Megkezdődtek a középfokú iskolák felvételi eljárásának központi írásbeli felvételi vizsgái

2012. január 20-án kezdődnek a középfokú iskolák felvételi eljárásának központi írásbeli felvételi vizsgái.

 


 

A központi írásbeli felvételi vizsgák időpontjai

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell megszervezni:

 • a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők számára 2012. január 20-án 14 órától,
 • a 9. évfolyamra az általános tantervű képzésre és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára 2012. január 21-én 10 órától,
 • a pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra az általános tantervű képzésre, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára 2012. január 26-án 14 órától,
 • a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó középiskolák 9. évfolyamára jelentkezők számára 2012. január 28-án 10 órától,
 • ezen vizsga pótló írásbeli vizsgáját 2012. február 2-án 14 órától.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és fajtájú központi írásbeli vizsgát. A 9. évfolyamra jelentkező tanulók az általános követelmények szerinti és a tehetséggondozó követelmények szerinti vizsgákon is részt vehetnek.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt - diákigazolványt vagy személyi igazolványt - vigyenek magukkal. A központi írásbeli vizsga során - körzőn és vonalzón kívül - semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.

A központi írásbeli felvételi vizsgák típusai

A 9. évfolyamra történő beiskolázás során magyar nyelv és matematika tantárgyakból különböző feladatlapok készülnek azok részére, akik

 • az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára,
 • a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó (a továbbiakban: tehetséggondozó) középfokú iskola 9. évfolyamára jelentkeznek.

A 9. évfolyamra történő beiskolázás során tehát mindkét tantárgyból kétfajta vizsga letételére van lehetőség.

A tehetséggondozó központi írásbeli vizsgát az erre vonatkozóan kiírt pályázaton kiválasztásra került tehetséggondozó középiskolák kérhetik egyik vagy mindkét tantárgyból. (A tehetséggondozó középiskolák listája megtalálható a www.oh.gov.hu honlapon.) A tehetséggondozó középiskolának lehetősége van arra, hogy egy adott tanulmányi területen a 9. évfolyamos beiskolázás esetében a kétfajta vizsga „kombinációját" (pl. a tehetséggondozó magyar nyelvi és az általános tantervű matematika központi írásbeli vizsga eredményét) kérje a felvételi eljárás során. Az általános és a tehetséggondozó központi írásbeli vizsgák eredményei egymásba nem számíthatók át. Az iskola adott tanulmányi területre, adott tantárgyból csak az egyik fajta központi írásbeli vizsga letételét írhatja elő, és csak annak eredményét veheti figyelembe. Nem teheti meg tehát, hogy előírja, vagy akár alternatívaként elfogadja mindkét fajta központi írásbeli vizsga eredményét egy adott tanulmányi területre vonatkozó felvételi eljárásban. Mindezek miatt a felvételiző diáknak az az érdeke, hogy mindkét tantárgyból jelentkezzen az írásbeli vizsgára, valamint, ha várhatóan valamelyik tehetséggondozó tanulmányi terület is érdekli, akkor a tehetséggondozó központi írásbeli felvételin is vegyen részt.

A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumok írásbeli felvételi vizsgáján szintén magyar nyelvi és matematika vizsgákat rendeznek.

A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumok közül azok kérhetik a központi írásbeli vizsgán való részvételt egyik vagy mindkét tantárgyból, és szervezhetik meg azt, ahol a fenntartó hozzájárult a felvételi vizsgáztatáshoz, a központi írásbeli megíratásához, és az előző három év átlagában a jelentkezők létszáma legalább másfélszerese volt az adott évfolyamokra felvehetők létszámának.

A központi írásbeli felvételi vizsgák időtartama és a feladatlapok tartalma

A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint szervezik meg. Mindhárom korcsoport számára (a 8, ill. a 6 évfolyamos gimnáziumi, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás általános és tehetséggondozó írásbeli vizsgájához) külön feladatlapok és javítási útmutatók készülnek.

A központi írásbeli vizsgákhoz a feladatlapokat a vizsgák típusa és az évfolyamok szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik. A bizottságok tagjai több tíz éves gyakorlattal rendelkező, ma is az adott korosztályt tanító pedagógusok.

A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A feladatlapokra vonatkozóan tájékoztató található a www.oh.gov.hu honlapon a Közoktatás/Középfokú beiskolázás/Aktuális beiskolázási időszak (2011/2012. tanév) menüpontban.

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai szintén a www.oh.gov.hu honlapon a Közoktatás/Középfokú beiskolázás/Korábbi beiskolázási időszakok adatai, írásbeli felvételi feladatsorai és javítási útmutatói menüpontban tekinthetők meg.

Jelentkezési adatok

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények száma összesen: 506 (525 telephelyen)

 • 9. évfolyamra történő beiskolázás központi általános írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények száma: 489 (az intézmények kb. 46%-a)
 • 9. évfolyamra történő beiskolázás központi tehetséggondozó írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények száma: 19
 • Központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 6 évfolyamos gimnáziumok száma: 63 (az ilyen tanulmányi területet (is) meghirdető gimnáziumok 61%-a)
 • Központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 8 évfolyamos gimnáziumok száma: 45 (az ilyen tanulmányi területet (is) meghirdető gimnáziumok 64%-a)

A 2011. december 20-ig regisztrált adatok alapján:

 • 9. évfolyamos „általános" középiskolai tantervű jelentkezések száma közel 61000 fő
 • 9. évfolyamos „tehetséggondozó" gimnáziumi jelentkezések száma mintegy 3200 fő
 • 6 évfolyamos gimnáziumi jelentkezések száma mintegy 5200 fő
 • 8 évfolyamos gimnáziumi jelentkezések száma mintegy 4000 fő

Összességében a 8 évfolyamos gimnáziumokba, a 6 évfolyamos gimnáziumokba, és 9. évfolyamra történő általános, illetve tehetséggondozó írásbeli felvételi vizsgákra közel 70200 fő összesen közel 73400 vizsgajelentkezését rögzítették a középiskolák.

A központi írásbeli felvételi vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti. A megtekintéshez - az írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül - egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítania az iskolának. A megtekintéskor az iskola a feladatlapokról a vizsgázó vagy szülője kérésére és költségére másolatot készít. A megtekintéskor lehetséges az elektronikus másolat készítése is pl. digitális fényképezőgéppel.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig - 16 óráig - adhat le az iskolában. A fentiekről a vizsgázókat az írásbeli vizsgák megkezdése előtt a vizsgát szervező iskolának tájékoztatnia kell.

Ha az írásbeli felvételi vizsga feladatainak értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az igazgató gondoskodik arról, hogy másik szaktanár is rendelkezésre álljon az észrevételben foglaltak elbírálására, s azt lehetőség szerint az észrevételt tevővel és az értékelő pedagógussal közösen, érdemben elbírálják. A bírálat eredményét megfelelő indokolással, írásban közölni kell az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő fenntartja észrevételét, azt az iratokkal együtt meg kell küldeni az Oktatási Hivatalnak, amely - a szükséges iratok hiánytalan beérkezését követő - öt napon belül dönt a vitatott értékelésről. Az észrevétel benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

A jogszabály arra nem ad lehetőséget, hogy a tanuló által megoldott, a középfokú iskola által értékelt feladatlapot vagy annak fénymásolatát másik középfokú iskola bekérje és felülvizsgálja, újra értékelje. Az egyes iskolák felvételi vizsgáján belül azonban az írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet.

A központi írásbeli felvételi vizsgák eredményeinek közzététele

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola 2012. február 9-éig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújthatja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

Nyomtatás