Gyakori kérdések a pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatban

2013. december 12-én tette közzé honlapján az Oktatási Hivatal az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadványt. A megjelenés óta a pedagógusok a minosites@oh.gov.hu e-mail címen tehetik fel kérdéseiket a minősítési rendszerrel kapcsolatban. Az alábbi összeállításban a leggyakrabban előforduló kérdések közül válogattunk.


1. Milyen módon és milyen határidővel jelentkezzen minősítésre, illetve töltse fel a portfólióját az idei évben az a pedagógus, aki 8, illetve 14 év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával rendelkezik?

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 36. § (2) bekezdése szerint a 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást.

A pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után az adott év március 31. napjáig kezdeményezi a minősítését a területileg illetékes kormányhivatalnál, megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot. A Pedagógus II. fokozat elérésére jelentkező pedagógus a jelentkezéssel egyidejűleg feltölti a portfólióját az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A minősítési eljárás keretszáma, a minősítési terv a Kr. 10. §-ában foglaltak szerint kerül meghatározásra.

A Kr. 36. § (3) bekezdése alapján a pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus 2014. április 30-áig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba 2015. január 1-jével történő besorolását, és 2014. április 30-áig feltölti portfólióját a fentebb említett informatikai támogató rendszerbe.

2. Intézményvezetőként is ugyanazokat a dokumentumokat kell elkészíteni, feltölteni, mint a többi pedagógusnak?

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében az intézményvezetők is pedagógusként kerülnek minősítésre. Vezetői tevékenységüket „A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása,  dokumentumai" című részben dokumentálhatják. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadványban. Az intézményvezető vezetői munkájának értékelését az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés végzi. Az ellenőrzés eredményét a későbbi minősítésbe beszámítják a szakértők.

3. Mi minősül szakvizsgával egyenértékű végzettségnek?

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 35. § (4) bekezdése alapján a pedagógus-szakvizsgával egyenértékű a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint a doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím. A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű továbbá a klinikai és a pedagógiai szakpszichológusi, a fogyatékosság típusának megfelelő szakorvosi, a gyermekgyógyász, a gyermek neurológus, a pszichiáter szakorvos és a szociális szakvizsga.

4. Tanítóként több tárgyat is tanítok, melyikből kell elkészíteni az e-portfóliót?

Az alsó tagozaton tanító pedagógusok dönthetnek arról, mely általuk tanított, maximum három tantárgyból töltik fel a 10 óratervet. A kiválasztott tantárgy(ak)hoz kell kapcsolódnia a csoportprofilnak és a tematikus tervnek. A portfólió az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadvány 132. oldalán szemléltetett ábra (9. sz. melléklet, A dokumentumok kapcsolati rendszere) szerint készíthető el. A szabadon választott dokumentumok között a kiválasztottakon kívül más tantárgyakhoz tartozó dokumentumok is szerepeltethetők.

5. Beleszámít a pedagógus gyakorlati idejébe a GYES-en, GYED-en, TGYÁS-on eltöltött idő?

A pedagógus-életpályamodellel összefüggésben a szakmai gyakorlati idő számítása a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerint történik: a szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a foglalkoztatási jogviszony esetén a fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó időtartama, továbbá a jogviszonyban pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a munkakörre megállapított heti neveléssel-oktatással lekötött munkaidő huszonöt százalékát.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 115. § (2) bekezdése alapján munkában töltött időnek minősül a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §) első hat hónapjának tartama. A 128. § értelmében a munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

A fentiek alapján a szakmai gyakorlatba a TGYÁS folyósításának időtartama beleszámít, hiszen az a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjának felel meg, ellenben a GYES, GYED 30 napon túli fizetés nélküli szabadság időtartama már nem vehető figyelembe a szakmai gyakorlati idő számításakor.

6. Szakvizsgázott, 10 éven belül nyugdíj előtt álló pedagógusként feltölthetem-e az e-portfóliómat 2014. április 30-ig?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény átmeneti rendelkezése szabályozza a nyugdíj előtt álló pedagógus kollégák minősítési eljárásban való részvételét. A 97. § (21) bekezdése alapján nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki a 2013. szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.

A jogszabály nem teszi kötelezővé a tíz éven belül nyugdíjba vonuló pedagógusok számára a minősítési eljárásban való részvételt. Amennyiben a pedagógus mégis élni kíván a minősítés lehetőségével, jelentkezhet minősítési eljárásra, amennyiben megfelel a jelentkezés feltételeinek.

 

Nyomtatás