Általános Szerződési Feltételek

Budapest, 2022.

Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., adószám: 15329729-2-41, KSH statisztikai számjel: 15329729-8412-312-01, – a továbbiakban Közzétevő) a jelen digitális tartalmat, az azt igénybe vevők (a továbbiakban Felhasználók) részére jelen szerződési feltételek mellett nyújtja.

1.      Értelmező rendelkezések

1.1.   Felhasználó: a Tartalmat igénybe vevő természetes személy vagy jogi személy. Ahol jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Felhasználót említ, ott 16. év alatti kiskorú Felhasználó esetében a Törvényes Képviselőjét is érteni kell.

1.2.   Szerző: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint, irodalmi, tudományos, vagy művészeti alkotás megalkotója, jelen ÁSZF esetében Götz Nándor.

1.3. Szerzői mű: a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jelleg alapján szerzői jogi védelmet élvező alkotás, jelen ÁSZF esetében Götz Nándor átirata:
„Mini” korcsoport Első forduló:

Kötelező mű: Játék (Cickom, cickom…) Bartók Béla: Gyermekeknek – I. kötet: 5.
I. korcsoport Első forduló:

Kötelező mű: Délszlávos - Bartók Béla: Mikrokozmosz – II. kötet: 40.
II. korcsoport Első forduló:

Kötelező mű: Magyar tánc - Bartók Béla: Mikrokozmosz – III. kötet: 68.
III. korcsoport Első forduló:

Kötelező mű: Bolgár ritmus - Bartók Béla: Mikrokozmosz – IV. kötet: 113.
IV. korcsoport Első forduló:

Kötelező mű: Bolyongás- Bartók Béla: Mikrokozmosz – III. kötet: 81.
(kotta)– VIII. Országos Szaxofonverseny kötelező művei

1.4.   Tartalom: a jelen felületen közzétett

Játék (Cickom, cickom…) Bartók Béla: Gyermekeknek – I. kötet: 5. Délszlávos - Bartók Béla: Mikrokozmosz – II. kötet: 40.
Magyar tánc - Bartók Béla: Mikrokozmosz – III. kötet: 68. Bolgár ritmus - Bartók Béla: Mikrokozmosz – IV. kötet: 113.
Bolyongás- Bartók Béla: Mikrokozmosz – III. kötet: 81. (Götz Nándor átirata) című szellemi alkotás (kotta), melynek szerzője Götz Nándor.

2.      Szerzői jogi rendelkezések, a tartalom használata

2.1.   A hatályos jogszabályok rendelkezései alapján a jelen felületen közzétett Tartalom szerzői jogi védelem alatt áll.

2.2.   A Közzétevő kijelenti, hogy a Tartalom Szerzőjével kötött szerződés alapján jogosult azt bármilyen módon és alkalombeli korlátozás nélkül bárki részére a nyilvánossághoz közvetíteni és az ehhez szükséges többszörözést elvégezni. A nyilvánossághoz közvetítés joga magában foglalja a mű interneten / számítógépes hálózat útján történő nyilvánossághoz közvetítésének (streaming), továbbá a mű olyan módon történő hozzáférhetővé tételének jogát is, hogy a távollévő közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg.

2.3.   Közzétevő jogosult továbbá a Szerző külön hozzájárulása és díjazása nélkül az általa megszerzett felhasználási jogok tekintetében a VIII. Országos Szaxofonversenyen résztvevő személyek és felkészítőik számára ingyenesen további felhasználást engedélyezni. A további felhasználás (letöltés, többszörözés, felhasználás, nyilvános előadás, továbbítás) célja kizárólag a VIII. Országos Szaxofonversenyen való felkészülés, azon történő részvétel lehet.

2.4.   A Tartalmak kizárólag nonprofit céllal, a szerző nevének mindenkori feltüntetése mellett használhatók fel. A jelen, 2. pontban biztosított jogok nem gyakorolhatóak semmilyen módon, amely elsősorban kereskedelmi előnyre vagy magánjellegű vagyoni ellenszolgáltatásra irányul.

2.5.   A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a hatályos magyar szerzői jogi rendelkezések alapján betartják a művek integritása védelmének követelményét. A szerző személyhez fűződő jogait sérti az általa létrehozott szerzői művek mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása vagy más olyan megváltoztatása vagy megcsorbítása, amely a szerző becsületére vagy hírnevére sérelmes.

2.6.   A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok – különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – rendelkezései az irányadóak.

Az Általános Szerződési Feltételeket megértettem és elfogadom.