Tájékoztató a tanfelügyeleti és a pedagógusminősítési szakértői képzésekről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírja a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és a pedagógusok minősítési rendszerének működtetését. A pedagógusok minősítésében, illetve a tanfelügyeleti ellenőrzések lebonyolításában szakértőként azok vehetnek részt, akik az Oktatási Hivatal által kifejlesztett továbbképzések sikeres elvégzését követően jelentkeznek, majd felkerülnek az Országos szakértői névjegyzék pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületére.

Az Oktatási Hivatal a TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása és a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című kiemelt uniós projektek keretében dolgozza ki a pedagógusok minősítési rendszerét, valamint a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) standardjait és a szakértői képzések anyagát a következő területekre:

 • óvoda
 • általános iskola (alsó tagozat, felső tagozaton szaktárgyanként)
 • gimnázium (szaktárgyanként)
 • szakközépiskola és szakképzés (szaktárgyanként)
 • kollégium
 • alapfokú művészetoktatási intézmény
 • gyógypedagógiai intézmény
 • pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény
 • pedagógiai szakszolgálati intézmény
 • gyermekvédelem és javítóintézeti nevelés

A minden területre kiterjedő rendszer zavartalan működése legalább 5000 szakértő bevonásával valósulhat meg, ennek érdekében az Oktatási Hivatal 2014 folyamán több ütemben szakértői képzéseket szervez valamennyi területen.

Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértőnek az a pedagógus jelentkezhet, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel: rendelkezik legalább 14 év pedagógus-munkakörben szerzett köznevelési vagy a felsőoktatásban a pedagógusképzésben oktatói munkakörben szerzett tapasztalattal; rendelkezik legalább 5 éves tapasztalattal abban az intézménytípusban, melyben tanfelügyelői, pedagógusminősítő szakértői tevékenységet szeretne folytatni; rendelkezik pedagógus-szakvizsgával vagy a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 35.§ (4) bekezdésében meghatározott, azzal egyenértékű végzettséggel; jelenleg pedagógus-munkakörben, vagy pedagógiai szakértő munkakörben, vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatott.

A jelentkezésnek nem előfeltétele a szakértői névjegyzéken való szereplés, ugyanakkor a pedagógusok minősítésében, illetve a tanfelügyeleti ellenőrzések lebonyolításában csak azok vehetnek részt szakértőként, akik a képzés sikeres elvégzését követően jelentkeznek, majd felkerülnek a Szakértői névjegyzék új szakterületére. Ennek igazgatási szolgáltatási díja jelenleg 40.600 Ft, amely a jelentkezőt terheli.

A szakértői képzéseken való részvétel költségét (igény szerint szállást, valamint a napközbeni étkezést) az Oktatási Hivatal TÁMOP-3.1.5/12 és TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projektjei állják. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ehhez az alábbi regisztrációs űrlapot szükséges kitölteni.

A regisztráció határideje: 2014. január 26.

A követelményeknek megfelelő jelentkezők február második felében egy kiválasztási folyamatban vesznek részt, melynek keretében két online tesztet kell kitölteniük. Az egyik teszt a szakértői kompetenciák vizsgálatára irányul, a másik a tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértői munkához kapcsolódó jogszabályi háttér ismeretét térképezi fel azon intézménytípus területén, melyen az adott jelentkező szakértői tevékenységet kíván folytatni. Ez utóbbi teszthez szükséges a következő jogszabályok tanfelügyelethez és pedagógusminősítéshez kapcsolódó tartalmainak ismerete:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
 • A tanárképzés képesítési és kimeneti követelményeit tartalmazó 8/2013. (I.30.) EMMI-rendelet

Továbbá a regisztrációban megjelölt területhez kapcsolódóan:

 • Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtását tartalmazó 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet
 • A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI-rendelet
 • A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII.12.) EMMI-rendelet
 • Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI.10.) MKM-rendelet
 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM-rendelet
 • A kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII.9.) EMMI-rendelet
 • A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I.11.) EMMI-rendelet
 • A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet

A kitöltött tesztek eredményeit, valamint a tanfelügyeleti és pedagógusminősítési rendszer működtetéséhez szükséges intézményi és földrajzi szempontokat figyelembe véve alakítjuk ki az egyes képzési ütemekre kiválasztott szakértők listáját. A kiválasztás eredményéről e-mailben küldünk értesítést.

Az első ütemben 1000 fő képzését tervezzük 2014. április-május folyamán. A képzések távoktatásos és kontaktórás képzési formában valósulnak meg.  A kontaktórákra, valamint a vizsga megszervezésére hétvégenként kerül sor összesen 4 alkalommal, budapesti és vidéki helyszíneken.

A tanfelügyelői és a pedagógusminősítői vizsgákat sikeresen teljesítő pedagógusok az Oktatási Hivatal által kiadott tanúsítványt kapnak, és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 37.§ értelmében leghamarabb 2015. január 1-től annak megfelelő fokozatba kerülnek besorolásra.

Kérjük, a jelentkezéskor vegye figyelembe a következő szempontokat és elvárásokat:

 • a képzések 100%-án jelen kell lennie, és vizsgát kell tennie;
 • a képzések kezdő időpontjára összeállított pedagógusportfólióval kell rendelkeznie;
 • az útiköltség, valamint a vacsora költsége a résztvevőt terheli;
 • a képzés megkezdéséhez munkáltatói hozzájárulás szükséges;
 • a képzésen való részvételhez szükség lesz saját laptopra, pendrive-ra;
 • a képzés sikeres lezárásához szükség lesz egy tanítási órájáról, foglalkozásáról [1] készített videofelvételre (felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyermekekről, diákokról készült képeknél, videofelvételeknél szülői hozzájárulás szükséges, ezeket a dokumentumokat a pedagógusnak kell összegyűjtenie [2].)

Ha kérdése van az előzetes regisztrációs felület kitöltése kapcsán, nyissa meg az alábbi összefoglalót.

[1] Az óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola és szakképzés, kollégium, alapfokú művészetoktatási intézmény és gyógypedagógiai intézmény területeken.
[2] Lásd az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadvány 53. oldalán.

 

Nyomtatás