Szaktanácsadás, tantárgygondozás

 

Szaktanácsadói ajánlati lista 2022

 

Elérhető a Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ mellett tevékenykedő mesterpedagógus szaktanácsadók által összegyűjtött – a szakterületükhöz kapcsolódó újszerű és pedagógiai szakmai szempontból előremutató – témákat összefoglaló Ajánlati lista.

 

Ajánlati lista

 

Igényeiket a Szaktanacsadas.POKSzeged@oh.gov.hu e-mail címen jelezhetik.

 


 

 

A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik. A megújuló köznevelési rendszerben formálódik a szaktanácsadás, a pedagógiai szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet), illetve a pedagógusok minősítésének kapcsolata a pedagógus életpálya tükrében.

Jogszabályi háttér:

 • 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről 19. §
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 3. §, 12-15. § a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Célja:

 • a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása,
 • pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk monitorozása,
 • a pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani segítése,
 • a pedagógus munkájával összefüggő szaktanácsadói tevékenységek összegzése, nyilvántartása,
 • pedagógus kompetenciák fejlesztése,
 • az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása,
 • felkérésre szakmai konzultáció szervezése,
 • a szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakterület köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére,
 • részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében.

Feladata

 • A nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban,
 • a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabályozás dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata, kiválasztásuk támogatása,
 • nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált tanórák, foglalkozások értékelése,
 • óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség vezetővel, intézményvezetővel,
 • a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása
 • javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

Szaktanácsadói tevékenység szakterületei

Óvodai szaktanácsadás

 • Óvodapedagógusi szakterület

Tantárgygondozó szaktanácsadás

Szakterületek:

 • Tanítói,
 • Magyar nyelv és irodalom,
 • Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével),
 • Matematika,
 • Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret,
 • Erkölcstan, Etika, Filozófia,
 • Biológia, Egészségtan, Természetismeret,
 • Fizika, Természetismeret,
 • Kémia, Természetismeret,
 • Földrajz, Természetismeret,
 • Művészetek,
 • Informatika, digitális kultúra,
 • Technika, Életvitel és gyakorlat,
 • Testnevelés és sport,
 • Alapfokú művészetoktatási,
 • szakképzési (a szakmacsoport, ágazat, tanulmányi terület megnevezésével)
 • Kollégiumi,
 • Iskolai könyvtári

Sajátos pedagógiai területekhez kapcsolódó szaktanácsadói szakterületek és azok ellátásához kapcsolódó speciális szaktanácsadói feladatok:

A sajátos pedagógiai területekhez kapcsolódó szaktanácsadás elsősorban komplex, intézményi szinten megjelenő tanácsadás. Az e területen dolgozó szaktanácsadók jellemzően intézményi csoportokkal dolgoznak, komplex tevékenységeket megvalósítva.

szakterületek:

 • intézményfejlesztési tanácsadás
  • területei:
  • az intézményvezetés támogatása a pedagógiai célok elérését segítő intézményi környezet kialakításában és fenntartásában,
   • az intézményi szervezeti tanulás (a nevelőtestület önképzésének) támogatása szakmai műhelyek szervezésével és tartásával,
   • az intézményvezetés támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában,
   • a nevelőtestület, támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában,
   • az önértékelési folyamat támogatása (vezetői, intézményi, pedagógus),
   • az intézményi intézkedési terv elkészítésének, felülvizsgálatának segítése,
   • az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv elkészítésének támogatása,
   • az intézményi önértékelés eredményeire épülő intézkedési terv elkészítésének, felülvizsgálatának támogatása,
   • kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanulók fejlődését támogató szaktanácsadás
 • Kiemelt figyelmet igénylő gyermeknek, tanulónak minősül a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő), a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló és a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók oktatásának segítése
 • konfliktuskezelési tanácsadás: A konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló országos szaktanácsadói feladatok közé tartoznak a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és használatuk elősegítése az intézményirányítás gyakorlatában, továbbá jogi és pedagógiai-pszichológiai ismeretek átadása a konfliktushelyzetek sikeres megoldásához.
 • pedagógiai mérés-értékelés: Célja a pedagógusok pedagógiai értékelési, mérési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése, önfejlődésének támogatása. A köznevelési intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének fejlesztése, kialakítása, a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott megtervezése, a mérési eredmények hasznosítása.
 • digitális pedagógiai szakterület: Tudásmegosztást szolgáló digitális eszközök, online alkalmazások, internetes szolgáltatások gyakorlati alkalmazásának segítése, a digitális technológiák tudatos és etikus használatának megismertetése, terjesztése,
 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai szakterület: Támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez. Szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében, valamint a differenciált nevelés-oktatás megvalósításában, és az integráció feladatainak az intézmény alapdokumentumaiban történő megjelenítéséhez nyújtott
  Szaktanácsadás igénylése
 • A Pedagógiai Oktatási Központok éves munkatervük összeállítását, ezen belül a szaktanácsadói tevékenység megtervezését az Oktatási Hivatal központi igényfelmérőjében leadott intézményi kérések alapján végzi.

Vezető szaktanácsadóink:

2020. december 16-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki.  A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Munkaközösség
Csontos Mária Óvodapedagógusi
Mestra Ágota Idegen nyelv
Forrainé Kószó Györgyi Különleges bánásmódot igénylő gyermekek/tanulók támogatása
Kiss Attila Testnevelés és sport
Kovács Andrea Magyar nyelv és irodalom
Fodorné Dóda Katalin Humán
Ónodi Enikő Éva Tanítói
Rójáné Oláh Erika Reál
Szabó László Attila Természettudományok I.
Szilágyi Réka Természettudományok II.
Wamzer Gabriella Éva Művészetek

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatársak elérhetősége:

Retkes Ákos

06 1/374-2189
06 30/682-2370

Retkes.Akos@oh.gov.hu

Tóth Teodóra
06 1/477-3187
06 70/902-9071

Toth.Teodora@oh.gov.hu
Kornéli Beáta
06 30/682-2454 Korneli.Beata@oh.gov.hu

Hüvös Magolna Ágnes

06 1/477-3185
06 30/483-5088

Huvos.Magdolna.Agnes@oh.gov.hu

Szaktanacsadas.POKSzeged@oh.gov.hu


Az országos szaktanácsadói névjegyzék az alábbi linken érhető el:

Nyomtatás