Tankönyvvé nyilvánítási útmutató kiadók részére

A tankönyvvé nyilvánítással és a tankönyvjegyzékre történő felvétellel kapcsolatos hatósági eljárás feladatait az Oktatási Hivatal látja el. Kiadóknak szóló útmutató az eljárás ügymenetéről.

Kérelem benyújtása

A tankönyvvé nyilvánítási és a tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítási eljáráshoz az alábbi mellékleteket kell benyújtani:

 • kérelem papíron és elektronikus formában,
 • a kiadvány 2 példánya, meghosszabbítás esetén 1 példánya,
 • a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a tankönyvvé nyilvánítás időtartama alatt folyamatosan rendelkezni fog  a könyv teljeskörű felhasználási jogaival,
 • a kérelmező nyilatkozatát átvett szerzői műről,
 • kiadói-szerkesztői jelentést, amely a tankönyvvé nyilvánításra benyújtott könyv vonatkozásában a könyv tartalmi vonatkozásait meghatározó kerettanterv tankönyvvel lefedett tananyagának tanévhez igazodó felosztását tartalmazza 2 példányban (legalább 1 eredeti aláírással),
 • a 20/2012. EMMI rendelet 6. számú mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás.

A tankönyvjegyzékre történő felvételi eljáráshoz az alábbi mellékletet kell benyújtani:

 • a tankönyvjegyzékre történő felvételi kérelem papíron és elektronikus formában,
 • a 20/2012. EMMI rendelet 6. számú mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás (5500 Ft címenként).

Ügyintézési határidők

A következő eljárások esetén az eljárási határidő: 3 hónap (Ákr.):

 • tankönyvvé nyilvánítás,
 • tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítása,
 • tankönyvvé nyilvánítási kérelem a könyv, pedagógus-kézikönyv, különböző nyelveken megjelenő változatainak benyújtásához,
 • tankönyvvé nyilvánítási kérelem a könyv, különböző kötésmódban megjelenő változatainak benyújtásához,
 • kérelem a tankönyv borítójának megváltoztatására,
 • tankönyvvé nyilvánítás nyilvánítás megszüntetése,
 • kérelem hibajavítás bejelentésére.

következő eljárások esetén az eljárási határidő 21 nap (Ákr.):

 • tankönyvjegyzékre történő felvételi kérelem,
 • adatmódosítási kérelem tankönyvhöz,
 • kérelem felhasználási jog átengedése miatt.


Ügymenet - tankönyvvé nyilvánítás:

Az eljárás az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) benyújtott kérelemre indul, amelyet papíron és elektronikus formában is be kell nyújtani az nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott mellékletekkel együtt. A kérelem elektronikus adatait a www.kir.hu honlapnak a kiadói adatkitöltő moduljában a könyv, tankönyv adatainak megadásával, majd elektronikus elküldésével lehet rögzíteni.

Amennyiben a kérelemhez csatolták a szükséges mellékleteket, az OH szakértőket rendel ki.

A szakértők egybehangzó javaslata (a nemzetiségi oktatás céljaira készült könyveknél továbbá az Országos Nemzetiségi Tanács javaslata) esetén az OH a rendelkezésre álló anyagok, vélemények figyelembe vételével dönt.

Amennyiben indokolt - azaz a szakértők véleményükben jelentős számú tartalmi és/vagy nyelvhelyességi, helyesírási hibát tártak föl -, úgy az OH levélben felkéri a kiadót, foglaljon állást a szakértői véleményekben található észrevételekről és a tételes hibajegyzékekben leírtakról, fejtse ki részletes szakmai véleményét és azt írásban küldje meg. Az OH ezután határozatot hoz a kiadói észrevételekkel kiegészült szakértői vélemény figyelembe vételével.

Az elsőfokú döntésről az OH értesíti a kiadót.

Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az ügyfél nem fellebbez, a határozat jogerőre emelkedik, és az OH lezárja az eljárást.

Az eljárási szolgáltatási díjak teljesítése:

Banki átutalással vagy készpénz átutalási megbízással, kivéve, ha a kérelem előterjesztése, illetve a bírálati díj befizetése elektronikus úton történik.

Az Oktatási Hivatal számlaszáma: 10032000-00282637-00000000

Letölthető dokumentumok

(Kérjük, a letöltéshez, megtekintéshez kattintson a dokumentum nevére.)

A kiadói adatkitöltő rendszer, valamint a kiadói visszajelző rendszer a következő linkre kattintva érhető el:
http://www.kir.hu/tkv_kiado_admin/

A tankönyvben feltüntetendő adatok

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 9/I. §. alapján A tankönyvben feltüntetendő adatokat a hivatal a honlapján közzéteszi.

A tankönyvben feltüntetendő adatok:

1. Szerző(k) neve
2. A tankönyv címe, megnevezése
3. A kiadó, forgalmazó neve
4. A kiadásért felelős személy neve
5. A szerkesztő (alkotószerkesztő) neve
6. A szakmai, nyelvi rektor neve
7. A kerettanterv megnevezése
8. A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban kirendelt szakértők neve
9. A tankönyvre vonatkozó információk (kiadás sorszáma, verziószám, átdolgozás, bővítés, javítás ténye)
10. A tankönyvvé nyilvánítás ténye (a jogerős határozat száma és időpontja), a benyújtott könyvben megjelölve, hogy ezeket az adatokat a kiadó a borítón vagy a belső címoldalon kívánja feltüntetni
11. Tankönyv esetében a kiadói, forgalmazói azonosító
12. A nemzetközi szabványos azonosító könyvszám (amennyiben rendelkezik, ISBN vagy ISSN-szám)
13. A szerzői jogra vonatkozó információ
14. A tankönyv terjedelme (A/5 nyomdai ívben)
15. A tankönyv esetében annak tömege grammban kifejezve
16. A könyv tartós használatra készült tankönyv-e
17. Ha a miniszter a pályázaton választotta ki, a miniszter pályázatának száma
18. A nevelési-oktatási program (pedagógiai rendszer), valamint annak megnevezése, hogy az információhordozó tankönyvként annak részeként alkalmazható (amennyiben van ilyen)