EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából

A kiemelt projekt megvalósítói:

  • Főkedvezményezett: Eszterházy Károly Egyetem
  • Konzorciumi partnerek: Oktatási Hivatal, Pécsi Tudományegyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Miskolci Egyetem

A kiemelt projekt megvalósítási ideje: 2017. január 1. – 2021. december 29.
A megvalósítás költsége: 7 663 446 158 Ft
Az Oktatási Hivatal keretösszege: 1 200 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Magyarország az Európa 2020 Stratégia keretében vállalta, hogy 2020-ig 10 %-ra csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát. Jelen kiemelt projekt megvalósításával elsősorban közvetlenül a köznevelési intézmények szintjén van lehetőség beavatkozni a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésébe, helyi szintű, az igényeknek megfelelő programok kidolgozásával, a végrehajtás segítésével, ellenőrzésével.

Magyarország Kormánya a 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el „A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiát". E stratégia célja a rendszer-, az intézményi és az egyéni szintű tényezők számbavételén alapulva kívánja a végzettség nélküli iskolaelhagyást megakadályozni. Ezen stratégiai célokkal összhangban állnak a projektet megvalósító Konzorcium által jelen fejlesztésben megfogalmazott célok, a projekt keretében megvalósuló szakmai feladatok.

Az alábbi főbb tevékenységek valósulnak meg a projekt során:

A Komplex Alapprogram és modellértékű programok kidolgozása és bevezetése

A Komplex Alapprogram olyan elvek és módszerek együttese, melynek középpontjában a tanulók komplex személyiségfejlesztésére fókuszáló logika-, testmozgás-, művészet-, digitális és életgyakorlat-alapú tanulástámogató alapmódszerek állnak, heterogén tanulócsoportokban, differenciált képességfejlesztés megvalósításával.

A modellértékű programok olyan helyi igényekre reagáló módszertani fejlesztések, amelyek fókuszálnak a heterogén tanulócsoportok nevelését-oktatását segítő módszerek fejlesztésére, elterjesztésére az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében. A tanulást támogató pedagógiai módszerek kidolgozása és elterjesztése az alap- és középfokú intézményekben egyaránt megvalósulhat.

A projekt közvetlen célja a kidolgozott Komplex Alapprogram és modellértékű programok intézményi bevezetése és országos elterjesztésének támogatása az alap- és középfokú oktatásban résztvevőknek.
A 2020/2021-es tanév végéig – több ütemben – az ország 1500 iskolájában kerül bevezetésre a Komplex Alapprogram és a modellértékű programok, ezalatt 35 000 tanító és tanár pedagógus-továbbképzésen készülhet fel az új szakmai tartalmak szakszerű alkalmazására.

A projektben az Oktatási Hivatal feladatai közé tartozik a Komplex Alapprogram és modellértékű programok folyamatos nyomon követése, monitorozása és korrekciós javaslatok megfogalmazása, a folyamatok szakmai minőségbiztosítása, valamint a pedagógus-továbbképzési rendszer támogatására alkalmas informatikai felület fejlesztése.

A projekt során a monitorozó tevékenységek a Komplex Alapprogram koncepciójának vizsgálatára, képzőknek és a pedagógusoknak a Komplex Alapprogram és modellértékű programok keretében megvalósuló felkészítésére, az osztálytermi folyamatok megfigyelésére, eredményességük növelésére irányul. A bevezető szakasz megvalósítása utáni tapasztalatok feldolgozását követően a legfontosabb korrekciók elvégzésére is lehetőség nyílik, amit az Oktatási Hivatal a monitorozási tapasztalatok összegzésével támogat.

A projektben az Oktatási Hivatal további kiemelt feladata a pedagógus-továbbképzési rendszer minőségi fejlesztése érdekében egy olyan pedagógus-továbbképzést támogató felület kialakítása, ami számos ponton kapcsolódik a már meglévő és még fejlesztés alatt álló Oktatási Hivatali informatikai rendszerekhez.

A fejlesztendő felület alapfeladata, hogy támogassa a rendszer szereplőit abban, hogy a pedagógus/intézményvezető/intézmény fejlesztendő kompetenciáihoz/területeihez megfelelő fejlesztő tevékenységet, különös hangsúllyal továbbképzést legyenek képesek hozzárendelni a pedagógus szakmai fejlődésének támogatása érdekében. A felület emellett utánkövetés formájában támogatja a pedagógus-továbbképzések eredményeinek a pedagógiai tudásba és tevékenységbe történő beépülésének ellenőrzését is. Továbbá lehetőséget biztosít az intézményeknek az 5 éves továbbképzési program és az 1 éves beiskolázási terv elkészítésére és a pedagógusok 7 éves továbbképzési ciklusában kötelező 120 óra teljesítésének nyomon követésére.

A projekt beavatkozásai országos hatáskörűek, így a Közép-magyarországi Régióra és a konvergenciarégiókra is irányulnak, és a megvalósítandó feladatok a köznevelési intézmények (a lemorzsolódással, a végzettség nélküli iskolaelhagyással kiemelten érintett intézmények) vezetőit, pedagógusait, pedagógiai munkát segítő szakembereit, valamint az érintett felsőoktatási intézmények pedagógusait, pedagógusjelöltjeit célozzák.

A projekt eredményeként:

  • A módszertani fejlesztésbe a projekt 1500 intézményt von be (ebből legalább 5 felsőoktatási intézmény által fenntartott gyakorló intézmény).
  • A projekt során létrejön 7 db, a módszertani fejlesztéshez kapcsolódó, akkreditált pedagógus-továbbképzés.
  • Az új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma 300.
  • A projekt során megvalósul 35 000 pedagógus továbbképzése.

 

Sajtóközlemények

Komplex alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben >>
Több száz iskolában vált élménnyé a tanulás >>


Nyomtatás

CÍMKÉK

projekt, efop312