Munkához látott a TÁMOP-3.1.1 projekt kutatás-fejlesztési pályázatának győztese

Az Oktatási Hivatal Projektigazgatósága a TÁMOP-3.1.1 kiemelt uniós projekt keretén belül 2013. január 18-án ajánlattételi felhívást tett közzé „A köznevelési rendszer akkreditációs eljárásairól szóló kutatás-fejlesztési szolgáltatás" címmel. Az értékelés eredményeként a pályázat nyertese az E-Animations Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. és a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. közös konzorciuma lett.

A kutatás fő feladata, hogy elemezze a különböző időben, különböző oktatáspolitikai célokkal létrejött, jelenleg érvényben levő akkreditációs eljárásokat, felülvizsgálja azokat az oktatásirányítás szakmai céljainak, feladatainak figyelembevételével és javaslatot tegyen egységes szakmai elvekre, oktatáspolitikai megfontolásokra épülő, informatikai eszközökkel jól támogatható, egyrészt a régi eljárásokat megújító, másrészt új akkreditációs eljárásokra. További feladata, hogy javaslatot tegyen a Nemzeti Köznevelési Akkreditációs Központ felállítására, szakmai és tárgyi feltételrendszerének kialakítására, az akkreditációs eljárások lebonyolításához szükséges szakértői állomány képzésére, a képzés teljes anyagára és dokumentációjára, a kidolgozott akkreditációs eljárások gyakorlati tesztelésére.

A kutatás megvalósítandó feladatai közé tartozik a közneveléshez kapcsolódó akkreditációs eljárással és adatszolgáltatással kapcsolatos nemzetközi szakirodalom feldolgozása, valamint a hazai akkreditációs rendszer céljának és helyének meghatározása. A pályázat nyertesének a megadott és a kutatók által előre meghatározott szempontok alapján el kell készítenie egy legalább négy külföldi ország akkreditációs rendszerét bemutató tanulmányt, kitérve a különböző rendszerek összehasonlítására. A kutatás célja elemzés, összehasonlítás és nem utolsósorban jó gyakorlatok gyűjtése.

A felhívásban foglaltak szerint lényeges a hazai nevelés-oktatás területén, az akkreditáció témakörében használatos fogalmi anomáliák kiküszöbölése, így az eszközök és a taneszközök fogalmának pontos meghatározása, illetve azok csoportosítása a nevelési-oktatási folyamatban betöltött funkciójuk alapján, figyelembe véve a legújabb informatikai és oktatástechnológiai lehetőségeket.

A vizsgálat részét képezi továbbá a nyomtatott és a digitális tananyagok tankönyvi akkreditációs rendszerének, a kerettantervek, a nevelési-oktatási programok, a taneszköz-jóváhagyás, valamint a mérési-értékelési eszközök céljainak, helyének és akkreditációs lehetőségeinek meghatározása a köznevelés területén. A kutatásban ki kell térni az akkreditációs eljárásokban részt vevő szakértői kör képzésének elemzésére, és ki kell dolgozni egy egységes akkreditációs szakértői pedagógus-továbbképzési rendszer lehetőségét.

A kutatás végén a pályázat nyertesének javaslatokat kell megfogalmaznia a hazai tankönyvek, kerettantervek, nevelési-oktatási programok, taneszközök és mérési-értékelési eszközök akkreditációs rendszerének, nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerének optimalizálására – a hatékonyságot és az átláthatóságot szem előtt tartva. Emellett további javaslatokat kell tenniük az akkreditációs szakértők kiválasztásának kritériumaira, képzésük fő szempontjaira és szakértői munkájuk értékelésére.

Elvárás, hogy a kutatás eredményei alapján megfogalmazott javaslatok lehetőséget adjanak egy egységes, egymással kapcsolatban lévő akkreditációs eljárásrend kidolgozására, valamint a Nemzeti Köznevelési Akkreditációs Központ felállítására, annak szakmai és tárgyi feltételeinek, feladatainak, szolgáltatásainak, működésének meghatározásával.

A beérkezett pályázati anyagokat a felhívásban közzétett bírálati szempontok alapján vizsgálták és pontozták (kutatási terv, ütemterv- és erőforrásterv, pénzügyi terv, ajánlati ár). Az értékelés eredményeként a pályázat nyertese az E-Animations Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. és a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. közös konzorciuma lett.

 

Nyomtatás