Szaktanácsadás, tantárgygondozás

 

Fejér és Veszprém vármegye illetékességi területén:

Kocsis Katalin – Kocsis.Katalin@oh.gov.hu

Lonkai Éva – Lonkai.Eva@oh.gov.hu

Peidl László – Peidl.Laszlo@oh.gov.hu

Tematikus e-mail cím:

Szaktanacsadas.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu

Az alábbi, mesterpedagógus szaktanácsadóink közreműködésével megvalósított tudásmegosztó fórumokon való részvételt kínáljuk az érdeklődő pedagógusoknak:

Nem akkreditált továbbképzések

Online műhelymunkák

 

Az Oktatási Hivatal keretein belül megvalósuló pedagógiai szakmai szolgáltatás egyik legfontosabb területe a szaktanácsadás:

 • A szaktanácsadás, tantárgygondozás ellátásai közé tartozik a nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése a pedagógusokkal.
 • A szaktanácsadás az iskolai belső dokumentumok megalkotását is segíti. A szakértő a nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programját, helyi tantervét, házirendjét, intézményi pedagógiai dokumentumait elemzi, és segítséget nyújt az elkészítésben, valamint alkalmazásukban.
 • A pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében a szaktanácsadó elemzi az alkalmazott pedagógiai módszereket és a pedagógiai fejlesztő tevékenységet, és értékeli azokat.
 • A szakmai szolgáltatás segít a nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásában
 • Ezen felül bármilyen pedagógiai kérdésben egyéni szakmai tanácsadást nyújt.
 • A szaktanácsadás, tantárgygondozás feladata a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése

A szaktanácsadás területei :

1. Tantárgygondozó szaktanácsadás

A pedagógiai munka minősége jelentős mértékben a pedagóguso­kon múlik, az új szaktanácsadói rendszer központi eleme éppen ezért a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása (tan­tárgygondozó szaktanácsadás). Az új típusú tantárgygondozó szaktanácsadás legfonto­sabb jellemzői:

 • a folyamatosság (a szaktanácsadó éveken keresz­tül van kapcsolatban egy pedagógussal)
 • a személyre szabottság (alkalmazkodás a pedagó­gus igényeihez)
 • az egyenrangúság (a szaktanácsadó a szakmáját gyakorló pedagógus).

A tantárgygondozó szaktanácsadás az egyes pedagó­gus folyamatos szakmai fejlődésének támogatásával járul hozzá a pedagógiai munka minőségének javítá­sához. Hangsúlyos eleme a tanóra-, illetve foglalkozáslátogatás, és a szakmai fejlő­dés egyénre szabott tervezésének, illetve a pedagógus szakmai céljai megvalósításának a támogatása.

Alapja ugyanaz a nyolc pedagóguskompetencia, amely mentén a pedagógusok minősítése és szakmai ellenőrzése is megvalósul.

A szaktanácsadói látogatás nem mind a nyolc kompetenciát érinti, a pedagógus megválaszthatja azt az egy-két szakmai kompetencia­területet, amellyel a szaktanácsadói látogatás során foglalkozni kíván.

A pedagógus a szaktanácsadóval közösen határozza meg az órameg­figyelés szempontjait, majd a látogatás végére közö­sen készítik el a pedagógus szakmai fejlődési tervét (PSZFT). A fej­lődési terv elsősorban a pedagógus szakmai fejlődését segíti, erősíti munkájának tudatosságát, ezen keresztül fejlesztve a gyermekeket, tanulókat, valamint az intézményt.

A szaktanácsadás nemcsak a pedagógus szakmai kompetenciáinak fejlődéséhez járul hozzá, segíti a minősítésre, illetve a tanfelügyeleti látogatásra történő felkészülést és a pedagógus-életpályán való előmenetelt is.

A tantárgygondozói szaktanácsadói tevékenység az alábbi szakterületeken szervezhető:

 • Óvodapedagógusi,
 • Tanítói,
 • Magyar nyelv és irodalom,
 • Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével),
 • Matematika,
 • Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret,
 • Erkölcstan, Etika, Filozófia,
 • Biológia, Egészségtan, Természetismeret,
 • Fizika, Természetismeret,
 • Kémia, Természetismeret,
 • Földrajz, Természetismeret,
 • Művészetek,
 • Informatika,
 • Technika, Életvitel és gyakorlat,
 • Testnevelés és sport,
 • Alapfokú művészetoktatási,
 • Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével),
 • Kollégiumi,
 • Iskolai könyvtári

2. Sajátos pedagógiai területekhez kapcsolódó szaktanácsadói szakterületek:

 • Nemzetiségi szakterület (a nyelv megjelölésével),
 • Intézményfejlesztési szakterület,
 • Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület,
 • Konfliktuskezelési szakterület,
 • Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület,
 • Pedagógiai mérés-értékelési szakterület.

A sajátos pedagógiai területekhez kapcsolódó szaktanácsadói tevékenységek közös sajátossága, hogy nem az egyes pedagógus, hanem a szervezet mű­ködésének támogatásával járulnak hozzá a pedagógiai minőség javításához.

A pedagógiai folyama­tok minden esetben intézményi kontextusban valósulnak meg, ezért mind a tantárgygondozás, mind a szervezeti szaktanácsadási terület megvalósításában fontos az intézmény.

Az intézményi kontex­tus figyelembevétele a fejlesztés eredményességének feltétele, hiszen az egyes pedagógus munkája szervesen beágyazódik az intézményi folyamatokba, a szervezeti szintű szaktanácsadás területei pedig az intézményfejlesztés folyamatába.

Mivel az egyes pedagógus munkája beágyazódik abba a szervezetbe, ahol dolgozik, a tantárgygondozó szakta­nácsadóknak a pedagógusok személyes fejlődését az intézményi környezethez illeszkedve, az intézmény jellegzetességeivel összhangban kell megvalósítaniuk. Ezért a szaktanácsadó nemcsak a pedagógussal, hanem az intézményvezetővel is találkozik, és a látogatást megelőzően megismeri az intézményt és a tanulócso­portokat, akikkel a pedagógus dolgozik. A tantárgygondozói szaktanácsadás a pedagógus szakmai fejlődésén keresztül hat az intézmény fejlődősére.

Az intézmény-fejlesztési szaktanácsadás pedig – mintegy keretbe foglalva a többi szaktanácsadást – elsődlegesen intézményi szinten nyújt segítséget a szervezeti tanuláshoz, az eredményesebb működéséhez.

 

A vezető szaktanácsadói rendszer

Az állami köznevelési közfeladat-ellátás kereti között az országos és a helyi szaktanácsadói feladatellátás minőségének emelése, a szaktanácsadók szakmai fejlődésének biztosítása érdekében az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja 2023. 10. 10-én pályázatot hirdetett vezető szaktanácsadói feladatok ellátására.

A beérkezett pályázatok elbírálását követően a Székesfehérvári POK illetékességi területén az alábbi mesterpedagógus szaktanácsadókat bízta meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával 2026. 12. 31.-ig:

Szaktanácsadó neve Szakterülete
Antalka Zsoltné kiemelt figyelmet igénylő gyermek,
tanuló nevelésének, oktatásának segítése
Árvai Gyöngyi pedagógiai mérés-értékelés
Bognárné Simon Katalin intézményfejlesztés
Fülöp Mária óvodapedagógus
Gálosfai Tímea tanító
Grőber Attila történelem - és állampolgári ismeretek
Hollósi Lászlóné természettudomány
Kobánné Horváth Éva idegen nyelv
Pucsek Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom

 

Szaktanácsadói munkaközösségek

 

 

Nyomtatás