania és megoldania, és csak ez a négy értékelhető.

Vizsgázónként megengedett segédeszközök (közép- és emelt szinten is): függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő, melyekről a vizsgázó gondoskodik. Ezeket az eszközöket a vizsgázók a vizsga során egymás között nem cserélhetik.

Délután
Latin nyelvből középszinten 3 helyszínen 4, emelt szinten 2 helyszínen 3 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.

A latin nyelvi írásbeli érettségi vizsga mindkét szinten 180 perces. A vizsgázóknak egy fordítási feladatot (135 perc), majd egy leíró nyelvtani és lexikai-szóképzési feladatsort (45 perc) kell megoldaniuk, amely 6 leíró nyelvtani és 2 lexikai-szóképzési feladatból áll. Az elérhető maximális pontszám 75 pont (40+35 pont).
A fordítási feladathoz segédeszközként nyomtatott latin–magyar szótár használható. A II. feladatsorhoz nem használható segédeszköz.

Héber nyelvből emelt szinten 1 helyszínen 1 vizsgázó érettségizik.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsga szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap az „Olvasott szöveg értése", amely 60 perc időtartamú, a második a „Nyelvhelyesség" feladatsor, amelynek megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő 15 perces szünet után a 30 perces „Hallott szöveg értése" feladatlap megoldása következik, végül az „Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora.
Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.

Az „Íráskészség" feladatsor esetében a feladatok megoldásához nyomtatott szótár használható (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

Nyomtatás