Általános Szerződési Feltételek

Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., adószám: 15329729-2-41, KSH számjel: 15329729-8412-312-01, a továbbiakban Közzétevő) a jelen digitális tartalmat, az azt igénybe vevők (a továbbiakban Felhasználók) részére jelen szerződési feltételek mellett nyújtja.

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Felhasználó: a Tartalmat igénybe vevő természetes személy vagy jogi személy. Ahol jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Felhasználót említ, ott 16. év alatti kiskorú Felhasználó esetében a Törvényes Képviselőjét is érteni kell.

1.2. Szerző: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint, irodalmi, tudományos, vagy művészeti alkotás megalkotója, jelen ÁSZF esetében Zempléni László

1.3. Szerzői mű: a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jelleg alapján szerzői jogi védelmet élvező alkotás, jelen ÁSZF esetében Zempléni László: Szonatina I. tétel "B" változat. – a X. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- és Duóverseny, II. Korcsoport kötelező műve.

1.4. Tartalom: a jelen felületen közzétett Szonatina I. tétel "B" változat című szellemi alkotás (kotta), melynek szerzője Zempléni László

2. Szerzői jogi rendelkezések, a tartalom használata

2.1. A hatályos jogszabályok rendelkezései alapján a jelen felületen közzétett Tartalom szerzői jogi védelem alatt áll.

2.2. A Közzétevő kijelenti, hogy a Tartalom Szerzőjével kötött szerződés alapján jogosult azt bármilyen módon és alkalombeli korlátozás nélkül bárki részére a nyilvánossághoz közvetíteni és az ehhez szükséges többszörözést elvégezni. A nyilvánossághoz közvetítés joga magában foglalja a mű interneten / számítógépes hálózat útján történő nyilvánossághoz közvetítésének (streaming), továbbá a mű olyan módon történő hozzáférhetővé tételének jogát is, hogy a távollévő közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg.

2.3. Közzétevő jogosult továbbá a Szerző külön hozzájárulása és díjazása nélkül az általa megszerzett felhasználási jogok tekintetében a X. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- és Duóversenyen résztvevő személyek és felkészítőik számára ingyenesen további felhasználást engedélyezni. A további felhasználás (letöltés, többszörözés, felhasználás, nyilvános előadás, továbbítás) célja kizárólag a X. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- és Duóversenyre való felkészülés, azon történő részvétel lehet.

2.4. A Tartalmak kizárólag nonprofit céllal, a szerző nevének mindenkori feltüntetése mellett használhatók fel. A jelen, 2. pontban biztosított jogok nem gyakorolhatóak semmilyen módon, amely elsősorban kereskedelmi előnyre vagy magánjellegű vagyoni ellenszolgáltatásra irányul.

2.5. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a hatályos magyar szerzői jogi rendelkezések alapján betartják a művek integritása védelmének követelményét. A szerző személyhez fűződő jogait sérti az általa létrehozott szerzői művek mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása vagy más olyan megváltoztatása vagy megcsorbítása, amely a szerző becsületére vagy hírnevére sérelmes.

2.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok – különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – rendelkezései az irányadóak.

Az Általános Szerződési Feltételeket megértettem és elfogadom.

 

Nyomtatás