Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Jogszabályi háttér:

 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

A szaktanácsadás, tantárgygondozás célja a 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet 26.§ alapján:

 • a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása,
 • pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk monitorozása,
 • a pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani segítése,
 • a pedagógus munkájával összefüggő szaktanácsadói tevékenységek összegzése, nyilvántartása,
 • az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása,
 • felkérésre szakmai konzultáció szervezése,
 • a szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakterület köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére,
 • részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás eszközei és módszerei a 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet 3.§ alapján:

 • nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
 • nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,
 • az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,
 • nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,
 • egyéni szakmai tanácsadás,
 • a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

A tantárgygondozó szaktanácsadói látogatások célja a folyamatban részt vevő pedagógus életpályán történő eredményes előrehaladásának támogatása; a folyamatban részt vevő pedagógus munkájának a szakterületével, munkakörével összefüggő szakmódszertani segítése, és a pedagógusok szakmai kompetenciái kiteljesedésének segítése. A szaktanácsadók kulcsszereplői annak a prioritást élvező feladatnak, hogy az intézményeket és a pedagógusokat hozzásegítsék a sikeres pedagógus minősítés eléréséhez, a pedagógus-életpályarendszerben való könnyebb eligazodáshoz.

A szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület dokumentumai:

Tantárgygondozó szaktanácsadás területei, szaktanácsadói >>

További területek:

 • Tematikus szakmai tanácsadás

Intézményfejlesztési szaktanácsadás
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő szaktanácsadás
Konfliktuskezelési gyakorlat helyi alkalmazását támogató szaktanácsadás
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítését szolgáló szaktanácsadás
Pedagógiai mérés-értékélési szaktanácsadás

 • Általános szakmai tanácsadás
 • A vezető szaktanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatok eredményei

2018. december 19-én az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki immár második alkalommal. A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízta meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Szakterülete
Gorzáné Horváth Ildikó
Óvodapedagógus
Kovácsné Kiss Piroska
Matematika
Varga Hedda
Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek,
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,
Hon- és népismeret
Stankovicsné Soós Mária Természetismeret
Sinkovics Ágnes Kiemelt figyelmet igénylő gyermek,
tanuló nevelésének, oktatásának segítése

 

Az országos szaktanácsadói névjegyzék az alábbi linken érhető el:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/nevjegyzekek/szaktanacsadoi_nevjegyzek

Elégedettségmérő kérdőívek elérhetősége:

Szaktanácsadás igénylése

A Pedagógiai Oktatási Központok éves munkatervük összeállítását, ezen belül a szaktanácsadói, tantárgygondozói tevékenység megtervezését az Oktatási Hivatal központi pedagógiai-szakmai szolgáltatásokra vonatkozó igényfelmérőjében leadott intézményi kérések alapján végzi.

További szaktanácsadói tevékenység igénylése írásban a POKZalaegerszeg@oh.gov.hu e-mail címre küldhető.

A szaktanácsadással, tantárgygondozással foglalkozó referensek elérhetősége:

Nyomtatás