Szaktanácsadás

A szaktanácsadás feladata:

 • a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban,
 • a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabályozás dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata, kiválasztásuk támogatása,
 • nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált tanórák, foglalkozások értékelése,
 • óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség vezetővel, intézményvezetővel,
 • a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása,
 • javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

Jogszabályi háttér:

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

A szaktanácsadói tevékenység szakterületei

Óvodai szaktanácsadás

 • Óvodapedagógusi szakterület

Óvodapedagógus szaktanácsadók


Tantárgygondozó szaktanácsadás

A tantárgygondozó szaktanácsadói látogatások célja a folyamatban részt vevő pedagógus életpályán történő eredményes előrehaladásának támogatása; a folyamatban részt vevő pedagógus munkájának a szakterületével, munkakörével összefüggő szakmódszertani segítése, és a pedagógusok szakmai kompetenciái kiteljesedésének segítése. A szaktanácsadók kulcsszereplői annak a prioritást élvező feladatnak, hogy az intézményeket és a pedagógusokat hozzásegítsék a sikeres pedagógus minősítés eléréséhez, a pedagógus-életpályarendszerben való könnyebb eligazodáshoz.

Szakterületek:

 • Tanítói,
 • Magyar nyelv és irodalom,
 • Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével),
 • Matematika,
 • Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret,
 • Erkölcstan, Etika, Filozófia,
 • Biológia, Egészségtan, Természetismeret,
 • Fizika, Természetismeret,
 • Kémia, Természetismeret,
 • Földrajz, Természetismeret,
 • Művészetek,
 • Informatika,
 • Technika, Életvitel és gyakorlat,
 • Testnevelés és sport,
 • Alapfokú művészetoktatási,
 • Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével),
 • Kollégiumi,
 • Iskolai könyvtári,
 • Digitális szaktanácsadás
 • Gyógypedagógia

Tantárgygondozó szaktanácsadók

Tematikus szaktanácsadás

A tematikus szaktanácsadás elsősorban komplex, intézményi szinten megjelenő tanácsadás. Az e területen dolgozó szaktanácsadók jellemzően intézményi csoportokkal dolgoznak, komplex tevékenységeket megvalósítva.

Szakterületek:

 • intézményfejlesztési tanácsadás
 • konfliktuskezelési tanácsadás
 • pedagógiai mérés-értékelés
 • a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását segítő szakmai szolgáltatás
 • kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanulók fejlődését támogató szaktanácsadás

Tematikus szaktanácsadók

Vezető szaktanácsadóink

2018. december 19-én az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki.

A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízta meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Vezető szaktanácsadó Szakterülete
Krómi Zoltánné hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése
Kóródi Ágnes idegen nyelv
Deák László intézményfejlesztés
Rátkainé Hegedűs Ilona kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése
Bódor Mária magyar nyelv és irodalom
Pécsi István matematika
Kovácsné Boross Zsuzsanna művészetek
Ferenczné Teleky Éva óvoda
Munkácsi Ildikó pedagógiai mérés-értékelés
Sepsiné Rózsa Ildikó tanító
Hicsóné Kondor Ibolya természetismeret (biológia, kémia, fizika, földrajz)
Banczik Marianna testnevelés
Gulyás Zoltán történelem


Szaktanácsadói jó gyakorlatok

Elégedettségmérő kérdőívek elérhetősége:

Nyomtatás