Közigazgatási pert indító keresetlevél beterjesztése az Oktatási Hivatalhoz

Az OKTHIV_K01 űrlap az Oktatási Hivatal által az alábbi ügytípusokban hozott döntéseivel szembeni keresetek benyújtására szolgál:

  1. felsőoktatási hatósági ügy
  2. köznevelési hatósági ügy
  3. képesítések elismertetése
  4. nyelvvizsga jogorvoslat,
  5. nyelvvizsga honosítás
  6. vizsgaközpont akkreditáció/akkreditáció megújítása
  7. pedagógusminősítés

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, vagy ezt a formát választó ügyfelek (akik rendelkeznek ügyfélkapuval) az OKTHIV_K01 űrlap segítségével terjeszthetik elő

  • az Oktatási Hivatal egyfokú eljárásaiban hozott,
  • a többfokú eljárásban elsőfokú hatósági jogkörében meghozott és az oktatásért felelős miniszter mint másodfokú hatóság által elbírált

véglegessé vált hatósági döntésekkel szembeni keresetüket. Az űrlaphoz mellékletek is csatolhatók.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a cselekményről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül kell benyújtani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani.

A közigazgatási perekben az elektronikus kapcsolattartás szabályait a 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) tartalmazza.

Jogi képviselő nélkül eljáró természetes személyek számára az űrlap kitöltéséhez ÁNYK program és ügyfélkapus regisztráció szükséges.

Amennyiben kérdése vagy problémája merülne fel az űrlap használatával kapcsolatban, jelezze azt a perkapu@oh.gov.hu e-mail-címen.

A járási/kerület hivatalok és a fővárosi/megyei kormányhivatalok a hozzájuk benyújtott keresetlevél és a közigazgatási iratok felterjesztésére az OKTHIV cégkaput/hivatali kaput tudják igénybe venni.

Jogi képviselővel eljáró felperesek vagy cégkapuval/hivatali kapuval rendelkező felperesek az OKTHIV hivatali kapu címre küldhetik be közvetlenül a keresetlevelet (az OKTHIV_K01 űrlap és az ÁNYK használata nélkül).

Letölthető elemek: