Szaktanácsadás, tantárgygondozás

A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik. A megújuló köznevelési rendszerben formálódik a szaktanácsadás, a pedagógiai szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet), illetve a pedagógusok minősítésének kapcsolata a pedagógus életpálya tükrében.

Jogszabályi háttér:

 • 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről 19. §
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 3. §, 12-15. § a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Célja:

 • a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása,
 • pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk monitorozása,
 • a pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani segítése,
 • a pedagógus munkájával összefüggő szaktanácsadói tevékenységek összegzése, nyilvántartása,
 • az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása,
 • felkérésre szakmai konzultáció szervezése,
 • a szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakterület köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére,
 • részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében.

Feladata

 • A nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban,
 • a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabályozás dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata, kiválasztásuk támogatása,
 • nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált tanórák, foglalkozások értékelése,
 • óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség vezetővel, intézményvezetővel,
 • a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása
 • javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

Szaktanácsadói tevékenység szakterületei

Óvodai szaktanácsadás

 • Óvodapedagógusi szakterület

Tantárgygondozó szaktanácsadás

szakterületek:

 • Óvodapedagógusi,
 • Tanítói,
 • Magyar nyelv és irodalom,
 • Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével),
 • Matematika,
 • Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret,
 • Erkölcstan, Etika, Filozófia,
 • Biológia, Egészségtan, Természetismeret,
 • Fizika, Természetismeret,
 • Kémia, Természetismeret,
 • Földrajz, Természetismeret,
 • Művészetek,
 • Informatika,
 • Technika, Életvitel és gyakorlat,
 • Testnevelés és sport,
 • Alapfokú művészetoktatási,
 • Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével),
 • Kollégiumi,
 • Iskolai könyvtári,
 • Digitális szaktanácsadás
 • Gyógypedagógia

Tematikus szaktanácsadás

A tematikus szaktanácsadás elsősorban komplex, intézményi szinten megjelenő tanácsadás. Az e területen dolgozó szaktanácsadók jellemzően intézményi csoportokkal dolgoznak, komplex tevékenységeket megvalósítva.

szakterületek:

 • intézményfejlesztési tanácsadás
 • területei:
  • intézményszervezési,
  • intézményműködési helyzetelemző,
  • intézményvezetés munkáját elemző, szervezetfejlesztő
 • konfliktuskezelési tanácsadás:
  A konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló országos szaktanácsadói feladatok közé tartoznak a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és használatuk elősegítése az intézményirányítás gyakorlatában, továbbá jogi és pedagógiai-pszichológiai ismeretek átadása a konfliktushelyzetek sikeres megoldásához.
 • pedagógiai mérés-értékelés:
  Célja a pedagógusok pedagógiai értékelési, mérési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése, önfejlődésének támogatása. A köznevelési intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének fejlesztése, kialakítása, a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott megtervezése, a mérési eredmények hasznosítása.
 • a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását segítő szakmai szolgáltatás:
  Az integrációs pedagógiai rendszer (a továbbiakban: IPR)- alapú pedagógiai, módszertani tevékenység segítése, az esélyegyenlőség-elvű oktatásszervezés támogatása.
 • kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanulók fejlődését támogató szaktanácsadás:
  Kiemelt figyelmet igénylő gyermeknek, tanulónak minősül a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő), a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló (Nkt. 4.§ 13. pontja).

Kollégák elérhetősége:

Retkes Ákos
pedagógiai referens

06 1/374-2189

Retkes.Akos@oh.gov.hu

Józsáné Tóth Teodóra
pedagógiai referens
06 70/902-9071
Jozsane.Toth.Teodora@oh.gov.hu
Kornéli Beáta
pedagógiai referens
06 30/682-2454 Korneli.Beata@oh.gov.hu

Vajó Nikolett
pedagógiai referens

06 30/424-7562

Vajo.Nikolett@oh.gov.hu

Szaktanacsadas.POKSzeged@oh.gov.hu

 

  Szaktanácsadás igénylése
 • A Pedagógiai Oktatási Központok éves munkatervük összeállítását, ezen belül a szaktanácsadói, tantárgygondozói tevékenység megtervezését az Oktatási Hivatal központi igényfelmérőjében leadott intézményi kérések alapján végzi.
 • További szaktanácsadói tevékenység igénylése írásban a POKSzeged@oh.gov.hu e-mail címre lehetséges.

A szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület dokumentumai:


Az elégedettségmérő kérdőíveket 2017. évtől elektronikus úton kell kitölteni az alábbi linkeken.

Pedagógus
Intézményvezető


Az országos szaktanácsadói névjegyzék az alábbi linken érhető el:

Szaktanácsadói névjegyzék

Nyomtatás