EFOP-3.1.1 NYITÓ KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓ

A Kormány és az Unió között megköttetett Partnerségi megállapodásban kitűzött céllal összhangban, az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 számú, Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű kiemelt uniós projekt célja a magyarországi köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása. A projekt fókuszában a köznevelés kezdő, az iskolai nevelést-oktatást megalapozó intézményének, az óvodának, valamint a családi napközi (2017. január 1-jétől a családi napközik megszűnése miatt a bölcsődék) esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, kiemelt figyelemmel a 2015. szeptember 1-től hatályba lépett, a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésének szakmai támogatására, és az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítására a konvergencia régiókban. A kiemelt program 2016. február 1. és 2018. február 28. között valósul meg az Európai Unió támogatásával, 1,260 milliárd forint megítélt támogatási összegből a projektgazda Oktatási Hivatal (OH), valamint konzorciumi partnere a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet (CSINI), illetve jogutódja, a Családbarát Ország Közhasznú Nonprofit Kft. által.

A projekt célcsoportja elsődlegesen azon konvergencia régióban elhelyezkedő óvodák, ahol az ellátott hátrányos helyzetű gyermekek aránya a KSH statisztikai adatai alapján meghaladta a 15%-ot, valamint azon családi napközik, ahol a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya meghaladta a 15%-ot és/vagy az adott családi napközi a szolgáltatást társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve magas a munkanélküliség. A projekt az intézményes nevelés szereplői közül az óvodákat fenntartó önkormányzatokat is bevonja a fejlesztésbe.

A megvalósítás az OH részéről 3 fő területet érint

 • Óvodapedagógusok térítésmentes továbbképzése
 • Önkormányzati köztisztviselők képzése
 • Az érdekelt szereplők hálózatos együttműködésének támogatása

Kutatási program alapján elkészült egy, a hazai kisgyermekkori nevelés ellátására vonatkozó helyzetelemzés, kiegészítve a kisgyermekkori nevelés nemzetközi tapasztalatainak feltárásával. A helyzetelemzés bemutatja

 • a hazai kisgyermekkori nevelés intézményes ellátására vonatkozó adatokat, és azok elemzéséből levont következtetéseket,
 • a hazai kisgyermekkori nevelés jogszabályi környezetét és ágazatközi együttműködését, elemzését, javaslatokat a lehetséges ágazatközi együttműködésekre,
 • a hazai óvodai nevelés óvodapedagógiai jellemzőit a kétszintű szabályozás mentén,
 • a kisgyermekkori intézményes nevelés ellátási formáinak nemzetközi tapasztalatait.

A helyzetelemzés statisztikai adatainak a felhasználásával megvalósult azon konvergencia térségben működő óvodák azonosítása és kiválasztása, ahol a legnagyobb szükség mutatkozik az óvodai nevelés hátránycsökkentő feladatának támogatására, valamint azon konvergencia térségben működő önkormányzati fenntartók azonosítása és kiválasztása ahol magas a HH gyermekek jelenléte.

Kifejlesztésre került az óvoda hátránycsökkentő szerepére fókuszáló 8 db 30 órás pedagógus továbbképzés, amely az alábbi óvodai területeket érinti

 • a. Játék, szabad játék szerepe a hátránycsökkentésben
 • b. Környezettudatosságra nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodában
 • c. Különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTM, kiemelten tehetséges) gyermekek együtt nevelése az óvodákban
 • d. Egészséges életmódra nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodában
 • e. Mozgás kiemelt szerepe a gyermekek fejlődésében, szerepe a hátránycsökkentésben
 • f. Tehetségazonosítás, tehetséggondozás lehetőségei hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodában
 • g. Művészeti nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodában
 • h. Egyéni bánásmód, a hátránycsökkentés speciális módszertana az óvodában

Az akkreditációra váró képzések sajátossága, hogy

 • mind a 8 óvodai terület képzésébe beépül egy „Pedagógiai program fejlesztése" alapmodul, melynek célja a képzések során megismert korszerű pedagógiai eljárások beépülésének segítése az óvoda pedagógiai programjába,
 • gyakorlatorientált, óvodai helyszínen történő hospitálás keretében jó gyakorlat bemutatásával a közvetlen tapasztalatszerzés támogatása,
 • korszerű metodikával és tanulásszervezési formával, a horizontális tanulást előtérbe helyezve, a reflektív megoldásokat támogató koncepció érvényesülése.

A projekt megvalósítása során 3000-4000 fő pedagógusnak kívánunk lehetőséget adni a képzésekbe történő bekapcsolódásra. Ez kb. 220-250 képzési csoportot jelent, 120-140 képzési helyszínen, 70-80 településen. A képzések szervezését helyi szinten a POK-ok munkatársai látják majd el.

Az önkormányzatoknál dolgozó, óvodai feladatellátásért felelős köztisztviselők számára 30 órás távoktatásos képzés fejlesztése van folyamatban, melyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nyilvántartásba vételét követően tudunk meghirdetni. A képzések célja, hogy az önkormányzat számára előírt kötelező óvodai feladatellátást támogassa, kiemelten a hátrányos helyzetű gyermekek óvodai felvételére, rendszeres óvodába járásának jogszerűségére és gyakorlatára. A sikeresen teljesített képzés beszámítható a közszolgálati életpályamodell továbbképzési kötelezettségének teljesítésébe. Terveink szerint legalább 1000 fő köztisztviselő számára lesz lehetőség a képzés elvégzésére.

Az érdekelt szereplők hálózatos együttműködését a megyeszékhelyeken megrendezésre kerülő konferenciákkal, továbbá kisebb létszámú (kb. 40 fős) work shopokkal kívánjuk támogatni.

Általános információ kérhető:
infovonalefop311@oh.gov.hu

Képzésekkel kapcsolatos információ kérhető:
kepzesinfoefop311@oh.gov.hu

Nyomtatás