Minősítés lépésről lépésre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 95. § (3) értelmében a pedagógus-előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett. A pedagógus-életpályamodell minősítési rendszerének fokozatairól az Nkt.64. (4) pontja, a különböző fokozatokba lépés feltételeiről és követelményeiről a 326/2013. (VIII. 30) kormányrendelet rendelkezik. Tekintsük át a minősítés lépéseit!

Első lépés: a felkészülés

Mint minden megmérettetést, magát a minősítést is a felkészülési időszak előzi meg. Ez idő alatt a pedagógus megismerkedhet a fent említett jogszabályi környezettel, rendelkezésekkel, a minősítési rendszer dokumentumaival. Ehhez nyújthat segítséget az www.oktatas.hu portál, ahol folyamatosan jelennek meg tájékoztató anyagok. Személyes támogatásra, tájékoztatásra számíthat a pedagógus az őt foglalkoztató intézmény vezetőjétől, a szaktanácsadótól, valamint gyakornokok esetén a mentortól is. Fontos, hogy ebben az időszakban frissítse fel ismereteit a Nemzeti Alaptantervről, és ismerje meg a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletet, vagy - óvodapedagógusok esetén - az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) kormányrendeletet.

Második lépés: a jelentkezés

A gyakornokot a két éves gyakornoki idő letelte előtt egy hónappal az intézményvezető regisztrálja a gyakornoki minősítővizsgára. Ezzel egy időben a gyakornok feltölti a mentora segítségével összeállított e-portfólióját az erre kijelölt online felületre, amelyet a felkért minősítőbizottsági tagok áttekintenek és értékelnek. A már gyakorlott, Pedagógus II. fokozatba jelentkező pedagógus adott év március 31. napjáig – az e-portfólió feltöltésével egy időben – jelentkezik a minősítési eljárásra. Az adott évben minősítendő pedagógusokat – a jogszabályoknak megfelelően – a miniszter által jóváhagyott minősítési tervben jelölik ki, melyről a pedagógus és az intézményvezető május 31-ig kap értesítést. Ha a jelentkezés és a portfólióvédés között több mint hat hónap telik el, a pedagógus lehetőséget kap arra, hogy módosítsa e-portfólióját.

Harmadik lépés: az e-portfólió összeállítása

A pedagógust portfóliója összeállításában az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című segédanyag támogatja. Az útmutató tájékoztatást nyújt a pedagógus-életpályamodell filozófiájáról, elméleti kereteiről, a magyarországi minősítési rendszerről és annak felépítéséről. Segítségével a pedagógus megismerkedhet a minősítés eljárásrendjével is. A pedagógiai e-portfólió készítéséhez dokumentummintákat, értékelőlapokat és az alapvető tudnivalókat összefoglaló Fogalomtárat is megtalálja ebben az összeállításban, amely hamarosan elérhető lesz honlapunkon.

Negyedik lépés: az e-portfólió feltöltése

A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt a pedagógus reflexiói, értelmezése alapján. A portfólió tartalmazza:

 • a szakmai önéletrajzot;
 • a nevelő-oktató munka dokumentumait, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óratervét;
 • a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatását, dokumentumait;
 • önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumait;
 • a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását, valamint
 • a szakmai életút értékelését.

Ötödik lépés: az óra-/foglalkozáslátogatás

Az óra/foglalkozáslátogatás előtt a pedagógus felkészül az órájának vagy a foglalkozásának látogatására. A pedagógussal azonos szakképzettségű szakértővel való előzetes egyeztetés után megtörténik a látogatás, majd a pedagógus és az óra/foglalkozás látogatójának közös, elemző értékelésére kerül sor.

Hatodik lépés: az e-portfólióvédés

A védésen a pedagógus 15 perces digitális bemutató keretében válaszol a minősítőbizottság által – az e-portfólió értékelése során – feltett, a feltöltött dokumentumokra vonatkozó kérdésekre. Az előadást szakmai beszélgetés követi, melynek során lehetőség van szakmai kérdések megbeszélésére.

A pedagógus komplex értékelésének elemei:

 • a pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató e-portfólió értékelése;
 • az e-portfólióvédés értékelése;a pedagógus által vezetett óra/foglalkozás értékelése;
 • az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei;
 • az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai, értékelései;
 • az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzés összegző értékelése.

Hetedik lépés: az összegző értékelés

A portfólióvédést követően a minősítőbizottság elkészíti, majd az érintett által is elérhető elektronikus felületre feltölti az összegző értékelést. Sikeres minősítés esetén a pedagógus a következő év január első napjával a soron következő fokozatba lép.

Készítette:
Bessenyeiné Tóth Tünde
a TÁMOP-3.1.5 kiemelt uniós projekt szakmai szakértője
Oktatási Hivatal Projektigazgatóság