Komplex alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben

 

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KOMPLEX ALAPPROGRAM BEVEZETÉSE A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN – TANULNI ÉLMÉNY

Az Eszterházy Károly Egyetem kiemelt pályázatának fókuszában a diákok, a pedagógusok és a szülők közössége áll. A projekt célja a köznevelési intézményekben a differenciált, személyközpontú nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra megerősítése, a nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai eszköztárának fejlesztése, valamint a kidolgozott módszertan országos elterjesztése. A Komplex Alapprogram kidolgozásában az Eszterházy Károly Egyetem vezetése mellett a hazai tanárképző egyetemek (ELTE, SZTE, PTE, NYE, DE, ME), valamint az Oktatási Hivatal is részt vesz. A program az Európai Unió támogatásával 9.860.000.000 forintból valósul meg.

A Komplex Alapprogram a végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának javítása érdekében az oktatási rendszer minőségének javítását, hatékonyságának és eredményességének növelését célozza meg. A fejlesztés eredményeként jelentős lépés tehető annak érdekében, hogy a tanulók ne morzsolódjanak le, az alapfokú oktatás során olyan hosszú távú tanulási, ismeretszerzési motiváció alakuljon ki, amely a középfokú oktatási szakaszban is kifejti hatását.
A Komplex Alapprogram területei közé tartozik a differenciált oktatás, valamint a szervezet és iskolakultúra módszertani fejlesztése, a tanulással összefüggő esélyek növelése is.
Mindez öt, tanulástámogató iskolafejlesztő módszer kidolgozásával és alkalmazásával valósulhat meg.
A digitális-alapú iskolafejlesztő módszer célja, a technológiai műveltség és felelősségteljes IKT használat valamint a digitális kultúra kialakítása, az információs műveltség növelése és a digitális tartalomfejlesztés hatékony elsajátítása.
A testmozgás-alapú iskolafejlesztő módszer lényege, hogy élményszerű, a testmozgáson és a mozgásos tanuláson alapuló módszereket és tevékenységeket integráljon a tanítási-nevelési folyamatba, melyek segítségével elérhető a figyelem fenntartása és a tanulás eredményesség növelése egyaránt.
A művészet-alapú iskolafejlesztő módszer a tanulók személyiségének, készségeinek, szociális kompetenciáinak és különböző kognitív képességeinek fejlesztését a művészetek eszközrendszerének megismertetésével éri el.
A logika-alapú iskolafejlesztő módszer célja, hogy olyan játékos, élményszerű módszereket integráljon az oktatásba, melyek segítségével fejlődhet a tanulók gondolkodása és tanulási stratégiái. Logikai, szituációs, algoritmikus, táblás, kirakós és egyéb játékok alkalmazásával elérhető, hogy a tanulás ne csak kötelező tevékenység, hanem örömforrás is legyen.
Az életgyakorlat-alapú iskolafejlesztő módszerrel a szociálisan értékes és egyénileg eredményes életvezetés alapozható meg. A hatékony életvezetés olyan kultúráját szeretnénk kialakítani, ami a tanulói teljesítmény fejlesztésén keresztül növeli a hátrányos helyzetű diákok továbbhaladási esélyeit is.
A megvalósítás során 35 ezer pedagógus számára szervezünk a Komplex Alapprogram iskolafejlesztő módszereit ismertető továbbképzéseket. 2020 szeptemberéig várhatóan 1500 alapfokú oktatási intézmény vezeti be a Komplex Alapprogramot első körben 1-4. évfolyamon, majd a későbbiekben felmenő rendszerben az 5-8. évfolyamon is.