Ugrás a tartalomhoz

2016. január 16-án kezdődnek a középfokú iskolák felvételi eljárásának központi írásbeli felvételi vizsgái

2016. január 13.

2016. január 16-án kezdődnek a középfokú iskolák felvételi eljárásának központi írásbeli felvételi vizsgái. A központi írásbeli vizsgákat a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra jelentkezők számára 2016. január 16-án, 10 órától országosan egységesen szervezik.

A központi írásbeli felvételi vizsgák időpontjai

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell megszervezni:

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát.

A központi írásbeli vizsgára a tanulók feltétlenül vigyenek magukkal személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt)!
Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A központi írásbeli felvételi vizsgák típusai

A központi írásbeli vizsgához külön-külön feladatlapok készülnek azoknak, akik
a) a nyolc évfolyamos gimnáziumba,
b) a hat évfolyamos gimnáziumba,
c) a középiskola 9. évfolyamára
jelentkeznek.

A vizsgaszervező intézmény köteles a központi írásbeli vizsgát mindkét tantárgyból (magyar nyelv és matematika) megszervezni.

Az intézmények a központi írásbeli vizsgán kívül más írásbeli vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhetnek meg.

A központi írásbeli felvételi vizsgák időtartama és a feladatlapok tartalma

A központi írásbeli vizsgához a feladatlapokat az évfolyamok szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik. A magyar nyelvből és matematikából készített központi feladatsorok elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így az Oktatási Hivatal (OH) honlapján megtalálható korábbi feladatsorok a vizsgázók számára eligazításul szolgálhatnak.

Az írásbeli vizsga feladatlaponként 45 perces, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A feladatlapokra vonatkozóan tájékoztató található a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2015/2016. tanév) menüpontban.

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és a feladatok megoldásai a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/ Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban tekinthetők meg.

Jelentkezési adatok

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények száma összesen: 407 (512 vizsgahelyszínen)

A 9. évfolyamra felvételizők írásbelijére a jelentkezők száma közel 53700 fő; a 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin mintegy 7200 fő, a 8 évfolyamos gimnáziumi írásbelin mintegy 5400 fő vesz majd részt.

A központi írásbeli felvételi vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója a vizsgázókat az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsga helyszínén tájékoztatja arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az iskola által kiértékelt dolgozataikat, és tájékoztatást ad az értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének szabályairól.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a kijavított dolgozatok megtekintését követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak. Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

A jogszabály arra nem ad lehetőséget, hogy a tanuló által megoldott, a középfokú iskola által értékelt feladatlapot vagy annak fénymásolatát másik középfokú iskola bekérje és felülvizsgálja, újra értékelje. Az egyes iskolák felvételi vizsgáján belül azonban az írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet.

A központi írásbeli felvételi vizsgák eredményeinek közzététele

Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az OH által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon, a tanév rendjében meghatározottak szerint 2016. február 4-éig – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A feladatonként részletezett pontszámokat, valamint az összpontszámot tartalmazó, a tanuló nevére kiállított Értékelő lapot a Közfelvir program segítségével kell elkészíteni, onnan kinyomtatni, és az igazgató aláírásával, valamint az iskolai körbélyegző lenyomatával ellátva minden vizsgázó részére át kell adni. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújthatja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

A középfokú felvételi eljárás KIFIR felvételi lapjainak kitöltése

Az írásbeli vizsgákat követően Oktatási Hivatal honlapjáról elérhető „KIFIR tanulmányi terület és felvételi tájékoztató kereső" program, vagy az Oktatási Hivatal által kiadott „OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre" című kiadvány alapján kell kitölteni KIFIR felvételi lapokat (jelentkezési lap, tanulói adatlap).

A KIFIR felvételi lapok megküldésének (postára adásának) határideje 2016. február 12.

Oktatási Hivatal

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra