A pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálata és a megújítását szolgáló kutatás-fejlesztés kiemelt céljai, feladatai

A TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt projekt alapvető célja a nemzeti köznevelési rendszerrel összhangban álló pedagógus-továbbképzési rendszer kialakítása. E folyamat részeként szükség van a pedagógus-továbbképzés programkínálatának felülvizsgálatára, az akkreditációs eljárásrend, az adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszer, a képzési szolgáltatások, valamint minőségbiztosítás eddigi gyakorlatának elemzésére, illetve az új elvárásokkal összhangban álló átalakítására.

A projekt megvalósítását a hipotéziseket alátámasztó kutatások és az ezek eredményeként létrejövő fejlesztési javaslatok segítik. Az első kutatás-fejlesztés a jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálatát és a megújítását szolgáló javaslatok megfogalmazását tűzte ki célul.

A kutatás eredményei egyszerre tekinthetőek feltáró jellegűnek és gyakorlatinak. Feltáró jellegű abban az értelemben, hogy hazai és külföldi tanulmányokból merítve kísérletet tesz a hazai pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos problémák feltárására és egyben javaslatot tesz egy új eljárásrendre, működési és jogi környezetre. A kutatás egyben gyakorlati is, hiszen az összegyűjtött aspektusok kapcsán szemlézi a rendelkezésre álló adatforrásokat, dokumentumokat, hivatalos statisztikákat és kérdőíves, interjús vizsgálatok eredményeit.

A továbbképzési rendszer új modelljének létrehozását célzó fejlesztések és javaslatok középpontjában a továbbképzési programok tartalmi felülvizsgálata, a hiányterületek azonosítása, valamint új továbbképzési programok kifejlesztése áll. A rendelkezésre álló adatok alapján a kutatók ajánlásokat fogalmaznak meg. Ilyen értelemben a kutatás eredményei több területen is hasznosulhatnak:

  • A kutatás eredményeit hasznosítani tudják a pedagógus-továbbképzés gyakorlati lebonyolítását végző hatósági szereplők az eljárásrend fejlesztése, korszerűsítése, és ezek gyakorlatba történő beépítése során.
  • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára a kutatás a pedagógus-továbbképzés ágazat stratégiai céljainak eléréséhez, és a továbbképzéssel szorosan kapcsolódó ágazati fejlesztések (mint például pedagógusok életpálya-modellje) számára nélkülözhetetlen információkat szolgáltat.
  • A kutatás eredményei alapján az ágazat, illetve a pedagógus-továbbképzésben érintett szereplők számára áttekinthetőbb és naprakészebb információk állnak rendelkezésre a továbbképzések tendenciáiról, amelyek további mélyebb vizsgálata alkalmas a stratégiai célok nyomon követésére, folyamatos visszacsatolásra, illetve a pedagógus- továbbképzésre vonatkozó ágazati minőségcélok mérésére.
  • Végezetül, a kutatás számos tanulsággal szolgálhat az oktatással foglalkozó kutatóműhelyek számára, gyakorlati tudással gazdagítja a közoktatással foglalkozó kutatók és elemezők tudástárát.

Az Oktatási Hivatalhoz kapcsolódó kutatás a következő három tartalmi rész-területre irányul:

  • A pedagógus-továbbképzés céljának és helyének meghatározása a köznevelés területén, a pedagógus-továbbképzés intézményrendszerének, a rendszeren belüli és rendszeren kívüli kapcsolatainak, szereplői körének, a rendszer működési mechanizmusának vizsgálata – valamint javaslatok megfogalmazása az intézményrendszer kialakítására, a szerepekhez és a modell egészének működéséhez kapcsolódóan a kutatási eredmények, a hazai és nemzetközi szakirodalom és az elemzett (jó) gyakorlatok alapján.
  • Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata – valamint javaslatok megfogalmazása ezek korrekciójára a kutatási eredmények, a hazai és nemzetközi szakirodalom és az elemzett (jó) gyakorlatok alapján.
  • A pedagógus-továbbképzési programok akkreditációs eljárásrendjének, a nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer működésének vizsgálata – valamint javaslatok megfogalmazása ezek átalakítására a kutatási eredmények, a hazai és nemzetközi szakirodalom és az elemzett (jó) gyakorlatok alapján. A három részajánlat kutatásai alapján összefoglaló kutatási jelentés és összegző jogszabály-tervezet elkészítése a pedagógus-továbbképzés akkreditációjára vonatkozóan.

Tematikus hírlevelünk további számaiban rendszeresen tájékoztatjuk az érdeklődőket a kutatások során elkészült tanulmányokról, a legfrissebb eredményekről, tapasztalatokról.

Szentandrási Péter

 


Nyomtatás