Start: megkezdődött a pedagógiai-szakmai ellenőrzési rendszer kidolgozása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény meghatározza a pedagógiai-szakmai ellenőrzések kereteit, de nem rendelkezik az ellenőrzés részleteivel kapcsolatos szabályozásról, az eljárásrendről, eszközökről, hanem mindezeket egy felhatalmazó rendelkezéssel az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe utalja.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet ennek megfelelően részletesen tartalmazza a pedagógiai-szakmai ellenőrzés szabályait, pontosítja a szakértők és a kormányhivatal szerepét az ellenőrzésben, szabályozza az ellenőrzések szervezését, valamint rögzíti a lebonyolítás kereteit, de nem nevez meg konkrét értékelési területeket, szempontokat, és a szóba jövő eszközöket is csak említés szintjén szerepelteti. Az eszközök kidolgozását az Oktatási Hivatal feladatkörébe utalja, a kész eszközöket pedig a miniszter hagyja jóvá.

A TÁMOP-3.1.8 kiemelt projekt pályázati kiírásában kötelező elemként szerepel az intézményi külső és belső értékelés standardjainak kidolgozása, így a projekt végrehajtójaként az Oktatási Hivatal felel a pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakmai részleteinek megalkotásáért.

A projekt megvalósítása során az Oktatási Hivatal összeállítja a különböző szakterületek (óvoda, általános iskola, szakiskola, szakközépiskola, gimnázium, gyógypedagógiai intézmény, alapfokú művészetoktatási intézmény, kollégium) pedagógus-, vezető- és intézményellenőrzésének javasolt területeit, eljárásrendjét, eszköz- és szempontrendszerét, valamint az értékelés módszereit. Mindez több szakaszban, a szakmai nyilvánosság bevonásával történik.

Az első, 2012 júliusától október végéig tartó szakaszban a különböző területek értékelési szakembereiből álló munkacsoport a szaktárcával együttműködve kidolgozza az említett standardok tesztverzióit. Ez az ütemezésnek megfelelően halad, e hónap végére várhatóak az első, még nem nyilvános, de a pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó szabályozásnak megfelelő szakértői anyagok.

A második szakaszban a kifejlesztett standardok kipróbálása történik 50 köznevelési intézmény bevonásával. A kísérletben a részt vevő intézmények pedagógusainak 60%-át, vezetőiket és magukat az intézményeket ellenőrizzük a kidolgozott eljárásrend szerint, az adott eszközök segítségével. A próbaellenőrzéseket erre felkészített szakértők végzik a számukra fejlesztett speciális képzés elvégzése után, amely képzés egyúttal az „éles” ellenőrzésekhez szükséges szakértői képzés alapját is jelenti. Az intézmények kiválasztását adott szempontoknak megfelelően az Oktatási Hivatal végzi, felkérésükre várhatóan még október hónap folyamán sor kerül. A próbaszakértők felkérését és képzését a kísérletet lebonyolító partner a november végétől január elejéig tartó időszakra szervezi, mint ahogy a kísérletben részt vevő intézmények szakmai konferencián és egyéni támogatáson keresztül történő felkészítése is erre az időszakra tehető. Magukra az ellenőrzésekre 2013. januártól március végéig kerül sor.

A következő szakasz 2013 áprilisától júniusáig a kidolgozott standardok véglegesítésének szakasza. Ennek első lépése a kísérlet tapasztalatainak összegyűjtése és beépítése a standardokba, melynek során a próbaellenőrzéseket végző szakértők, az ellenőrzésekben érintett pedagógusok és vezetők illetve fenntartók véleménye alapján módosítjuk az eredeti koncepciót. A második lépésben a különböző szakmai szervezetek részvételével megrendezett workshopokon kerülnek véglegesítésre a kísérletek tapasztalatait már tartalmazó anyagok, ugyanakkor itt lesz lehetőség a pedagógiai-szakmai ellenőrzés kereteit meghatározó jogszabály-módosítási javaslatok megfogalmazására is.

A negyedik szakaszban 2013 nyarán a szakértői képzés véglegesítése és a szakértők képzése történik, melyet szeptember elején egy, a fejlesztéseket lezáró nyilvános tájékoztató konferencia kísér.

 

Nyomtatás