Szabó-Thalmeiner Noémi: Tanártovábbképzés Romániában

A romániai tanártovábbképzés sokszínű, változatos formában valósul meg, magában foglalja az előmeneteli rendszert és a folyamatos szakmai fejlesztést is. A rendszer alakulását nyomon követve megállapítható, hogy a végbement változások egy évtizedes munka eredményeként jöttek létre és a 2011-ben elfogadott oktatási törvény megjelenése után lettek számottevőek.

A törvény a közoktatás legfőbb küldetéseként fogalmazza meg a román társadalom gondolkodásának formálását az európai uniós és a globalizált világ elvárásaival összhangban. Fontosnak tekinti az egyén szabad, integrált és harmonikus fejlesztését annak érdekében, hogy autonóm, szilárd értékrendszerrel rendelkező személyiség váljék belőle, ugyanakkor a társadalom aktív tagjává váljon, aki a munkaerőpiacon is megállja a helyét. A megfogalmazott nevelési eszményképpel összhangban a törvény a kompetenciaalapú oktatást helyezi előtérbe, amely a továbbképzésre is kiterjed. A pedagógusok élethosszig tartó képzésének célja a szakmai kompetenciák kialakítása, illetve folyamatos fejlesztése. E szemléletmód bevezetése a tanárképzésben és továbbképzésben megteremtette az esélyét annak, hogy a két képzési forma között szerves kapcsolat jöhessen létre.

Az oktatási törvény két feladatot jelöl ki a tanártovábbképzés számára: egyfelől a folyamatos szakmai fejlesztést, másfelől a szakmai előmenetel, a szakmai karrier biztosításának lehetőségét.

Romániában ötévenként 90 kredit megszerzésére kötelezik a közoktatásban dolgozó tanárokat. A kreditek összegyűjtése akkreditált képzések elvégzése révén valósítható meg, de különleges esetben a pedagógusok újabb képzések elvégzésére kötelezhetők. Például kötelező a részvétel azokon a továbbképzéseken, amelyek az oktatási reform intézkedéseinek a bevezetésével kapcsolatosak, illetve törvény írja elő, hogy a vezetői, szabályozó, ellenőrző szerepkör betöltésének feltétele egy 60 kredites oktatásmenedzsment-képzésen való részvétel.

A pedagógus-továbbképzés másik elkülöníthető területe a Romániában már régi hagyományokkal rendelkező előmeneteli rendszer, amely a 2011-es oktatási törvény alapján a II., az I. és a kiváló tanár fokozat megszerzésében nyilvánul meg. A továbbképzés szabályozásának kidolgozottsága lehetővé teszi az előmeneteli rendszer átláthatóságát, és az ötévenkénti folyamatos továbbképzés folyamatának megismerését is.

A tanulmány teljes terjedelemben itt található meg »

A tanulmány „A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata és a megújítását szolgáló javaslatok megfogalmazása – a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projekt keretében - tárgyú kutatás-fejlesztési innovációs tevékenység" megvalósítása során készült.

Nyomtatás