Általános tájékoztató

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) célja

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) célja A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 145. § (1) bekezdése alapján „a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére, az intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá az intézményi önértékelés eredményeire alapozva értékeli, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást ad."

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) célja egyértelműen a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységének az értékelése és a fejlődésének a támogatása. A nevelő-oktató munka országosan egységes eljárások szerinti és nyilvános standardok alapján történő pedagógiai szakmai ellenőrzése képes feltárni a köznevelési intézmény egyéni pedagógiai arculatát, erősíteni a gyermekközpontú nevelést és a minőségi pedagógiai munkát. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyeleti rendszer) bevezetésének közép és hosszú távú célja a pedagógusok és az intézmények körében az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési és az elemzésekre épülő egyéni és intézményfejlesztési kultúra fontosságának az erősítése, és egy egységesen magas szakmai színvonalú köznevelési rendszer működésének és továbbfejlesztésének a támogatása.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) fajtái és területei

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái:

 • a) a pedagógus ellenőrzése - az ellenőrzés ötévente egy alkalommal minden intézmény minden pedagógusára kiterjed,
 • b) az intézményvezető (intézményvezető, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető) ellenőrzése - az intézményvezető ellenőrzésére legkorábban az intézményvezetői megbízás második, legkésőbb negyedik évében kerülhet sor,
 • c) az intézményellenőrzés.

A pedagógus ellenőrzésének területei:

 • a) pedagógiai módszertani felkészültség,
 • b) pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók,
 • c) a tanulás támogatása,
 • d) a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség,
 • e) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység,
 • f) pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése,
 • g) kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint
 • h) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

Az intézményvezető ellenőrzésének területei:

 • a) az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai – stratégiai vezetése és irányítása,
 • b) az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása,
 • c) az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása,
 • d) az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása,
 • e) a vezetői kompetenciák fejlesztése.

Az intézményellenőrzés területei:

 • a) pedagógiai folyamatok,
 • b) személyiség- és közösségfejlesztés,
 • c) az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények,
 • d) belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció,
 • e) az intézmény külső kapcsolatai,
 • f) a pedagógiai működés feltételei, valamint
 • g) az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvet megállapító jogszabályban meghatározott országos szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) folyamata

1) Az Oktatási Hivatal minden év július 20-ig elkészíti a következő évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet (a továbbiakban: ellenőrzési terv).

2) Az Oktatási Hivatal minden év július 31-ig az általa működtetett informatikai támogató rendszer útján közvetlenül értesíti az ellenőrzési tervben szereplő pedagógusokat, intézményvezetőket és intézményeket.

3) Az Oktatási Hivatal minden év november 30-ig kijelöli az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések (tanfelügyeleti látogatások) időpontját, az ellenőrzésben részt vevő szakértőket és a vezető szakértőt, majd az informatikai támogató rendszer útján közvetlenül értesíti az ellenőrzésben érintett pedagógusokat, szakértőket, valamint az érintett intézmények vezetőit.
Az ellenőrzésben olyan Mesterpedagógus fokozatba sorolt köznevelési szakértő vehet részt, aki az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szerepel és részt vett az Oktatási Hivatal által szervezett szakértői képzéseken.

4) Pedagógus ellenőrzése esetén az ellenőrzésben érintett pedagógus az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig feltölti a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott portfólióból

 • a) a szakmai önéletrajzot,
 • b) a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását,
 • c) a szakmai életútja értékelését

az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe.

5) Intézményvezető ellenőrzése esetén az érintett intézményvezető legkésőbb az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig feltölti az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe a vezetői tevékenységet bemutató alábbi dokumentumokat:

 • a) a vezetői pályázatát, vagy annak hiányában vezetési programját,
 • b) az általa vezetett intézmény pedagógiai programját,
 • c) az ellenőrzést megelőző két tanév intézményi munkatervét és éves beszámolóját, valamint
 • d) az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.

6) A köznevelési intézmény ellenőrzése esetén az érintett intézmény vezetője legkésőbb az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig feltölti az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe

 • a) az ellenőrzést megelőző két tanév munkatervét és éves beszámolóját,
 • b) az intézmény legutóbbi továbbképzési programját és az ahhoz kapcsolódó beiskolázási terveket, valamint
 • c) az intézményi eredményeket, ide értve az ellenőrzés évét megelőző öt évben lebonyolított, az intézményre vonatkozóan kötelező országos mérések eredményeit, kiértékelését, az azokkal kapcsolatos intézkedéseket bemutató dokumentumokat.

7) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi önértékelés keretében az intézmény ötévente teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját. Az intézmény az önértékelését úgy tervezi, hogy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettek értékelésének eredménye az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés kijelölt időpontja előtt tizenöt nappal elérhető legyen az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben.

8) Az Oktatási Hivatal által kijelölt időpontban megtörténik a pedagógus / intézményvezető / intézmény tanfelügyeleti ellenőrzése. Például pedagógus tanfelügyelete esetén a kijelölt szakértők meglátogatják a pedagógus két óráját (foglalkozását), interjúkat készítenek.

9) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés eredményeként a szakértők meghatározzák az ellenőrzésben érintettre, tehát a pedagógusra, az intézményvezetőre vagy az intézmény egészére vonatkozó kiemelkedő, illetve fejleszthető területeket, amelyeket az informatikai értékelő felületen területenként adnak meg.

10) Az értékelés alapján az ellenőrzés érintettje az önértékelés során már elkészített önfejlesztési tervet (intézmény esetében intézkedési tervet) kiegészíti és az intézményvezető feltölti az informatikai támogató rendszerbe a következő időszakra szóló fejlesztési tervét.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) módszerei:

Pedagógus ellenőrzése esetén:

 • a) dokumentumelemzés
 • b) óra/foglalkozáslátogatás
 • c) interjúk
 • d) intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó eredményeinek elemzése

Intézményvezető ellenőrzése esetén:

 • a) dokumentumelemzés
 • b) interjúk
 • c) intézményi önértékelés intézményvezetőre vonatkozó dokumentumainak elemzése

Intézményellenőrzés esetén

 • a) dokumentumelemzés
 • b) interjúk
 • c) a pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése folyamatos megfigyeléssel
 • d) intézményi önértékelés eredményeinek elemzése

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) szakmai standardjai

Az ellenőrzések során alkalmazott eljárásrendek országosan, intézménytípusonként egységesek, ugyanakkor a különböző szakterületekre jellemző sajátosságoknak megfelelően az alkalmazott eszközök és értékelési szempontok intézménytípusonként el is térhetnek egymástól. Ezeket az intézménytípusonként elkészített tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák, amelyek elkészítésében nagy számú, az adott intézménytípusokban dolgozó köznevelési szakember működött közre. A kézikönyvek intézménytípus szerinti bontásban az alábbi linkre kattintva érhetők el.

Nyomtatás

CÍMKÉK

tanfelügyelet