A középszintű informatika, a belügyi rendészeti ismeretek, az ének-zene, valamint a művészettörténet írásbeli érettségi vizsgái

A mai napon (2018. május 17.) 8:00 órától a középszintű informatika gyakorlati vizsgájára, míg 14:00 órától a belügyi rendészeti ismeretek, az ének-zene, valamint a művészettörténet írásbeli érettségi vizsgájára kerül sor. (Ének-zenéből és művészettörténetből csak középszinten lehet érettségi vizsgát tenni.)
(Informatika vizsgatárgyból az emelt szintű gyakorlati vizsga már korábban, 2018. május 14-én lezajlott.)

Délelőtt
Informatikából középszinten 978 helyszínen 15.409 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. Magyarul 952 helyszínen 15.004, míg 26 helyszínen 405 vizsgázó 7 különböző idegen nyelven (angol, francia, horvát, német, román, spanyol és szerb) tesz érettségi vizsgát.

A középszintű informatika gyakorlati vizsga 180 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is maguk határozhatják meg. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani.
A feladatsorok tematikája a következő: szövegszerkesztés; prezentáció, grafika, weblapkészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés.
Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja), vonalzó (a vizsgázónak kell hoznia).
A fővárosi és megyei kormányhivatal által szervezett vizsgák esetén a vizsgázó az adott vizsgaidőszakra érvényes, az Oktatási Hivatal által központilag kiadott, szoftverlistáról választhat. A középiskola által szervezett vizsga esetén a vizsgázó az iskola által kihirdetett szoftverek közül választhat.

Délután
Belügyi rendészeti ismeretekből középszinten 52 helyszínen 665 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
Emelt szinten 22 helyszínen 229 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

A belügyi rendészeti ismeretek közép- és emelt szintű írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I. rész (Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok) és a II. rész (Szöveges kifejtendő feladatok), illetve az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. A feladatsor I. részének megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. A II. rész megoldásához szükséges információkat, pl. adatokat, szemelvényeket a feladatsornak mindig tartalmaznia kell. A vizsgázó hoz magával körzőt, vonalzót, íróeszközt. Középszinten a vizsga 120, emelt szinten 180 percig tart és mindkét szinten a maximálisan elérhető pontszám 100 pont.

Ének-zene vizsgatárgyból középszinten 161 helyszínen 343 vizsgázó (közülük 1 vizsgázó német nyelven) tesz érettségi vizsgát.

Az ének-zene vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető.
Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell megoldaniuk a vizsgázóknak. A feladatlapok témakörei a következők: I. feladatlap: zenefelismerés, II. feladatlap: zenetörténeti szövegalkotás; általános zenei alapismeretek; dallamátírás. A vizsgát az I. feladatlap (20 perc) megoldásával kell kezdeni. A vizsgadolgozatokat a 20. perc leteltével összegyűjtik. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap (100 perc) kiosztására és megoldására. A vizsgázó a II. részen belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is megváltoztathatja.
Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: a feladatsor hanganyagának lejátszásához szükséges egy CD-lejátszó, amelyet a vizsgát lebonyolító intézmény biztosít.

Művészettörténet vizsgatárgyból középszinten 57 helyszínen 192 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

A művészettörténet vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető.
Az írásbeli feladatlapot 40-60%-ban a magyar, 40-60%-ban pedig az egyetemes művészettörténethez kapcsolódó feladatok, részfeladatok alkotják. Az egyetemes művészettel kapcsolatos feladatok döntően az európai kultúrára vonatkoznak, ezek kb. 20%-ában szerepelhet az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó kérdés.
Az írásbeli vizsga feladatlapja kb. 10-15, esetenként képekkel illusztrált feladatot tartalmaz. Egy-egy feladat több részfeladatra is tagolódhat. A feladatlap kb. 60%-ban egyszerű, rövid választ igénylő kérdésekből (zárt vagy nyílt végű), és kb. 40%-ban néhány mondatos értelmezést, magyarázatot, kifejtést igénylő feladatokból áll.
A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja, valamint a feladatok megoldásához semmilyen segédeszközt nem használhat.

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelés központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.