Lemorzsolódás

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

A korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer létrehozását és működtetését az EU 2020 stratégia vonatkozó célkitűzéseihez tett hazai vállalás (a korai iskolaelhagyók arányának 10 %-ra történő csökkentése 2020-ra) teszi szükségessé, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19.§ (2) h) bekezdése 2015. január 1-vel hatályos rendelkezése alapján. A törvény az iskolai lemorzsolódás – és ezzel a korai iskolaelhagyás – megelőzését szolgáló beavatkozásokat megalapozó és támogató korai jelző-és pedagógiai intézkedésekkel támogató rendszer kiépítésére irányul. A rendszer, mint pedagógiai-szakmai szolgáltatás célja továbbá a legalább középfokú végzettség megszerzése, ezzel elősegítve a fiatalok munkaerőpiacra való beilleszkedését, és hosszú távon a munkavállalás, a pályán maradás sikerességét. A korai jelzőrendszer működtetésével a nevelési-oktatási intézményekben nyilvántartott adatokra épülve értékelést, elemzést követően jön létre egy olyan pedagógiai munkát támogató rendszer, amely segíti a pedagógusok oktató-nevelő munkáját, támogatja az intézményeket a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos teendőkben, valamint a beavatkozások megszervezésében, megvalósításában. A terület további célja a szükséges pedagógiai eszközök és módszerek intézményi szintű alkalmazásának támogatása, a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése, valamint a lemorzsolódás megelőzése, a korai iskolaelhagyás megakadályozása érdekében a pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködésének, koordinálásának megszervezése.

Kőrösi Beáta, Korosi.Beata@oh.gov.hu, +36 70/684-5850

Barkó Zsolt, Barko.Zsolt@oh.gov.hu, +36 70/684-5850

 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének alapja a köznevelési rendszerben tanulmányokat folytató, de lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kiemelt, komplex támogatása, ami a köznevelési rendszer szintjén elsősorban a korai iskolaelhagyással kiemelten érintett köznevelési intézmények fejlesztésével, illetve az ezen intézmények és pedagógusaik számára nyújtott szakmai szolgáltatások biztosításával érhető el.

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 37. pontja értelmében – az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

A Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ pedagógiai- szakmai szolgáltatási ajánlata a témában érintett intézmények számára:

1. Pedagógustámogató tevékenységek

A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszerben rögzített intézményi és feladat-ellátási hely szintű adatok értékelése, elemzése mesterpedagógus intézményfejlesztési szaktanácsadó segítségével.
Tájékoztatás az iskolai lemorzsolódást csökkentő és bevált intézményi jó gyakorlatokról.
Szaktanácsadói látogatás a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók előrehaladásának támogatásához kapcsolódóan.
Konzultációs lehetőség mesterpedagógus szaktanácsadóinkkal, egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához.
Akkreditált képzések biztosítása.

2. Intézményvezetést támogató tevékenységek

Segítségnyújtás jogszabályok értelmezésében, nyílt fórumok szervezése intézményfenntartók és intézményvezetők részére.
A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszer működtetésének segítése rendszeres tájékoztatókkal, szakmai napokkal.
Vezetői együttműködések támogatása.

3. Intézményi fejlesztést támogató tevékenységek

Az adaptálható intézményi jó gyakorlat átvételének támogatása, jó gyakorlatokkal kapcsolatos tájékoztatást, tanácsadást.
Az országos kompetenciamérés eredményei nyomán intézményi szintű intézkedési terv készítése, megvalósítása.
Tantestületi team munkák szervezése, lebonyolítása mesterpedagógus szaktanácsadó vezetésével (a lemorzsolódással érintett intézményekben egyes problémákra, esetekre fókuszáló testületi problémamegoldó vagy feltáró munkacsoportok generálása, kapcsolódó módszertani támogatással).
Szervezet-, vagy intézményfejlesztést támogató mesterpedagógus szaktanácsadói segítségnyújtás.

Jogszabályi háttér:

Hasznos linkek:

Európai Bizottság: Iskolai lemorzsolódás

A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia

Az online adatgyűjtésre vonatkozó gyakran ismételt kérdések és az azokra adott válaszok innen letölthetők: ESL gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Nyomtatás