Intézményellenőrzés, minőségbiztosítás a közoktatási intézményekben - a britek így csinálják

Most induló sorozatunkban terítékre kerülnek az uniós országok ellenőrzési, értékelési rendszerei. Elsőként az Egyesült Királyság közoktatásában bevett gyakorlatot mutatjuk be.

Az Európai Unió valamennyi országának közoktatási rendszerében – Magyarország kivételével – a belső értékelés és önértékelés mellett működik külső, egységes központi (állami) ellenőrző, értékelő rendszer is. Mivel a közoktatás irányítása mindenütt decentralizálódott, nagyfokú helyi és intézményi önállóság jellemzi az iskolákat, így a nevelés-oktatás egységesen magas színvonalát a pedagógus- és intézményellenőrzési rendszer, valamint egy szintén egységes, állami tanulói mérési és vizsgarendszer működtetésével kívánják elérni.

Az Egyesült Királyság közoktatásának jellemzői:

 • 5-16 év a tankötelezettség (ezen belül négy szakasz jelenik meg)
 • az Egyesült Királyság Oktatási Minisztere mellett az országrészek miniszterei is részt vesznek a közoktatás igazgatásában, de tartalmi és felügyeleti területen az egységes irányítás a jellemző
 • 1988. reformtörvény: központi nemzeti alaptanterv született meg (1995. rugalmasabbá, helyi szinten is tervezhetővé vált) és bővült az iskolai önigazgatás rendszere (igazgató és iskolaigazgatási tanácsok)
 • a tanterv teljesítésének a felügyeletét az Országos Tantervi Tanács látja el (National Curriculum Council)

Az intézményekben folyó belső ellenőrzés jellemzője:

 • az iskola igazgatója személyében felelős az intézményben végzett pedagógiai tevékenységért, az intézmény fejlesztési tervének megvalósításáért
 • belső ellenőrzési és önértékelési rendszert működtet az intézményben folyó munka szakmai színvonalának megtartása, növelése érdekében
 • ehhez kapcsolódóan joga a pedagógusok kiválasztása és a nem megfelelő színvonalon nevelő-oktató kollégák elbocsátása is.

A külső ellenőrzés fajtái:

1/ A tanácsadás:

 • a tanárok munkájának értékelése úgynevezett tanácsadás formájában történik – ennek szervezése regionális alapon történik meg (LEA Local Educational Authority – grófságok/városok).
 • a LEA vizsgálatának tárgya lehet egy teljes tevékenység vagy egyes tantárgyak, vagy az iskolaigazgatás vizsgálata
 • a LEA munkatársai inkább a tanácsadó, mint a külső értékelő szerepét töltik be.

2/ Az országos szervezésű felügyeleti/értékelési hatóság ellenőrzése:

 • Az ellenőrzést az 1992-ben egységessé szervezett Közoktatási Standardok Hivatala (Office for Standards in Education - OFSTED) végzi.

Az OFSTED feladata:

 • négyévente kötelezően értékeli az állami iskolákat
 • az oktatás minőségével és az iskolai standardokkal összefüggő valamennyi kérdésben a miniszter tanácsadója
 • értékeli, hogy az iskolák milyen minőségben teljesítik oktatási kötelezettségeiket
 • felhívja a figyelmet azokra a pedagógiai területekre is, amelyeken az intézmények emelhetik, illetve kötelesek emelni munkájuk színvonalát
 • értékelési eredményeik nyilvánosak, minden egyes angol iskola adatai megtekinthetők az OFSTED, illetve az Oktatási Minisztérium honlapján.

Hogyan történik a pedagógusok felügyeleti értékelése?

 • háromévente legalább egyszer sor kerül a pedagógusok munkájának külső értékelésére (LEA)
 • legfeljebb kétnapos iskolai vizsgálat
 • adatokat gyűjt: óralátogatás, beszélgetés tanárokkal és diákokkal, és elemzik a tanulók teljesítményéről szóló jelentést
 • a látogatást minden esetben írásos jelentés zárja le, amely 4 fokozatú skálán értékel: kiváló, jó, kielégítő, nem megfelelő.

