Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

Tájékoztatás a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnél nyilvántartott személyes és különleges adatok kezeléséről

Az alábbi dokumentum a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnél nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok tekintetében az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 12. és 14. cikke, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 16. § szerinti tájékoztatás.

Az adatkezelés célja: A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatók által vállalt kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk e) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; az adatkezelés jogalapja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48/H. §, az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ony. tv.) 4. § (1) bekezdés g) pont, 10. §, 5. melléklet, valamint az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § f) pont és 3/C. §.

Az adatkezelésre jogosult személye: Oktatási Hivatal az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § f) pont alapján.

Az érintettek és a kezelt adatok köre: a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatók alábbi adatai:

 1. oktatási azonosítója; adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, ösztöndíjazonosítója,
 2. értesítési címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, a magyar állami ösztöndíjas kötelezettségekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz, elektronikus iratküldésről történő értesítéshez és az elektronikus kérelembenyújtáshoz kapcsolódóan a központi ügyfélregisztrációs tárhelyéhez tartozó elektronikus levelezési címe,
 3. hazai munkaviszony, valamint hazai munkaviszony származási országban történő teljesítése esetén annak létesítésére és időtartamára vonatkozó adat, továbbá a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozás megállapításához szükséges adat,
 4. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeresőként történő nyilvántartásba vételére, valamint az álláskeresőként eltöltött időtartamra vonatkozó adat,
 5. csecsemőgondozási díj folyósításának időtartamára vonatkozó adat,
 6. gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartamára vonatkozó adat,
 7. gyermekgondozási díj folyósításának időtartamára vonatkozó adat, a gyermeknevelésre, a szülés jogcímen történő mentesítéshez szükséges személyes adat, gyermek természetes személyazonosító adata, lakcíme,
 8. megváltozott munkaképességre, tartós betegségre, balesetre, valamint ennek időtartamára vonatkozó adat; az ügyfél által az eljárás során benyújtott dokumentumban foglalt személyes adat,
 9. külföldi felsőoktatási képzésére, külföldi hallgatói és tanulói jogviszonyra vonatkozó adat,
 10. a központi ügyfél-regisztrációs nyilvántartási kapcsolati kódja,
 11. a visszatérítési kötelezettsége átvállalására vonatkozó jognyilatkozat adata,
 12. a költségmentességi kérelmének igazolására vonatkozó adat,
 13. örökbefogadói díj folyósításának időtartamára vonatkozó adat.

Az adatok forrása:

Az Oktatási Hivatal, mint az oktatási nyilvántartás működéséért, valamint a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelő felelős szerv (a továbbiakban: OH), az Ony. tv. 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása szakrendszerben nyilvántartott személyek adatai időszerűségének biztosítása, ellenőrzése céljából térítésmentesen, elektronikus úton az Ony. tv. 5. melléklet szerinti, az adott szerv által nyilvántartott adatot igényelheti az állami foglalkoztatási szervtől, a kincstártól, a gyermekgondozást segítő ellátás, a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj és a gyermekgondozási díj nyilvántartásáért felelős szervtől, az anyakönyvi nyilvántartás központi nyilvántartó szervétől, a családtámogatási ügyben eljáró hatóságtól, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárások lefolytatásért felelős rehabilitációs hatóságtól és az adóhatóságtól.

Az OH az Ony. tv. 4. § (5) bekezdése alapján az oktatási nyilvántartás egyes szakrendszerében, alrendszerében tárolt személyes adatokat célhoz kötötten átveheti, így különösen a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatók természetes azonosító adatait, nemét, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakcímre és értesítési címre vonatkozó adatait, valamint hazai felsőoktatási képzésére, hallgatói és tanulói jogviszonyára vonatkozó adatait.

Az OH részére a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozás megállapításához szükséges adat, a külföldi felsőoktatási képzésre, külföldi hallgatói és tanulói jogviszonyra vonatkozó adat, a visszatérítési kötelezettsége átvállalása vonatkozásában az érintett szolgáltathat adatot.

