Bírálati szempontok a tankönyvvé nyilvánításban

Bírálati szempontok a tankönyvvé nyilvánításban

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelölésérő szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 9/E. §. (3) bekezdése alapján „A tankönyvvé nyilvánítás részletes bírálati szempontjait a hivatal a honlapján közzéteszi".

A) Bírálati szempontok a közismereti tankönyvekhez

I. Pedagógiai és a tantárgy tanításával összefüggő módszertani szempontok

Pedagógiai szempontok

1. A tartalom szakmai hitelessége, pontossága, szemlélete
2. A tartalom strukturáltsága
3. A szakmai tartalom naprakészsége
Tantárgy tanításával összefüggő módszertani szempontok
1. Az ismeretek megértése, tanulása
2. Az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek tanulása
3. Problémák, problémahelyzetek elemzése és megoldásuk alkalmazása
4. A tanulás módszereinek tanulása
5. Gondolkodási eljárások tanulása
6. Szociális viszonyulások, magatartásformák tanulása
7. Nemzetiségi, vallási közösség szerepe
8. Nyelvhelyesség és helyesírás
9. A tankönyv nagyobb rendszer (sorozat, tankönyvcsalád) részét képezi-e, kapcsolódó tankönyvek és tananyagok
10. További tantárgypedagógiai vizsgálati szempontok:
10.1. Vizsgálni kell, hogy a tankönyv kérdései és feladatai megfelelő feltételeket biztosítanak- e a tanulási célokban meghatározott projektalapú, problémamegoldó, ismeretszerző és ismeretalkalmazási készségek és képességek fejlesztésére.
10.2. Előírás, hogy a rögzítést elősegítő feladatokon kívül, az elmélyítést, alkalmazást és a problémamegoldást elősegítő feladatok legyenek többségben.
10.3. Rögzítést elősegítő feladatok: a tanultak felidézése, a tények és fogalmak rendszerezése, lényegkiemelés.
10.4. Elmélyítést elősegítő feladatok: analizálás, szintetizálás, konkretizálás, összehasonlítás, általánosítás, rendszerezés, következtetés, értékelés, összefüggés és szabálykeresés.
10.5. Alkalmazást elősegítő feladatok: önálló munka, feladatmegoldás.
10.6. Problémamegoldást elősegítő feladatok: a probléma definiálása, a releváns információk kiválasztása, előzetes tudás szelektív felidézése, a megfelelő megoldás megtalálása, a megoldási mód végrehajtása, a megoldás ellenőrzése és értékelés.

Technológiai (könyvészeti) szempontok

1. A könyvtest méretezése, terjedelme, tömege, súlya a tanuló életkorára tekintettel.
2. A felhasznált papír és más anyagok minősége, a könyv tartóssága.
3. Tipográfiája, betűformái, betűméretei, kiemelési rendszere.
4. Tördelése, szöveg és kép aránya, összhangja, kiemelések tipográfiája.
5. A nyomás minősége, olvashatósága, színalkalmazás.

II. Vizsgálati szempontok az 1. évfolyamon alkalmazott olvasókönyvek jóváhagyásához (ábécés könyvek) Az első évfolyamon alkalmazni kívánt olvasókönyvek (ábécés könyvek) tankönyvvé nyilvánítási eljárásában a tantárgy tanításával összefüggő módszertani szempontok helyett az alábbi szempontokat kell vizsgálni.

