A pedagógus-továbbképzési rendszer megújításáról

A TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 kiemelt projekt egyik alapvető célja a nemzeti köznevelési rendszerrel összhangban álló pedagógus-továbbképzési rendszer kialakítása. E folyamat részeként szükségesnek tartjuk a pedagógus-továbbképzés programkínálatának felülvizsgálatát, az akkreditációs eljárásrend, az adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszer, a képzési szolgáltatások, valamint a minőségbiztosítás eddigi gyakorlatának, valamint a továbbképzési rendszer jogszabályi környezetének elemzését. A projekt megvalósítását kutatás-fejlesztés keretében megvalósuló programok is segítik.

Az elemzésekben megfogalmazott elvárásokkal összhangban kialakítunk – funkcionálisan megtervezünk, majd fejlesztünk – egy új pedagógus-továbbképzési nyilvántartó rendszert; új képzési standardokat, mintaképzéseket dolgozunk ki, majd az új modellek alapján próbaképzéseket tartunk. A kiemelt projekt zárásaként – figyelembe véve a pedagógus-továbbképzési rendszerre vonatkozó jogszabályok módosítására tett javaslatokat is – egy új, egységes pedagógus-továbbképzési koncepciót készítünk, melyet tanulmánykötet formájában jelentetünk meg.

Az első kutatás-fejlesztés, mely 2012 októberétől 2013 júliusáig tartott, a jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer komplex felülvizsgálatát és a megújítását szolgáló javaslatok megfogalmazását tűzte ki célul az alábbi három tartalmi részterületen:

A pedagógus-továbbképzés céljának és helyének meghatározása a köznevelés területén, a pedagógus-továbbképzés intézményrendszerének, a rendszeren belüli és rendszeren kívüli kapcsolatainak, szereplői körének, a rendszer működési mechanizmusának vizsgálata, valamint javaslatok megfogalmazása az intézményrendszer kialakítására, a szerepekhez és a modell egészének működéséhez kapcsolódóan a kutatási eredmények, a hazai és nemzetközi szakirodalom és az elemzett jó gyakorlatok alapján.Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata, valamint javaslatok megfogalmazása ezek korrekciójára a kutatási eredmények, a hazai és nemzetközi szakirodalom és az elemzett jó gyakorlatok alapján.A pedagógus-továbbképzési programok akkreditációs eljárásrendjének, a nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer működésének vizsgálata, valamint javaslatok megfogalmazása ezek átalakítására a kutatási eredmények, a hazai és nemzetközi szakirodalom és az elemzett jó gyakorlatok alapján. A három részajánlat kutatásai alapján összefoglaló kutatási jelentés és összegző jogszabálytervezet elkészítése a pedagógus-továbbképzés akkreditációjára vonatkozóan.

A kutatások eredményei egyszerre tekinthetők feltáró jellegűnek és gyakorlatinak. Feltáró jellegű abban az értelemben, hogy hazai és külföldi tanulmányokból merítve kísérletet tettek a hazai pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos problémák feltárására és javaslatot tettek új eljárásrendre és működési-jogi környezetre. A kutatás egyben gyakorlati is, hiszen az összegyűjtött aspektusok alapján szemlézte a rendelkezésre álló adatforrásokat, dokumentumokat, hivatalos statisztikákat és a kérdőíves, interjús vizsgálatok eredményeit. A kutatás-fejlesztés legfontosabb témái a következők voltak:

 • a pedagógus-továbbképzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak összegyűjtése, bemutatása és elemzése;
 • az alapképzés és a továbbképzés, valamint a programalapítás és a képzésszervezés kapcsolatának és a továbbképzés rendszerszintű fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata;
 • a továbbképzések célcsoportjai – az intézmények és a pedagógusok – elvárásainak vizsgálata;
 • a pedagógus-továbbképzések szervezési, gyakorlati megvalósítási és minőségbiztosítási kérdéseivel kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása;
 • a jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer működésének jogi kereteinek és a megvalósuló képzések gyakorlati jellemzőinek elemzése;
 • a pedagógus-továbbképzések minőségbiztosítási eljárásainak elemzése, és javaslatok megfogalmazása a gyakorlat javítása érdekében;
 • az akkreditációs eljárással és adatszolgáltatással kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása, jó gyakorlatok gyűjtése;
 • a továbbképzési programakkreditációs eljárásrend vizsgálata, új eljárásra vonatkozó javaslat kidolgozása;
 • a javasolt, új eljárásrend szerinti pilotakkreditációk lebonyolítása, majd – a pilot tapasztalatai alapján – az eljárásrend korrekciója;
 • a pedagógus-továbbképzések adatszolgáltatási rendszerének vizsgálata, az adatszolgáltatás rendjének megújítására vonatkozó javaslat kidolgozása;
 • a pedagógus-továbbképzés akkreditációjához és jogszabályi környezetéhez kapcsolódó összegző jogszabálytervezet kidolgozása.

A kutatás eredményei alapján ajánlásokat fogalmazott meg:

 • az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára a pedagógus-továbbképzési ágazat stratégiai céljainak eléréséhez;
 • a továbbképzéshez szorosan kapcsolódó ágazati fejlesztések (például a pedagógus-életpályamodell) számára.

A kutatás eredményeit emellett hasznosítani tudják a pedagógus-továbbképzés gyakorlati lebonyolítását végző hatósági szereplők az eljárásrend fejlesztése, korszerűsítése, és ezek gyakorlatba történő beépítése során.

A kutatási és korrekciós tevékenységek, valamint a továbbképzési rendszer új modelljének létrehozását célzó fejlesztések és policy javaslatok megfogalmazásának feladatai a konzorciumot vezető Oktatási Hivatal, valamint a megvalósításban partnerként közreműködő Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) között oszlanak meg.

A kutatás eredményei alapján a köznevelésben, illetve a pedagógus-továbbképzésben érintett szereplők számára áttekinthetőbb és naprakészebb információk állnak rendelkezésre a továbbképzések tendenciáiról, amelyek további mélyebb vizsgálata alkalmas a stratégiai célok nyomon követésére, folyamatos visszacsatolásra, illetve a pedagógus-továbbképzésre vonatkozó köznevelési minőségcélok mérésére.

Hírleveleinkben rendszeresen tájékoztatjuk az érdeklődőket a kutatások során elkészült tanulmányokról, a legfrissebb eredményekről, tapasztalatokról. A pedagógus-továbbképzési rendszer megújításáról szóló hírlevelekre itt tud feliratkozni, az eddig megjelent kiadásokat pedig itt találja.

 

Nyomtatás