Az angol nyelv, a kémia, a katonai alapismeretek és a pszichológia írásbeli érettségi vizsgái

A mai napon (2017. október 19.) 8.00 órától az angol nyelv, míg 14:00 órától a kémia, a katonai alapismeretek és a pszichológia vizsgatárgyak érettségi vizsgáira kerül sor. (Pszichológiából csak középszinten lehet érettségi vizsgát tenni.)

Délelőtt
Angol nyelvből középszinten 114 helyszínen 870-en, emelt szinten 32 helyszínen 2007-en vizsgáznak.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsga szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap az „Olvasott szöveg értése", amely 60 perc időtartamú, a második a „Nyelvhelyesség" feladatsor, amelynek megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő 15 perces szünet után a 30 perces „Hallott szöveg értése" feladatlap megoldása következik, végül az „Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.

Az „Íráskészség" feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).

Délután
Kémiából középszinten 9 helyszínen összesen 13 tanuló tesz írásbeli érettségi vizsgát. Emelt szinten 23 helyszínen 244 tanuló érettségizik.

A kémia írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatokat is tetszőleges sorrendben oldhatják meg. A feladatsor általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket tartalmaz. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, táblázatkiegészítés, reakcióegyenletek kiegészítése, elemző feladatok, elméleti kérdések, számítási feladatok és egy esettanulmány típusú probléma megoldása. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására, megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

Az emelt szintű kémia írásbeli vizsga 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatokat is tetszőleges sorrendben oldhatják meg. A feladatsor azonos számban tartalmaz általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, táblázatkiegészítés, reakcióegyenletek kiegészítése, elemző feladatok, esettanulmány típusú problémafeladat, számítási feladatok. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására, megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

Katonai alapismeretekből középszinten 2 helyszínen 3 fő, emelt szinten 2 helyszínen 3 fő tesz érettségi vizsgát.

A katonai alapismeretek vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amely 25-30 feladatot tartalmaz.
A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható.

Az emelt szintű írásbeli vizsga 240 percig tart. Az írásbeli vizsga két feladatsorból áll: az I. feladatalapon 80 perc alatt 20-25 egyszerű, rövid választ igénylő feladatot, a II. feladatlapon 2 hosszú, 2 rövid kifejtendő szöveges és 2 tájékozódással kapcsolatos feladatot kell megoldani. Az I. feladatsor megoldásakor segédeszköz nem használható, a II. feladatlapnál a vizsgázók vonalzót, körzőt, középiskolai történelmi és középiskolai földrajzi atlaszt használhatnak.
A feladatsor megoldásával mindkét szinten 100 pont érhető el.

Pszichológia vizsgatárgyból középszinten 1 helyszínen 1 fő tesz érettségi vizsgát.

A pszichológia középszintű írásbeli érettségi feladatlap feladatai között szerepel pszichológiai fogalmak meghatározása, kísérlet leírása és tanulságainak összefoglalása, és 2 rövid, illetve 2 hosszú esszéfeladat, amelyekből 1-1-et kell kiválasztania és kifejtenie a vizsgázóknak. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.