A magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgái

A mai napon (2018. május 7.) 8:00 órától a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgáira kerül sor. (Magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyból csak középszintű érettségi vizsgát lehet tenni.)

Magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból középszinten 1.180 helyszínen 72.250 vizsgázó, emelt szinten 47 helyszínen 1.664 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk. Az I. feladatlap megoldására 90 perc, a II. feladatlap megoldására 150 perc áll rendelkezésre. Az I. feladatlap egy 60 percre tervezett szövegértési és egy 30 percre tervezett szövegalkotási feladatot tartalmaz. A vizsgázók a feladatlapon belül a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatják. A szövegértési feladat szövege egy, esetleg két (egymással összefüggő) ismeretterjesztő szöveg, publicisztikai mű vagy ezek részlete. Az I. feladatlapban közölt szövegalkotási feladat lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása, a kettő közül a vizsgázó választ. E feladat megoldásának elvárható terjedelme 120-200 szó. A vizsgadolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután kerül sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására. A II. feladatlap egy műértelmező szöveg alkotását várja el a vizsgázóktól, amely lehet egy mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A két műértelmező szövegalkotási feladat közül a vizsgázó választ. A vizsgázó által választott feladat megoldásának elvárható terjedelme 400-800 szó.

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Az írásbeli vizsga szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból tevődik össze. A vizsgázók egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg, és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatják.
A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz (irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez, vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai alkotáshoz, illetve részletéhez, egy drámához, vagy annak részletéhez) kapcsolódik. A feladatsor szövegértésre, nyelvi ismeretekre és irodalmi műveltségre irányuló kérdéseket egyaránt tartalmaz.
A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írja elő. A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400-800 szó, a reflektáló szöveg elvárt terjedelme 150-450 szó.

Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor közép- és emelt szinten is helyesírási szótár használható, ebből vizsgatermenként legalább négy példány szükséges. A szótárról a vizsgát szervező intézmény gondoskodik.

A korábbi évek szabályozásával ellentétben a helyesírás és íráskép értékelésénél nem levonni kell pontokat, hanem a tartalom alapján elérhető 90 pont mellett a helyesírás és az íráskép alapján további 8+2 pont szerezhető mindkét szinten.

Magyar mint idegen nyelvből középszinten 53 helyszínen 125 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az élő idegen nyelvi – ezek közé tartozik a magyar mint idegen nyelv vizsgatárgy is – írásbeli érettségi vizsga szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.
Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap az „Olvasott szöveg értése", amely 60 perc időtartamú, a második a „Nyelvhelyesség" feladatsor, amelynek megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő 15 perces szünet után a 30 perces „Hallott szöveg értése" faladatlap megoldása következik, majd végül az „Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora.

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

Nyomtatás

CÍMKÉK

érettségi