Hogyan történik az intézmények felügyeleti értékelése?

 • négyévente sor kerül az intézmények külső ellenőrzésére (OFSTED)
 • az egyes iskolákat rendszerint két teljes munkanappal korábban értesítik a látogatásról
 • Őfelsége Főtanfelügyelője (ő az OFSTED vezetője) azonban megteheti, hogy ne értesítse előre az iskolát, ha a vizsgálat oka olyan információ, hogy a gyerekek biztonsága vagy jóléte nem megfelelő az intézményben.

Mi történik az iskolai látogatás alatt?

 • a tanfelügyelők előzetesen tanulmányozzák az iskola önértékelési dokumentumát, felkészülésükhöz felhasználhatják az iskola „Teljesítményértékelési jelentését", és természetesen a korábbi felügyeleti jelentéseket
 • a vezető felügyelő, az iskolavezetés és az iskola fenntartója közötti megbeszélésre kerül sor az iskola önértékeléséből kiindulva.

Hogyan vonják be a szülőket?

 • az iskoláknak kötelességük levélben értesíteni a szülőket a várható felügyeleti látogatásról
 • ebben közölniük kell azt is, hogy a szülők hogyan találkozhatnak személyesen a felügyelőkkel
 • a levél rövid kérdőívet is tartalmaz, melyen a szülők jelezhetik a tanfelügyelet felé az iskolával kapcsolatos elégedettségüket, illetve elégedetlenségüket
 • a szülők kérhetik, hogy az iskolai látogatás idején személyesen beszélhessenek a felügyelőkkel.

Az ellenőrzést követő értékelés

 • a tanfelügyelők a tapasztalataikról szóban azonnal visszajelzést adnak az iskola számára, és az itt elhangzottakon a később elkészülő írásos anyagban már nem változtathatnak
 • az egyes tanfelügyelők az intézmény – véleményük szerinti – erősségeit és gyengeségeit is megnevezik
 • jelentés részei:
  • iskola átfogó eredményessége,
  • a helyi tanterv elemzése,
  • a tanítás és tanulás minősége,
  • a tanításon kívüli tevékenységek,
  • az iskolai teljesítmények,
  • az egyes tanulók személyes fejlődésének lehetőségei,
  • a vezetésről szóló értékelés,
  • az egészséges és biztonságos környezet,
  • a tanulói elégedettség,
  • a humán erőforrások
 • az intézmény a jelentés megjelenése előtt megkapja azt és ellenőrizheti a jelentésben az adatszintű információkat
 • ezt követően teszik nyilvánossá a jelentést.

Az ellenőrzés következményei:

 • az iskolavezetésnek negyven nap áll a rendelkezésére egy akcióterv kidolgozásához, melyet a felügyelők ajánlásai alapján kell kidolgozniuk
 • az elvárt szint alatt teljesítő iskolákat két csoportba sorolják:
  • a/ „komoly gyengeségeket mutató iskolák"
  • ők segítséget kapnak fejlesztő munkájukhoz
  • b/ „speciális intézkedéseket igénylő iskolák"
  • számukra szigorodik a felügyelet, a tanfelügyelők félévenként látogatják ezeket az intézményeket, tanácsokkal segítik őket, illetve folyamatosan ellenőrzik, hogy sikerül-e megvalósítani a fejlesztési dokumentumban rögzített terveket.

Felhasznált irodalom:

 1. Cseppben a tenger - A közoktatás minőségbiztosítása Európában II.
  Válogatta, fordította, szerkesztette: Majzik Lászlóné, OFI
 2. Az OFSTED brit tanügyi felügyelet működése
  Sinka Edit, TÁRKI, 2008.
 3. http://euwelcome.org.uk/Documents/School_inspections_Hungarian.pdf
  (OFSTED vizsgálat - értesítő levél szülők számára)

 

Nyomtatás