Több mint háromezer szakember áll rendelkezésre az intézményszerkezet átalakítási folyamatához

Több mint háromezer szakember regisztrált az Oktatási Hivatal tanügy-igazgatási adatbázisába. A „Helyi oktatásirányítás fejlesztése" c. TÁMOP-3.1.10 kiemelt uniós projekt részeként a tanévkezdés idején megvalósult felmérés célja az volt, hogy a Hivatal ezen keresztül el tudja érni az oktatásirányítással, tanügyigazgatással foglalkozó felkészült hazai szakembereket, emellett képet kapjon arról, hogy milyen összetételű és felkészültségű humán kapacitás áll rendelkezésre a tervezett átalakítási folyamathoz.

Az átalakítás során felmerülő szakmai feladatokra való felkérésnél elsődleges szempont volt, hogy a projekt vezetése szélesebb körből tudjon a projekt célkitűzéseit és annak megvalósítását támogató tanügy-igazgatási katasztert kialakítani, mint amely a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet alapján összeállított Országos Szakértői Névjegyzékben az Oktatási Hivatal rendelkezésére áll. Ez a tanügy-igazgatási kataszter nem azonos és nem helyettesíti az Oktatási Hivatal által vezetett Országos Szakértői Névjegyzéket – a kiemelt projekt célkitűzéseit és annak megvalósítását hivatott támogatni.

A kiindulási adatbázisba összesen 5387 szakember (közoktatási szakértő, kormánytisztviselő, köztisztviselő, intézményvezető, stb.) került be. A szakemberek regionális megoszlása 6 régió esetében egyenletesnek tekinthető (8-14%), a közép-magyarországi régió (Budapest, Pest megye) dominanciája (34%) azonban figyelemreméltó a projekt tervezése szempontjából, hiszen a szereplők harmada itt tevékenykedik. (1. ábra)


1. ábra. A tanügy-igazgatási adatbázisban szereplő szakemberek regionális megoszlása

Az Oktatási Hivatal elektronikus levélben önkéntes regisztrációra kérte fel a szakembereket. A regisztrációs felület 2012. augusztus 13-i nyitását követően megdöbbentő gyorsasággal és ütemben növekedett a regisztrált kollégák száma. Az első 2 napban 740 fő regisztrált, míg a további 1 hónap során – 2012. 08. 14. és 2012. 09. 17. között – összesen 3560 szakember élt a regisztráció lehetőségével és fejezte ki együttműködési szándékát. A regisztrált, és az attól távol maradó kollégák megyei megoszlását a 2. ábra mutatja.

2. ábra. A regisztrált és a nem regisztrált szakemberek megyei %-os megoszlása

A csatlakozásra felkért szakemberek kétharmada (67%) élt az Oktatási Hivatal által felkínált lehetőséggel. A kollégák aktivitása között jelentős megyei különbségek is tapasztalhatók, hiszen míg Nógrád megyében a felkértek közül mindenki regisztrált, addig a budapesti, illetve a Győr-Moson-Sopron megyei szakemberek fele nem csatlakozott a projekthez. A regisztrációt követően öt olyan megyét találunk (Nógrád, Komárom-Esztergom, Vas, Zala, Tolna), ahol a rendelkezésre álló humán erőforrás nem éri el a száz főt.
A szakemberek ismereteinek általános szintjét egy minősítő rendszer során mértük, melynek elsődleges célja a tanügy igazgatási, oktatásirányítási ismeretek, valamint az átalakítással kapcsolatos ismeretek, tájékozottság mérése volt, emellett képet kaphattunk az idővel való gazdálkodás, valamint a szövegértési és logikai kompetenciák meglétéről is. Az alapadatokon túl a szakemberek releváns szakmai tapasztalataikat, önéletrajzukat és referenciamunkáikat is feltölthették a rendszerbe. Emellett 2012. szeptember közepén egy 20 kérdésből álló teszt kitöltésére kértük őket. A felmérésben 3109 fő vett részt, közülük 2974 fő töltötte ki értékelhetően a tesztsort. (A kitöltött tesztek eredményeiről a felmérésben résztvevők már korábban értesültek. Az eredményeket 1. számú összeállításunk részletezi.)

A tanügy-igazgatási kataszter adatbázisban szereplő szakemberek több mint kétharmada (70%) szakértői igazolvánnyal is rendelkezik, vagyis a hivatalos szakértői névjegyzékben is szerepel és közel fele (44%) kimondottan tanügy-igazgatási szakértő (3. ábra). Intézményvezetői gyakorlattal 60%-uknál is többen rendelkeznek, míg szinte ugyanennyien közoktatás-vezetői szakképesítéssel és szakértői gyakorlattal egyaránt. Kistérségi tanügyigazgatási szakképesítéssel minden második szakértő rendelkezik, ugyanakkor 20% alatt van azok aránya, akik ebben jártasak is. Intézményfenntartásban, vagy intézményirányításban a szakértők kevesebb mint fele gyakorlott, intézményátalakítás terén egyharmaduk rendelkezik tapasztalattal.

3. ábra. A tanügy-igazgatási kataszterbe regisztrált szakemberek kompetenciatérképe, országosan (%-os megoszlásban)

Az adatok feldolgozásakor járási/tankerületi szűrést is végeztünk annak érdekében, hogy átfogó képet kaphassunk a közoktatási intézmények közvetlen vonzáskörzetében rendelkezésre álló humán erőforrásról. A kataszter adatbázis járási/tankerületi létszámadatait 2. számú táblázatunk tartalmazza. A szakértők tankerületi/járási bontása komoly területi egyenlőtlenségekre hívta fel a figyelmet.

4. ábra. A tankerületekben rendelkezésre álló szakemberek száma (összes tankerület: 198 db)

A 2013. január 1-jén hatályba lépő járási/tankerületi rendszerben négy olyan járást/tankerületet találunk, ahol egyáltalán nincs regisztrált szakember. A járások/tankerületek felében (97) a regisztrált kollégák száma nem haladja meg a 10 főt. A további tankerületek már szép számban tudnak humán erőforrást felmutatni, közülük 58-ban létszámuk 11-25, míg 26 járásban 26-50 fő a regisztrált létszám. Figyelemreméltó adat továbbá az is, hogy a tankerületek közül mindössze 13 tud 50-nél több szakembert felmutatni az adatbázis adatai szerint, és ebből csak 2 járás büszkélkedhet 100 fő feletti létszámmal.

A regisztráltakat két tevékenység során vonja be az Oktatási Hivatal az intézményszerkezet átalakítási folyamatába. Az elkövetkező hetekben a „Helyi oktatásirányítás fejlesztése" c. TÁMOP-3.1.10 kiemelt uniós projekt megkezdi a megyei képviseletek felállításához szükséges humán erőforrás-toborzó tevékenységét, melyben elsősorban a regisztrált tanügy-igazgatási adatbázisból merít kapacitást. A képviseletek – a jelenlegi tervek szerint – 2013. január hónapban kezdhetik meg működésüket, és várhatóan 18 hónapon keresztül támogatják a megyei köznevelés-fejlesztési tervek elkészülését. A minőségi elvek mentén történő intézményszerkezeti átalakításhoz szükséges humán erőforrásra ezzel párhuzamosan, várhatóan a 2013/14-es nevelési év során lesz szüksége a Hivatalnak, ebben is számít a tanügy-igazgatási kataszterbe regisztráltak közreműködésére.

 

Nyomtatás