Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Fejér és Veszprém megye illetékességi területén:

Kocsis Katalin pedagógiai referens – Kocsis.Katalin@oh.gov.hu

Szemerei Babett pedagógiai referens - Szemerei.Babett@oh.gov.hu

Lonkai Éva pedagógiai referens – Lonkai.Eva@oh.gov.hu

Peidl László pedagógiai referens – Peidl.Laszlo@oh.gov.hu

Tematikus e-mail cím:

Szaktanacsadas.POKSzekesfehervar@oh.gov.hu

Az Oktatási Hivatal keretein belül megvalósuló pedagógiai szakmai szolgáltatás egyik legfontosabb területe a szaktanácsadás:

 • A szaktanácsadás, tantárgygondozás ellátásai közé tartozik a nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése a pedagógusokkal.
 • A szaktanácsadás az iskolai belső dokumentumok megalkotását is segíti. A szakértő a nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programját, helyi tantervét, házirendjét, intézményi pedagógiai dokumentumait elemzi, és segítséget nyújt az elkészítésben, valamint alkalmazásukban.
 • A pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében a szaktanácsadó elemzi az alkalmazott pedagógiai módszereket és a pedagógiai fejlesztő tevékenységet, és értékeli azokat.
 • A szakmai szolgáltatás segít a nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásában
 • Ezen felül bármilyen pedagógiai kérdésben egyéni szakmai tanácsadást nyújt.
 • A szaktanácsadás, tantárgygondozás feladata a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése

A szaktanácsadás területei :

1. Tantárgygondozó szaktanácsadás

A pedagógiai munka minősége jelentős mértékben a pedagóguso­kon múlik, az új szaktanácsadói rendszer központi eleme éppen ezért a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása (tan­tárgygondozó szaktanácsadás). Az új típusú tantárgygondozó szaktanácsadás legfonto­sabb jellemzői:

 • a folyamatosság (a szaktanácsadó éveken keresz­tül van kapcsolatban egy pedagógussal)
 • a személyre szabottság (alkalmazkodás a pedagó­gus igényeihez)
 • az egyenrangúság (a szaktanácsadó a szakmáját gyakorló pedagógus).

A tantárgygondozó szaktanácsadás az egyes pedagó­gus folyamatos szakmai fejlődésének támogatásával járul hozzá a pedagógiai munka minőségének javítá­sához. Hangsúlyos eleme a tanóra-, illetve foglalkozáslátogatás, és a szakmai fejlő­dés egyénre szabott tervezésének, illetve a pedagógus szakmai céljai megvalósításának a támogatása.

Alapja ugyanaz a nyolc pedagóguskompetencia, amely mentén a pedagógusok minősítése és szakmai ellenőrzése is megvalósul.

A szaktanácsadói látogatás nem mind a nyolc kompetenciát érinti, a pedagógus megválaszthatja azt az egy-két szakmai kompetencia­területet, amellyel a szaktanácsadói látogatás során foglalkozni kíván.

A pedagógus a szaktanácsadóval közösen határozza meg az órameg­figyelés szempontjait, majd a látogatás végére közö­sen készítik el a pedagógus szakmai fejlődési tervét (PSZFT). A fej­lődési terv elsősorban a pedagógus szakmai fejlődését segíti, erősíti munkájának tudatosságát, ezen keresztül fejlesztve a gyermekeket, tanulókat, valamint az intézményt.

A szaktanácsadás nemcsak a pedagógus szakmai kompetenciáinak fejlődéséhez járul hozzá, segíti a minősítésre, illetve a tanfelügyeleti látogatásra történő felkészülést és a pedagógus-életpályán való előmenetelt is.

A tantárgygondozói szaktanácsadói tevékenység az alábbi szakterületeken szervezhető:

 • Óvodapedagógusi,
 • Tanítói,
 • Magyar nyelv és irodalom,
 • Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével),
 • Matematika,
 • Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret,
 • Erkölcstan, Etika, Filozófia,
 • Biológia, Egészségtan, Természetismeret,
 • Fizika, Természetismeret,
 • Kémia, Természetismeret,
 • Földrajz, Természetismeret,
 • Művészetek,
 • Informatika,
 • Technika, Életvitel és gyakorlat,
 • Testnevelés és sport,
 • Alapfokú művészetoktatási,
 • Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével),
 • Kollégiumi,
 • Iskolai könyvtári

 

2. Szervezeti (tematikus) szaktanácsadás:

 • Nemzetiségi szakterület (a nyelv megjelölésével),
 • Intézményfejlesztési szakterület,
 • Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület,
 • Konfliktuskezelési szakterület,
 • Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület,
 • Pedagógiai mérés-értékelési szakterület.

A szervezeti (tematikus) szaktanácsadói tevékenységek közös sajátossága, hogy nem az egyes pedagógus, hanem a szervezet mű­ködésének támogatásával járulnak hozzá a pedagógiai minőség javításához.

A pedagógiai folyama­tok minden esetben intézményi kontextusban valósulnak meg, ezért mind a tantárgygondozás, mind a szervezeti szaktanácsadási terület megvalósításában fontos az intézmény.

Az intézményi kontex­tus figyelembevétele a fejlesztés eredményességének feltétele, hiszen az egyes pedagógus munkája szervesen beágyazódik az intézményi folyamatokba, a szervezeti szintű szaktanácsadás területei pedig az intézményfejlesztés folyamatába.

Mivel az egyes pedagógus munkája beágyazódik abba a szervezetbe, ahol dolgozik, a tantárgygondozó szakta­nácsadóknak a pedagógusok személyes fejlődését az intézményi környezethez illeszkedve, az intézmény jellegzetességeivel összhangban kell megvalósítaniuk. Ezért a szaktanácsadó nemcsak a pedagógussal, hanem az intézményvezetővel is találkozik, és a látogatást megelőzően megismeri az intézményt és a tanulócso­portokat, akikkel a pedagógus dolgozik. A tantárgygondozói szaktanácsadás a pedagógus szakmai fejlődésén keresztül hat az intézmény fejlődősére.

Az intézmény-fejlesztési szaktanácsadás pedig – mintegy keretbe foglalva a többi szaktanácsadást – elsődlegesen intézményi szinten nyújt segítséget a szervezeti tanuláshoz, az eredményesebb működéséhez.

A szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület dokumentumai:

2018. december 19-én az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer további működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal a Székesfehérvári POK illetékességi területén az alábbi mesterpedagógus szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Szakterülete
Antalka Zsoltné kiemelt figyelmet igénylő gyermek,
tanuló nevelésének, oktatásának segítése
Árvai Gyöngyi pedagógiai mérés-értékelés
Fülöp Mária óvodapedagógus
Grőber Attila történelem társadalmi és állampolgári ismeretek,
társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,
hon- és népismeret
Pribékné Kazi Erika tanító
Szépné Holczer Piroska
magyar nyelv és irodalom

 

Szaktanácsadói területek - Tantárgygondozás (pdf) >>

Szaktanácsadói területek - Tematikus (pdf) >>

Nyomtatás