Új standardok tanulási eredményalapú pedagógus-továbbképzések fejlesztéséhez

Az alábbiakban közreadjuk az Oktatási Hivatal által a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projektben létrehozott, a pedagógus-továbbképzések fejlesztését támogató standardokat. A standardok nem kívánják átvenni az akkreditációs útmutató szerepét, inkább ajánlások, javaslatok a továbbképzések fejlesztői számára, amelyekkel a tanulási eredményalapú továbbképzések fejlesztéséhez kívánunk segítséget nyújtani.

Az akkreditált pedagógus-továbbképzések a köznevelés rendszerének és a pedagógusok szakmai fejlődésének egyik legfontosabb támogató elemét jelentik. A korszerű pedagógus-továbbképzések lehetőséget és kötelezettséget is jelentenek egyben, és szervesen kell, hogy kapcsolódjanak más ágazati rendszerekhez.

A magas színvonalú pedagógus-továbbképzések összhangot teremtenek a pedagógus alapképzési és a továbbképzési rendszer között, célszerű, ha rugalmasan szervezett, lehetőleg modulárisan egymásra építhető rendszerelemeket jelentenek. A köznevelési közfeladat-ellátás színvonalának további növelése és az intézményi, pedagógusi igények középpontba emelése érdekében törekedni kell a pedagógus-továbbképzések folyamatos fejlesztésére: a pedagógus-továbbképzések ellenőrzésére, értékelésére, a további rendszerfejlesztés érdekében a szükség szerinti beavatkozásokra.

A standard kifejezésnek számos jelentése, értelmezése van. Az alábbi tanulmányokban a standard vonatkozásában a hiteles, szabványos, egységes jelentések állnak legközelebb ahhoz, amit a tanulmányok kifejtenek. A pedagógus-továbbképzés fejlesztésekhez kapcsolódó standardok leírása a tanulási eredményalapú továbbképzések fejlesztési folyamatának elemeihez igazodik. A standardok alapelve a tanulási eredményalapú pedagógus-továbbképzésfejlesztés, az alapkövetelmény pedig a pedagógusi és vezetői kompetenciák fejlesztése.

Az alábbi, a továbbképzések fejlesztését támogató standardokkal az Oktatási Hivatal a pedagógus-továbbképzések fejlesztőinek kínál segítséget. A most közzétett standardok nem kívánják átvenni az akkreditációs útmutató szerepét, hanem inkább ajánlások, javaslatok a pedagógus-továbbképzések fejlesztői számára, amellyel a tanulási eredményalapú továbbképzések további fejlesztéséhez kívánunk segítséget nyújtani. Használatukat sem jogszabály, sem egyéb szakmai útmutató nem teszi kötelezővé egyetlen képzésszervező számára sem.

Egy-egy standard önmagában teljes értékű, azaz egy adott pedagógus-továbbképzés típus tanulási eredmény-alapú fejlesztése egy adott, illeszkedő standard használatával elvégezhető.

Milyen pedagógus-továbbképzés típusok fejlesztéséhez készültek standardok?

 • A blended vagy kevert típusú továbbképzésekhez, amely az alapértelmezés szerint a hagyományos továbbképzés és a távoktatás (internetalapú, e-learning) kombinációja. A blended learning a hagyományos tantermi oktatás és konzultáció, valamint a távoktatás elektronikus tanulási környezetének, illetve tananyagainak ötvözéséből alakult ki. A lényeg az, hogy nagyfokú kombinációs lehetőséget biztosít a jelenléti (kontakt) és az IKT eszközökkel támogatott (e-learning, távszakasz) részegységek alkalmazása között a tananyagtól vagy a várható résztvevők felkészültségétől függően. Az ajánlás segíti, támogatja a fejlesztőt a képzés teljes körű fejlesztésében, többféle variációra tesz javaslatot.
 • A folyamatba ágyazott továbbképzésekhez, amelyek személyközpontúak, a résztvevő pedagógus tudásához, képességeihez igazodnak, önálló tanulási folyamatok vannak beleépítve, és az önfejlesztésen alapulnak. A képző leginkább támogató szakember (mentor, facilitátor), a résztvevő és a képző (ön)reflexiója kulcsfontosságú, az önértékelés fontos az egyéni fejlődés során. A képzésfejlesztő a standard ajánlásával könnyebben fejleszti ezt a típusú képzést.
 • A távoktatáshoz, amely a 21. század követelményeinek megfelelő tanítási-tanulási típus, amely különösen a felnőttek oktatásában képes kielégíteni a mai igényeket. A hagyományos vagy nappali oktatás a pedagógus és a résztvevők gyakori együttlétére épít.
  A távoktatást alapvetően a képző szervezettől való távollét jellemzi, ez az alapja a tanításnak és a tanulásnak. A távoktatásban a tananyagot a pedagógus távollétében a programcsomag hordozza és prezentálja a résztvevőknek. Ezért nagyon fontos, hogy a tananyag egyéni tanulásra alkalmas, önállóan könnyen megérthető, motiváló legyen, egyúttal helyettesítenie kell a tanárt és a tanórai szituációt is, azaz lehetővé kell tennie többek között a gyakorlást és a tudás ellenőrzését is.
  Fontos jellemzője a távoktatási tanulási típusnak, hogy informatikai és kommunikációs eszközöket gyakran használ, amelyek hordozzák a tartalmat és létrehozzák a kapcsolatot. A résztvevő kérdezhet a konzulensétől, telefonon, e-mailen, akár a Moodle vagy más szervező vagy kommunikációs felület fórumán (pl. Skype-on) stb.
 • A kontaktórás továbbképzésekhez, amelynek jellemzője, hogy a képzés az elméleti és gyakorlati órákon, kontakt módon zajlik. Többnyire azonos teremben, azonos időben vesznek részt a pedagógusok a továbbképzésen, a kapcsolat, a tanulási folyamatban való részvétel közvetlen, személyközeli. Ebben a továbbképzési típusban nagyon erős lehet az egymástól tanulás, a közös munka, a kooperáció.

A standardok kidolgozásánál, amelynek célja a képzésfejlesztők támogatása a képzések fejlesztésének munkafolyamataiban, némely típusnál többféle variációra is tettünk javaslatot. Mindig figyelembe vettük a célokat, a képzésen résztvevőket, az igényeket, a kimeneti elvárásokat.

A részleteket az alábbi linkeken elhelyezett tanulmányokból ismerheti meg:

 1. Blended továbbképzés – távoktatással kezdődő (pdf)
 2. Blended továbbképzés – kontaktképzéssel kezdődő (pdf)
 3. Folyamatba ágyazott továbbképzés: közvetlen tanulástámogatás (pdf)
 4. Folyamatba ágyazott továbbképzés: továbbképzés és tanulástámogatás (pdf)
 5. Távoktatás (pdf)
 6. Hagyományos tanfolyami továbbképzés (pdf)

A blended típusok közötti választáshoz készített segédtábla.

Nyomtatás