Közigazgatási pert indító keresetlevél beterjesztése az Oktatási Hivatalhoz

Keresetlevél hagyományos (postai) úton az adott közigazgatási döntés rendelkező részében található jogorvoslati tájékoztatás szerint nyújtható be.

Elektronikus úton az OKTHIV-K01 űrlap az Oktatási Hivatal által az alábbi ügytípusokban hozott döntéseivel szembeni keresetek benyújtására szolgál:

  1. felsőoktatási hatósági ügy
  2. köznevelési hatósági ügy
  3. képesítések elismertetése
  4. nyelvvizsga jogorvoslat
  5. nyelvvizsga honosítás
  6. vizsgaközpont akkreditáció/akkreditáció megújítása
  7. pedagógusminősítés

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, vagy ezt a formát választó ügyfelek (akik rendelkeznek ügyfélkapuval, cégkapuval vagy hivatali kapuval)) az OKTHIV_K01 űrlap segítségével terjeszthetik elő

  • az Oktatási Hivatal egyfokú eljárásaiban hozott,
  • a többfokú eljárásban elsőfokú hatósági jogkörében meghozott és az oktatásért felelős miniszter, vagy az innovációs és technológiai miniszter mint másodfokú hatóság által elbírált

véglegessé vált hatósági döntésekkel szembeni keresetüket. Az űrlaphoz mellékletek is csatolhatók.

Az űrlaphoz csatolni kívánt mellékletek méretéről, formátumáról az alábbi oldalon olvasható tájékoztatás:

https://birosag.hu/elektronikus-kapcsolattartas/e-2018/e-kapcsolattartas-az-egyes-ugytipusokban/polgari-gazdasagi-munkaugyi-es-kozigazgatasi-ugyek/informatikai-segedlet-az-elektronikus-beadvanyok

 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 (harminc) napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani.

Egyes felsőoktatási (pl. felvételi eljárás) vagy köznevelési (pl. tankötelezettség alóli felmentés) ügyekben a keresetindítási határidő 15 (tizenöt) nap, erről az adott közigazgatási döntés rendelkező része felvilágosítást nyújt.

Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a cselekményről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül kell benyújtani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani.

A közigazgatási perekben az elektronikus kapcsolattartás szabályait a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.), valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv. vagy E-ügyintézési tv.) tartalmazza.

Az OKTHIV-K01 űrlap kitöltéséhez ÁNYK program, az űrlap beküldéséhez ügyfélkapu vagy cégkapu szükséges.

Amennyiben kérdése vagy problémája merülne fel az űrlap használatával kapcsolatban, kérjük jelezze azt a perkepviselet@oh.gov.hu e-mail-címen.

A fővárosi/megyei kormányhivatalok a hozzájuk benyújtott keresetlevél és a közigazgatási iratok felterjesztésére az OKTHIV rövid nevű hivatali kaput (KRID: 303292148) tudják igénybe venni.

Elektronikus kapcsolattartásra kötelezett felperesek kizárólag az OKTHIV-K01 űrlap alkalmazásával nyújthatják be a keresetlevelet.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy az OKTHIV hivatali kapura sem ügyfélkapuról, sem cégkapuról közvetlenül nem küldhető be a keresetlevél, az csak az OKTHIV-K01 űrlap kitöltésével továbbítható.

 

Letölthető elemek:

Nyomtatás

CÍMKÉK

perképviselet