Minősítés

2023. évre módosult a kötelező Pedagógus II. eljárás teljesítésének a határideje:

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30) Kormányrendelet az alábbi 39/R.§-sal egészült ki:

„Aki a 3. § (1) bekezdése alapján a 2022. évben a Pedagógus I. fokozatba történő besorolásától számított 9 év szakmai gyakorlatot szerzett, minősítési eljárásban legkésőbb 2023. évben köteles részt venni."

A fenti jogszabályi hivatkozást figyelembe véve a kötelező Pedagógus II. fokozatra irányuló eljárásban való részvétel időpontja a 2023. évre módosul.A pedagógusok minősítési eljárását a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.


A 2019. évi minősítési eljárásban résztvevő Gyakornok és Pedagógus I. besorolási fokozatban lévő pedagógusok minősítésére az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében című kiadvány ötödik átdolgozott változata alapján kerül sor, a Mesterpedagógus besorolási fokozatot megcélzó pedagógusok minősítése a harmadik javított Útmutató alapján történik.


A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ közreműködik az Oktatási Hivatal által szervezett, a pedagógusok előmeneteli rendszerének részeként működő pedagógusminősítési eljárás megszervezésében és megvalósításában. Feladatunk az intézmények, pedagógusok és a szakértők támogatása. Az eljárással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a POKSzolnok@oh.gov.hu e-mail címre várjuk.


Az eljárással kapcsolatos útmutatókat, kiadványokat az alábbi linken érheti el:

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok


A Kormány 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete módosítása a következőképen érinti a pedagógusok végzettségi és szakképzettségi követelményeinek szabályozását:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatálya alól szeptember 1-től kikerült a pedagógusok foglalkoztathatóságának végzettségi és szakképzettségi követelményrendszere. A hatályos szabályozást jelenleg a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet V/A. FEJEZET A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN, ÓRAADÓKÉNT FOGLALKOZTATOTTAK VÉGZETTSÉGI, SZAKKÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYEI valamint a 6. számú melléklet tartalmazza.


Változás a szakmai-gyakorlati/gyakornoki idő számításával kapcsolatban, tekintettel a honosítás kérdésére

308/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete egyes oktatási és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

„A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ped. rendelet) 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásakor foglalkoztatási időnek kell tekinteni azt az időt is, amely alatt a pedagógus munkakör betöltése olyan, az adott pedagógus-munkakör betöltésre jogosító külföldön szerzett szakképesítés vagy szakképzettség alapján történt, amelynek külön törvény szerinti elismerése a minősítő vizsgán vagy a kötelező minősítési eljárásban való részvétel vagy a nem kötelező minősítési eljárásra vagy pályázati eljárásra történő jelentkezés rögzítésének időpontjában már megtörtént."

(6. § (1) A magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatnak kell elfogadni a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban)

Hatályos: 2019. január 01., a 2020. évi minősítési terv összeállításához kapcsolódóan kell alkalmazni.

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30) Kormányrendelet 2019.09.01. napjától hatályos módosítása a Gyakornoki idő számításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„A köznevelési intézményben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel vagy szakképesítéssel, valamint két évnél, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógust, továbbá a (3) és (4) bekezdés, valamint a 13. § (3) bekezdése szerinti esetben a pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni, kivéve abban az esetben, ha korábban már ennél magasabb fokozatba való besorolásra jogosultságot szerzett. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés esedékességének időpontjában a kinevezésben, munkaszerződésben két, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy év gyakornoki idő kikötése kötelező."

Nyomtatás