A matematika, a latin és a héber nyelv írásbeli érettségi vizsgái

2020. október 20-án 8.00 órától, a járványügyi óvintézkedések betartásával rendezik a matematika, 14.00 órától pedig a latin és a héber nyelv írásbeli érettségi vizsgákat.

Matematika vizsgatárgyból középszinten 290 helyszínen 1933, emelt szinten 20 helyszínen 130 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. (Matematikából középszinten angol, német és horvát nyelven is vizsgáznak.)
A matematika vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. A vizsgázók először (45 perc alatt) az I. feladatlapot, majd (135 perc alatt) a II. feladatlapot oldják meg; a feladatlapokon belül a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be.
A 10-12 feladatot tartalmazó I. feladatlap az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi. A II. feladatlap két részre oszlik: az „A" rész három (egy vagy több kérdésből álló) feladatot tartalmaz; a „B" rész három, egymással megegyező pontszámú feladatot tartalmaz, amelyekből a vizsgázóknak kettőt kell megoldaniuk, és csak ez a kettő értékelhető.
A matematika vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Az írásbeli vizsga két részből áll, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az I. és a II. rész feladatainak megoldására.
Az I. rész négy feladatból áll, amelyek több részkérdést is tartalmazhatnak.
A II. rész öt, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyek közül a vizsgázóknak négyet kell megoldaniuk, és csak ez a négy értékelhető.
Megengedett segédeszközök (közép- és emelt szinten is): függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó és szögmérő, amelyekről a vizsgázó gondoskodik. Az eszközöket a vizsgázók a vizsga során egymás között nem cserélhetik.

Latin nyelvből középszinten 16 helyszínen 53, emelt szinten 4 helyszínen 15 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.
A latin nyelvi írásbeli érettségi vizsga mindkét szinten 180 perces. A vizsgázóknak egy fordítási feladatot (135 perc), majd egy leíró nyelvtani és lexikai-szóképzési feladatsort (45 perc) kell megoldaniuk, amely 6 leíró nyelvtani és 2 lexikai-szóképzési feladatból áll. Az elérhető maximális pontszám 75 pont (40+35 pont).
A fordítási feladathoz segédeszközként nyomtatott latin–magyar szótár használható, amelyről a vizsgázó gondoskodik. A II. feladatsorhoz nem használható segédeszköz.

Héber nyelvből emelt szinten 1 helyszínen 4 vizsgázó érettségizik.
Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.
Az emelt szintű írásbeli vizsga időtartama 240 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 70, a másodikéra (nyelvhelyesség) 50 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlapot kell kitölteni 30 percben, majd 90 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.
Az íráskészséget vizsgáló feladatsor megoldásához nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).


Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.