Az adattovábbításra vonatkozó rendelkezések:

Az OH az Ony. tv. 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása szakrendszer 5. melléklet szerinti adataiban történő változások követése, ellenőrzése céljából történő adatigényléshez az állami foglalkoztatási szervnek, a kincstárnak, a gyermekgondozást segítő ellátás, a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj és a gyermekgondozási díj nyilvántartásáért felelős szervnek, az anyakönyvi nyilvántartás központi nyilvántartó szervének, a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnak, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárások lefolytatásért felelős rehabilitációs hatóságnak és az adóhatóságnak megküldheti a nyilvántartott személyek adatait, ez alapján

a) az állami foglalkoztatási szerv a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeresőként történő nyilvántartásba vételére, valamint az álláskeresőként eltöltött időtartamra,

b) a kincstár a gyermekgondozást segítő ellátásnak, a csecsemőgondozási díjnak, az örökbefogadói díjnak és a gyermekgondozási díjnak a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató részére történő folyósítás időtartamára,

c) az adóhatóság a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak hazai munkaviszony(ok) létesítésére és időtartamára,

d) az anyakönyvi nyilvántartás központi nyilvántartó szervétől a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató gyermekének születési anyakönyvi kivonatára,

e) a családtámogatási ügyben eljáró hatóság a tartós betegség megállapításához szükséges, a fővárosi és megyei kormányhivatalnak vagy jogelődjének a tartós betegségre tekintettel megállapított magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozatára, vagy ennek folyósításáról kiadott igazolására, vagy a tartós betegséget megállapító, a magasabb összegű családi pótlék igénybevételéhez szükséges érvényes és hatályos szakvéleményére, szakhatósági állásfoglalására; a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fb) alpontja szerinti állapotra, illetve a magasabb összegű családi pótlékra jogosultság tartós betegségére tekintettel való igazolására,

f) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárások lefolytatásért felelős rehabilitációs hatóság az egészségi állapot minősítésének eredményéről érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalásra, szakvéleményre, bizottsági állásfoglalásra, határozatra vagy hatósági bizonyítványra; a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti állapot igazolására vonatkozóan kért nyilvántartott adatokat átadja az OH-nak.

Az adatkezelés időtartama: Az Ony. tv. 3/B. § alapján az OH az oktatási nyilvántartásban szereplő személy adatait az oktatási nyilvántartásba történő legelső bejegyzést követő nyolcvanadik év utolsó napjával, elhunyt személy esetén a halál tényének az OH tudomására jutásától számított ötödik év utolsó napjával törli.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Az OH az általa nyilvántartott személyes és különleges adatok adatkezelése során biztosítja a GDPR-ban, valamint az Infotv.-ben meghatározott alapelvek, továbbá az érintettek jogainak érvényesülését.

Az érintett – az OH-nál nyilvántartott saját adatai tekintetében – jogosult betekinteni, valamint az OH-nál nyilvántartott adatainak helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – korlátozását, törlését az OH-tól jogosult kérni. Az információs rendszerbe történő betekintés, illetve az adatok helyesbítése, törlése minden esetben ingyenes.

Az OH-nál nyilvántartott adat helyesbítésére erre irányuló kérelem benyújtásával – személyazonosítást követően – van lehetőség. A kérelem személyesen terjeszthető elő, e-mailen előzetesen egyeztetett időpontban az alábbi címen:

Adatkezelő: Oktatási Hivatal

Szervezeti egység neve: Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály

Szervezeti egység címe: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.

Szervezeti egység vezetője: Dávidné Berka Emese

E-mail: allamiosztondij@oh.gov.hu

Az érintett jogainak sérelme esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.).

Adatvédelem: Az OH gondoskodik az általa nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok biztonságáról; ennek érdekében a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi előírások érvényre juttatásához szükségesek. Az OH az általa kezelt adatokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidensek tekintetében minden esetben a GDPR és az Infotv. rendelkezéseit szem előtt tartva jár el.

Az OH hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata, valamint általános adatkezelési tájékoztatója  az alábbi linken tekinthető meg.

Nyomtatás