Elindult a „Gyakornoki évek szakmai program” pilotprojekt

Napjaink egyik kiemelt feladata a pedagógusok előmeneteli rendszerén belül a minősítési rendszernek, a minősítővizsgák kereteinek, szempontrendszereinek pontos, körültekintő kidolgozása, ezek gyakorlatban való tesztelése és véglegesítése. Fontos feladat továbbá olyan támogatórendszer kiépítése, amely alkalmas a vizsgára jelentkező pedagógusok felkészülésének segítésére, érdemi támogatására.

E feladatok megoldásához kíván segítséget nyújtani az Oktatási Hivatal által 2013 első félévében a „Gyakornoki Minősítő Vizsgák" és a „Pedagógus jelöltek felkészítése" pilot projektek és a minősítési rendszer kidolgozása, és a kidolgozott szempontrendszer alapján vizsgatematikák, eljárásrend, értékelési szempontok kidolgozása és gyakorlati tesztelése tárgyban meghirdetett kutatás-fejlesztési pályázat.

A kutatás elsődleges célja a fentiekben megfogalmazott fejlesztési igények alapján a Gyakornok státuszú pályakezdő pedagógusok Pedagógus I. fokozatba lépéséhez szükséges szakmai feltételek megteremtése, a gyakornoki minősítővizsgák tematikájának, eljárásrendjének, szempontrendszereinek kidolgozása.

A pályázat nyertesei szakmai elméleti megalapozással kidolgozzák a kétéves „Gyakornoki évek szakmai program" tematikáját, és kiképzett mentorok támogatásával egyéves pilotprogram keretében felkészítik a gyakornokokat a gyakornoki minősítővizsgára. A pilotprogram lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy a gyakorlati tesztelés tapasztalatai alapján elkészüljön a program korrekciója is. A 150 gyakornok felkészülését a próbavizsgára 120, a projekten belül kiképzett mentor segíti. A programban részt vesz még kontrollcsoportként 200 - mentori támogatásban nem részesülő - gyakornok.

A kutatás-fejlesztési pályázat keretében a Eszterházy Károly Főiskola - Nyugat-magyarországi Egyetem kidolgozta a „Gyakornoki évek szakmai program" fejlesztési projekt tematikáját, amely a kiképzett gyakorlatvezető mentorok segítségével a gyakornokok napi intézményi tevékenységére építve biztosítja a gyakornokok pedagóguskompetenciáinak fejlődését, és felkészíti a gyakornokokat a minősítővizsgára. A kétéves programot egy 10 hónapos pilotprogram keretében tesztelik 2013 októbere és 2014 augusztusa között.

2013. október végéig megtörtént a 150, mentori támogatásban részesülő gyakornok és a 200, mentori támogatásban nem részesülő gyakornok kiválasztása. A jelentkezési lehetőséget nagy érdeklődés kísérte, 325 gyakornok és 261 mentor jelentkezett, akik közül egy szempontsor segítségével választották ki a résztvevőket a pilot szakemberei. Ezzel párhuzamosan az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai támogatásával 20 mentor külön szakmai program alapján további 50 gyakornokot készít fel a vizsgára.

A program végén, előreláthatóan 2014 augusztusában így összesen 200, mentorok által felkészített gyakornok és 200, képzett mentor által nem támogatott gyakornok tesz próba minősítővizsgát. A sikeres próbavizsgával rendelkező gyakornokok a program végén megkapják az Oktatási Hivatal tanúsítványát, amely alapján a tervek szerint a második gyakornoki év leteltét követően, de leghamarabb 2015. január 1-jén Pedagógus I. fokozatba kerülnek besorolásra.

A mentorok feladata, hogy a kísérleti program során teljes körű támogatást nyújtsanak a gyakornokoknak a próbavizsgára. A kiválasztott pedagógusok részt vettek az Oktatási Hivatal által az ország három különböző pontján szervezett 30 órás képzésén, amelyen felkészültek a mentori feladatok ellátására, tanulmányozták a pedagógusminősítési rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat, megismerték a gyakornoki minősítővizsga feladatkör- és tantárgy-/szakspecifikus értékelési szempontrendszereit, valamint felkészültek a próbavizsgák vizsgabizottságában való részvételre.

A konzorcium pilotindító munkakonferenciát rendezett 2013. november 16-án az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium dísztermében. Az egész napos munkakonferencia célja a tudásmegosztás volt: az előadók ismertették a pilotprogram résztvevőivel az előkészítő munkafolyamatok eredményeit, a program célját, a résztvevők feladatait, az alkalmazandó módszereket, valamint az elvárt eredményeket.

A projekt későbbi szakaszában a mentorok szakmai műhelyfoglalkozásokon számolnak be a pilot előrehaladásáról, majd a fejlesztők, a mentorok és a gyakornokok részvételével megbeszélik a felmerülő szakmai, szervezési, technikai problémákat, melyekre közösen javasolnak megoldásokat.

 

Nyomtatás