A matematika, a latin és a héber nyelv írásbeli érettségi vizsgái

Ma (2018. október 16.) 8.00 órától rendezik a matematika, 14.00 órától pedig a latin és a héber nyelv írásbeli érettségi vizsgáit.

Matematika vizsgatárgyból középszinten 124 helyszínen 2005 vizsgázó, emelt szinten 16 helyszínen 58 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. (Matematikából középszinten angol, német és spanyol nyelven is vizsgáznak.)
A matematika vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. A vizsgázó először (45 perc alatt) az I. feladatlapot, majd (135 perc alatt) a II. feladatlapot oldja meg; a feladatlapokon belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja be.
A 10-12 feladatot tartalmazó feladatlap az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi. A II. feladatlap két részre oszlik: az „A" rész három (egy vagy több kérdésből álló) feladatot tartalmaz; a „B" rész három, egymással megegyező pontszámú feladatot tartalmaz, amelyből a vizsgázónak kettőt kell megoldania, és csak ez a kettő értékelhető.
A matematika vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Az írásbeli vizsga két részből áll, a vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja be az I. és a II. rész feladatainak megoldására.
Az I. rész négy feladatból áll, amelyek több részkérdést is tartalmazhatnak.
A II. rész öt, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyek közül a vizsgázónak négyet kell megoldania, és csak ez a négy értékelhető.
Megengedett segédeszközök (közép- és emelt szinten is): függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó és szögmérő, amelyekről a vizsgázónak kell gondoskodnia. Az eszközöket a vizsgázók a vizsga során egymás között nem cserélhetik.

Latin nyelvből középszinten 2 helyszínen 2, emelt szinten 2 helyszínen 2 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.
A latin nyelvi írásbeli érettségi vizsga mindkét szinten 180 perces. A vizsgázóknak egy fordítási feladatot (135 perc), majd egy leíró nyelvtani és lexikai-szóképzési feladatsort (45 perc) kell megoldaniuk, amely 6 leíró nyelvtani és 2 lexikai-szóképzési feladatból áll. Az elérhető maximális pontszám 75 pont (40+35 pont).
A fordítási feladathoz segédeszközként nyomtatott latin–magyar szótár használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia. A II. feladatsorhoz nem használható segédeszköz.

Héber nyelvből emelt szinten 1 helyszínen 1 vizsgázó érettségizik.
Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.
Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlapot kell kitölteni 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.
Az emelt szintű írásbeli vizsga időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc.
Az íráskészséget vizsgáló feladatsor megoldásához nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).
Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.