Szaktanácsadás, tantárgygondozás

A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik. A megújuló köznevelési rendszerben formálódik a szaktanácsadás, a pedagógiai szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet), illetve a pedagógusok minősítésének kapcsolata a pedagógus életpálya tükrében.

Jogszabályi háttér:

 • 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről 19. §
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 3. §, 12-15. § a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Célja:

 • a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása,
 • pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk monitorozása,
 • a pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani segítése,
 • a pedagógus munkájával összefüggő szaktanácsadói tevékenységek összegzése, nyilvántartása,
 • az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása,
 • felkérésre szakmai konzultáció szervezése,
 • a szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakterület köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére,
 • részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében.

Feladata

 • A nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban,
 • a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabályozás dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata, kiválasztásuk támogatása,
 • nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált tanórák, foglalkozások értékelése,
 • óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett pedagógussal, munkaközösség vezetővel, intézményvezetővel,
 • a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalmazása
 • javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére.

Szaktanácsadói tevékenység szakterületei

Óvodai szaktanácsadás

 • Óvodapedagógusi szakterület

Tantárgygondozó szaktanácsadás

szakterületek:

 • Óvodapedagógusi,
 • Tanítói,
 • Magyar nyelv és irodalom,
 • Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével),
 • Matematika,
 • Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret,
 • Erkölcstan, Etika, Filozófia,
 • Biológia, Egészségtan, Természetismeret,
 • Fizika, Természetismeret,
 • Kémia, Természetismeret,
 • Földrajz, Természetismeret,
 • Művészetek,
 • Informatika,
 • Technika, Életvitel és gyakorlat,
 • Testnevelés és sport,
 • Alapfokú művészetoktatási,
 • Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével),
 • Kollégiumi,
 • Iskolai könyvtári,
 • Digitális szaktanácsadás
 • Gyógypedagógia

Tematikus szaktanácsadás

A tematikus szaktanácsadás elsősorban komplex, intézményi szinten megjelenő tanácsadás. Az e területen dolgozó szaktanácsadók jellemzően intézményi csoportokkal dolgoznak, komplex tevékenységeket megvalósítva.

szakterületek:

 • intézményfejlesztési tanácsadás
 • területei:
  • intézményszervezési,
  • intézményműködési helyzetelemző,
  • intézményvezetés munkáját elemző, szervezetfejlesztő
 • konfliktuskezelési tanácsadás:
  A konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló országos szaktanácsadói feladatok közé tartoznak a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és használatuk elősegítése az intézményirányítás gyakorlatában, továbbá jogi és pedagógiai-pszichológiai ismeretek átadása a konfliktushelyzetek sikeres megoldásához.
 • pedagógiai mérés-értékelés:
  Célja a pedagógusok pedagógiai értékelési, mérési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése, önfejlődésének támogatása. A köznevelési intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének fejlesztése, kialakítása, a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott megtervezése, a mérési eredmények hasznosítása.
 • a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását segítő szakmai szolgáltatás:
  Az integrációs pedagógiai rendszer (a továbbiakban: IPR)- alapú pedagógiai, módszertani tevékenység segítése, az esélyegyenlőség-elvű oktatásszervezés támogatása.
 • kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanulók fejlődését támogató szaktanácsadás:
  Kiemelt figyelmet igénylő gyermeknek, tanulónak minősül a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő), a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló (Nkt. 4.§ 13. pontja).

Kollégák elérhetősége:

Retkes Ákos
pedagógiai referens

06 1/374-2189

Retkes.Akos@oh.gov.hu

Józsáné Tóth Teodóra
pedagógiai referens
06 70/902-9071
Jozsane.Toth.Teodora@oh.gov.hu
Kornéli Beáta
pedagógiai referens
06 30/682-2454 Korneli.Beata@oh.gov.hu

Vajó Nikolett
pedagógiai referens

06 30/424-7562

Vajo.Nikolett@oh.gov.hu

Szaktanacsadas.POKSzeged@oh.gov.hu

 

  Szaktanácsadás igénylése
 • A Pedagógiai Oktatási Központok éves munkatervük összeállítását, ezen belül a szaktanácsadói, tantárgygondozói tevékenység megtervezését az Oktatási Hivatal központi igényfelmérőjében leadott intézményi kérések alapján végzi.
 • További szaktanácsadói tevékenység igénylése írásban a POKSzeged@oh.gov.hu e-mail címre lehetséges.

A szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület dokumentumai:

Vezető szaktanácsadóink:

2016. október 28-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki.

A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal 2017. 01. 01. napjától 2 évre az alábbi szaktanácsadókat bízta meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Vezető szaktanácsadó

Szakterülete
Csontos Mária Óvodapedagógusi
Dr. Szuromi István Intézményfejlesztési
Gyurikné Vass Angéla
Tanítói
Jónyer Edit
Idegen nyelv
Kiss Attila
Testnevelés és sport
Kothencz Erzsébet

Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek,
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,
Hon- és népismeret

Kulcsár Marianna Magyar nyelv és irodalom
Nagy Czirok Lászlóné Fizika, Természetismeret
Rójáné Oláh Erika Mária Matematika
Wamzer Gabriella Művészetek

Az elégedettségmérő kérdőíveket 2018. évben az alábbi linkeken lehet elektronikus úton kitölteni:

Az országos szaktanácsadói névjegyzék az alábbi linken érhető el:

Nyomtatás