Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Jogszabályi háttér:

 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

A szaktanácsadás, tantárgygondozás célja a 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet 26.§ alapján:

 • a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása,
 • pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk monitorozása,
 • a pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani segítése,
 • a pedagógus munkájával összefüggő szaktanácsadói tevékenységek összegzése, nyilvántartása,
 • az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása,
 • felkérésre szakmai konzultáció szervezése,
 • a szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakterület köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére,
 • részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás eszközei és módszerei a 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet 3.§ alapján:

 • nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
 • nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,
 • az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,
 • nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,
 • egyéni szakmai tanácsadás,
 • a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

A tantárgygondozó szaktanácsadói látogatások célja a folyamatban részt vevő pedagógus életpályán történő eredményes előrehaladásának támogatása; a folyamatban részt vevő pedagógus munkájának a szakterületével, munkakörével összefüggő szakmódszertani segítése, és a pedagógusok szakmai kompetenciái kiteljesedésének segítése. A szaktanácsadók kulcsszereplői annak a prioritást élvező feladatnak, hogy az intézményeket és a pedagógusokat hozzásegítsék a sikeres pedagógus minősítés eléréséhez, a pedagógus-életpályarendszerben való könnyebb eligazodáshoz.

A szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület dokumentumai:

Tantárgygondozó szaktanácsadás területei, szaktanácsadói >>

További területek:

 • Tematikus szakmai tanácsadás

Intézményfejlesztési szaktanácsadás
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő szaktanácsadás
Konfliktuskezelési gyakorlat helyi alkalmazását támogató szaktanácsadás
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítését szolgáló szaktanácsadás
Pedagógiai mérés-értékélési szaktanácsadás

 • Általános szakmai tanácsadás

A szaktanácsadással, tantárgygondozással foglalkozó referensek elérhetősége:

Gyarmati Judit pedagógiai referens - Gyarmati.Judit@oh.gov.hu

Delyné Hir Éva pedagógiai referens – Delyne.Hir.Eva@oh.gov.hu

 

Nyomtatás