Szaktanácsadás, tantárgygondozás

A vezető szaktanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatok eredményei

2020. december 16-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki.  A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Munkaközösség
Berke-Vugrinecz Andrea Humán
Kovácsné Horváth Ildikó Óvodapedagógus
Pálos Henrietta Tanító és művészetek
Prófusz György Reál és Intézményfejlesztési
Krepsz-Kapai Bernadett
Intézménytámogató és fejlesztő
Stankovicsné Soós Mária Természettudomány és életvitel


Jogszabályi háttér:

 

 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

A szaktanácsadás, tantárgygondozás célja:

 • a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása,
 • pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk monitorozása,
 • a pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani segítése,
 • a pedagógus munkájával összefüggő szaktanácsadói tevékenységek összegzése, nyilvántartása,
 • az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása,
 • felkérésre szakmai konzultáció szervezése,
 • a szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakterület köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére,
 • részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás eszközei és módszerei:

 • nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
 • nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,
 • az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,
 • nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,
 • egyéni szakmai tanácsadás,
 • a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

Szaktanácsadói tevékenység szakterületei

Tantárgygondozói szakterületek:

 • Tanítói
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével)
 • Matematika
 • Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret
 • Erkölcstan, Etika, Filozófia
 • Biológia, Egészségtan, Természetismeret
 • Fizika, Természetismeret
 • Kémia, Természetismeret
 • Földrajz, Természetismeret
 • Művészetek
 • Informatika
 • Technika, Életvitel és gyakorlat
 • Testnevelés és sport
 • Alapfokú művészetoktatási
 • Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével)
 • Kollégiumi
 • Iskolai könyvtári
 • Digitális szaktanácsadó
 • Gyógypedagógia

Óvodapedagógusi szakterület

Tematikus szaktanácsadás szakterületek:

 • Intézményfejlesztési szakterület
 • Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület
 • Konfliktuskezelési szakterület
 • Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület
 • Pedagógiai mérés-értékelési szakterület

 

Az országos szaktanácsadói névjegyzék az alábbi linken érhető el:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/nevjegyzekek/szaktanacsadoi_nevjegyzek

 

Szaktanácsadás igénylése

A Pedagógiai Oktatási Központok éves munkatervük összeállítását, ezen belül a szaktanácsadói, tantárgygondozói tevékenység megtervezését az Oktatási Hivatal központi pedagógiai-szakmai szolgáltatásokra vonatkozó igényfelmérőjében leadott intézményi kérések alapján végzi.

További szaktanácsadói tevékenység igénylése írásban a POKZalaegerszeg@oh.gov.hu e-mail címre küldhető.

A szaktanácsadással, tantárgygondozással foglalkozó munkatársak elérhetősége:

Bedőné Fatér Tímea – Bedone.Timea@oh.gov.hu +36 70/684-5850
Delyné Hir Éva – Delyne.Hir.Eva@oh.gov.hu +36 70/684-5850
Dr. Szalczerné Garai Mária – Szalczerne.Garai.Maria@oh.gov.hu +36 70/684-5850
Sinkovics Ágnes – Sinkovics.Agnes2@oh.gov.hu +36 70/684-5850


Nyomtatás