a) A magyar nyelv helyesírási és alaktani sajátosságainak megfelel
b) Az összes betűt a tanév egészére elosztva tanítja
c) A betű-hang megfelelés tanításához olyan hívóképeket használ, amelyek összhangban vannak az életkori sajátosságokkal és a nyelvi szerveződés törvényszerűségeivel
d) Figyelembe veszi a gyermek anyanyelvi fejlettségét
e) Figyelembe veszi a nyelvi szerveződés sajátosságait (például: szógyakoriság, szóhossz, elsajátítási életkor)
f) Az olvasmányok szókincse és a mondatok szerkezeti komplexitása összhangban van az életkorral
g) Az olvasmányok hossza összhangban van az olvasástechnika szintjével
h) Az olvasmányok szövegtípusai összhangban vannak az életkorral, a szövegtípusok előfordulási aránya kiegyenlített
i) A betűtanítás hangoztatáson alapul, hangos olvastatásra ösztönzi a tanítót. A helyes nyelvi kiejtés érdekében beszédgyakorlatokkal egészül ki minden egyes betű tanítása
j) Hangoztatásra épít, a betűkből kiindulva tanítja a szótagokat és a szavakat
k) Kellő időt szán a gyakorlásra és az ismétlésre
l) A betűtanítás sorrendje figyelembe veszi az alaki és hangzásbeli hasonlóság hatásának elkerülését
m) A betűk formája egységes, az induló méret nagyobb, majd fokozatosan csökken
n) A hívóképek magas színvonalúak és összhangban vannak a gyermek világával
o) A képanyag a gyermekek számára egyértelmű, könnyen érthető rajzokból áll

B) Bírálati szempontok a digitális tananyaghoz, elektronikus könyvhöz, a digitálisan rögzített könyvhöz

I. Pedagógiai és a tantárgy tanításával összefüggő módszertani szempontok

Pedagógiai szempontok

1. A tartalom szakmai hitelessége, pontossága, szemlélete
2. A tartalom strukturáltsága
3. A szakmai tartalom naprakészsége

Tantárgy tanításával összefüggő módszertani szempontok

1. Az ismeretek megértése, tanulása
2. Az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek tanulása
3. Problémák, problémahelyzetek elemzése és megoldásuk alkalmazása
4. A tanulás módszereinek tanulása
5. Gondolkodási eljárások tanulása
6. Szociális viszonyulások, magatartásformák tanulása
7. Nemzetiségi, vallási közösség szerepe
8. Nyelvhelyesség és helyesírás
9. A digitális tananyag pedagógiai rendszerbe ágyazódása
10. További tantárgypedagógiai vizsgálati szempontok:
10.1. Vizsgálni kell, hogy a tankönyv kérdései és feladatai megfelelő feltételeket biztosítanak- e a tanulási célokban meghatározott projektalapú, problémamegoldó, ismeretszerző és ismeretalkalmazási készségek és képességek fejlesztésére.
10.2. Előírás, hogy a rögzítést elősegítő feladatokon kívül, az elmélyítést, alkalmazást és a problémamegoldást elősegítő feladatok legyenek többségben.
10.3. Rögzítést elősegítő feladatok: a tanultak felidézése, a tények és fogalmak rendszerezése, lényegkiemelés.
10.4. Elmélyítést elősegítő feladatok: analizálás, szintetizálás, konkretizálás, összehasonlítás, általánosítás, rendszerezés, következtetés, értékelés, összefüggés- és szabálykeresés.
10.5. Alkalmazást elősegítő feladatok: önálló munka, feladatmegoldás.
10.6. Problémamegoldást elősegítő feladatok: a probléma definiálása, a releváns információk kiválasztása, előzetes tudás szelektív felidézése, a megfelelő megoldás megtalálása, a megoldási mód végrehajtása, a megoldás ellenőrzése és értékelés.

II. Technológiai szempontok

1. A működési környezet
a) A hardver leírása
b) A szoftver leírása
c) A digitális írástudás meghatározása

2. A funkcionalitás
a) A digitális tananyag tartalma
b) A támogató környezet és rendszer

3. A megjelenés (digitális tipográfia)
a) A képernyő elrendezése
b) A kivitelezés minősége

4. Az információbiztonság
a) A digitális tananyag stabilitása
b) A hozzáférési jogosultságok kezelése
c) A jogosultsági rendszer leírása

5. A technológiai kidolgozottság
a) A digitális tananyag tartalma
b) A támogató környezet és rendszer

6. A szabványoknak való megfelelés
a) A digitális tananyag szabványossága és kompatibilitása
b) A digitális tananyag szabványos bemenetei és kimenetei

Nyomtatás

CÍMKÉK

tankönyv