EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása


Főkedvezményezett: Oktatási Hivatal

Konzorciumi partnerek: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Digitális Jólét Nonprofit Kft.
A projekt megvalósítása: 2017. 06. 01. – 2023.12.20.
A megvalósítás költsége: 11.793.935.249 Ft
A támogatás mértéke: 100%

 • az Oktatási Hivatal keretösszege: 7.636.678.803 Ft
 • az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem keretösszege: 2 157 256 446 Ft
 • a Digitális Jólét Nonprofit Kft. keretösszege: 2 000 000 000 Ft

A kiemelt projekt célja:

 • a köznevelés tantervi-tartalmi szabályozóinak fejlesztése, a fejlesztési területek és a nevelési célok beépülésének segítése a pedagógiai kultúrába és a pedagógiai munkába, ezáltal a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése;
 • a köznevelés minőségének javítása és a lemorzsolódók arányának csökkentése a köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és érettségi vizsgarendszer továbbfejlesztésével, valamint a pedagógusok módszertani kultúráját és kreativitását támogató digitális pedagógiai fejlesztésekkel, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakításával, megújításával és a kapcsolódó támogató szolgáltatások biztosításával;
 • az elektronikus diagnosztikus mérési és értékelési rendszer továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a megvalósuló fejlesztések a tanulói képességek és tudás többoldalú megismerési lehetőségének megteremtésével mérési és tartalomfejlesztési oldalról egyaránt támogatni tudják a tanulási hátrányok és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését;
 • a köznevelés minőségi fejlesztése gyakorlatcentrikus, motiváló informális és nem formális tanulási módszerek, komplex nevelési-oktatási programok – mint például témahetek – fejlesztésével, megvalósításával;
 • a tanítási éven kívüli tematikus nem formális és informális tanulási alkalmak, programok fejlesztése az élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

Az Oktatási Hivatal feladatai:

1. A köznevelés mérés-értékelési és vizsgarendszerének fejlesztése

 • az Országos kompetenciamérés rendszerének továbbfejlesztése;
 • az idegennyelvi mérések rendszerének továbbfejlesztése;
 • az érettségi vizsgarendszer továbbfejlesztése.

2. A diagnosztikus értékelési rendszer továbbfejlesztése

 • a diagnosztikus mérés és a fejlesztés integrálása az iskolai pedagógiai folyamatokba, tanórai és tanórán kívüli fejlesztési modellek kidolgozása;
 • pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, szaktanárok) felkészítése az értékelő és a fejlesztő rendszerek óvodai, iskolai alkalmazására;
 • szakmai kapcsolatépítés az iskolákkal, az intézményfenntartókkal és a pedagógiai-szakmai szolgáltatás szereplőivel a diagnosztikus értékelés és fejlesztés intézményi szintű támogatása érdekében;
 • a nehéz feltételek között működő iskolák kiemelt szakmai, pedagógiai célú támogatása a diagnosztikus értékelés és fejlesztés eszközeivel a hátrányos helyzet leküzdésére és az esélyek kiegyenlítésére, valamint a korai iskolaelhagyás megelőzésére;
 • a továbbfejlesztett diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer országos bevezetésének előkészítése.

3. Köznevelési témahetek, témanapok programfejlesztése

 • a programkínálat bővítése;
 • a témahetek, témanapok megvalósításához szükséges módszertani, illusztrációs és egyéb kiegészítő; szakmai anyagok készítése;
 • pilotprogram megvalósítása.

4. Digitális pedagógiai fejlesztések

 • digitális pedagógiai módszertani fejlesztési feladatok ellátása;
 • a digitális fejlesztési eredmények köznevelési rendszerbe való hosszú távú beépülését, hasznosulását szolgáló fejlesztések.

5. Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása

 • a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztését célzó, kísérleti jellegű, tematikus nem formális és informális programok előkészítése;
 • a Nemzeti alaptanterv magas szintű teljesítését, a pedagógiai szemlélet- és attitűdváltást elősegítő, az iskolán kívüli informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák:
  • tartalom- és programfejlesztése, a megvalósítást elősegítő modellek, javaslatok készítése;
  • módszertani keretének és feltételrendszerének kidolgozása, pilotrendszerű iskolai bevezetése, akkreditált pedagógus-továbbképzések fejlesztése, lebonyolítása, mentori támogatás biztosítása;
 • komplex támogató internetes portál és applikáció fejlesztése;
 • szakmai platform és együttműködési hálózat kialakítása, a szálláshelyek és a programszolgáltatók felkészítése, a minősítési rendszer kialakítása;
 • a tematikus informális és nem formális tanulási alkalmak társadalmi és szakmai beágyazódásának segítése, az egyenlő hozzáférés biztosítása.

 

Hírek, rendezvények >>

A digitális iskola >>

Digitális kompetencia >>

Tanulói digitális kompetencia >>

Intézményvezetői digitális kompetencia >>

Nyomtatás

CÍMKÉK

efop 3215