Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Az Nemzeti Erőforrás Minisztérium, valamint az Oktatási Hivatal közösen hirdeti meg az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és
időpontjait.


Az 2011/2012-es tanévi verseny általános tudnivalóit részletesen ismertető dokumentumot, valamint a mellékleteket a linkekre kattintva pdf-ben letölthetik.

Az OKTV-n induló szándékozó tanulók számára az alábbiakban kiemeltük a részvételi feltételekről, a jelentkezés mikéntjéről, valamint a pályamunkák készítésének szabályairól szóló részeket.

A versenyben való részvétel feltételei és a jelentkezés módja

Az OKTV-n azok a tanulók indulhatnak, akik:
- valamely magyarországi középiskolában tanulói vagy vendégtanulói jogviszonnyal rendelkeznek,
- nappali rendszerű képzésben vesznek részt,
- a versenykiírás tanévében a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam vagy az azt közvetlenül megelőző évfolyam tanulói, és a magyar érettségi követelmények szerint
- tanulják/tanulták az adott tantárgyat (önálló tantárgyként vagy az iskola helyi tantervében rögzítettek szerint más tantárgyakba beépítve), vagy a jelentkezési határidő előtt sikeres osztályozó vizsgát tettek az adott tantárgyból legalább egy alkalommal,
- az adott tantárgyból tanulmányaik befejeztével érettségi vizsgát tehetnek, illetve már sikeres
előrehozott érettségi vizsgát tettek.

A rendes érettségi vizsga évét kettővel megelőző középiskolai évfolyam tanulói közül csak azok indulhatnak az OKTV-n, akik a jelentkezési határidő előtt
- sikeres előrehozott érettségi vizsgát tettek az adott tantárgyból,
- vagy a középiskolai bizonyítványba bejegyzett osztályzattal igazolják, hogy az adott tantárgy helyi tantervi követelményeit teljesítették - a 12. évfolyammal befejeződő középiskolai képzésben a tizedik, a 13. évfolyammal befejeződő középiskolai képzésben a tizenegyedik évfolyam tananyagával bezárólag. Az első fordulóból továbbjutó tanulóknak a megfelelő igazolást - 5. sz. melléklet - a következő fordulóban be kell mutatniuk.

Az évhalasztást kapott tanulók az adott évben nem vehetnek részt az OKTV-n.

Az élő idegen nyelvek versenyén - a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével - nem indulhatnak azok a tanulók,
- akiknek az érintett nyelv anyanyelvük, vagy legalább egyik szülőjük beszélt anyanyelve,
- akik a 12. életévük betöltése után - a versenyben való részvétel tanévével bezárólag - összesen legalább egy évet töltöttek az adott nyelvterületen,
- akik a 12. életévük betöltése után legalább egy tanéven át folytattak iskolai tanulmányokat az adott nyelvterületen,
- akik a 12. életévük betöltése után az adott nyelvet legalább egy tanéven keresztül olyan - nem két tanítási nyelvű - iskolában tanulták, amelynek tanítási nyelve az érintett nyelv.

A fenti szabályozás alá vont élő idegen nyelvi versenyekre jelentkező tanulóknak és a szüleiknek (gondviselőiknek) nyilatkozat aláírásával (1. sz. melléklet) kell igazolniuk azt, hogy a részvételi feltételeknek megfelelnek. A nyilatkozatokat az iskolában meg kell őrizni a tanév végéig, illetve az első fordulóból továbbjutott versenyzők magukkal hozzák a következő fordulóra.

Az egyéb feltételeket, kategóriákat, tantárgyi specialitásokat a versenykiírás tantárgyi fejezetei tartalmazzák.

A tanulók - a versenyidőpontok és a kategóriák figyelembevételével - tetszőleges számú tantárgy versenyére jelentkezhetnek. A tanulóknak minden versenyre abban a középiskolában kell jelentkezniük, amelyben az adott tantárgyat - tanulói vagy vendégtanulói jogviszonyban - tanulják. A jelentkezést az iskola igazgatójához kell benyújtani (jelentkezési lap: 2. sz. melléklet) a filozófia kivételével 2011. szeptember 23. A filozófia verseny jelentkezési határidejét, szabályait az adott tantárgyi fejezet tartalmazza.

A pályamunkák készítésének általános szabályai

A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint a versenyzőknek pályamunkát kell készíteniük, és jeligével ellátva - a felterjesztési határidő figyelembe vételével - át kell adniuk az iskola igazgatójának. A pályázatos tantárgyak versenyei közül a földrajz, a történelem, a magyar nyelv, a művészettörténet, a rajz és vizuális kultúra három, a mozgóképkultúra és médiaismeret két fordulóból áll.

A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést alkalmas módon rá kell vezetni a pályamunkára - a műre és annak minden nyomtatott és elektronikus összetevőjére (munkanapló, esszé, CD stb.) -, de ezen kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajtuk feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére, és betű karakterrel kezdődjön.

Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival megfelelően kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelező a 4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet. A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunka-összetevőket és a jeligés borítékot - a felterjesztési határidő figyelembe vételével - át kell adniuk az iskola igazgatójának.

Nyomtatás

CÍMKÉK

OKTV, tudnivalók