Országos szakmai szolgáltatások

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központja országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként szervezi meg:

  • a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló pedagógiai szakmai szolgáltatást,
  • a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamat segítését,
  • az intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatást,
  • a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását.

Konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló pedagógiai szakmai szolgáltatás:

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatárs elérhetősége:

Dr. Radnóti Zoltán - radnoti.zoltan@oh.gov.hu

 

 

Pedagógiai szakmai szolgáltatás keretei között a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló országos szaktanácsadói feladatok közé tartoznak a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és használatuk elősegítése az intézményirányítás gyakorlatában, a jogi és pedagógiai-pszichológiai ismeretek átadása a konfliktushelyzetek sikeres megoldásához egyéni és szervezeti szinten (48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 13.§). A szaktanácsadás keretében tudunk segítséget nyújtani ahhoz, hogy a nevelési-oktatási intézmények vezetői, alkalmazottai, szülői szervezete, diákönkormányzata megismerje azokat az eljárásokat, gyakorlatokat, amelyekkel megelőzhető a konfliktushelyzetek kialakulása, illetve amelyekkel feloldhatók a konfliktushelyzetek, orvosolhatók a sérelmek.

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelési és tanítási-tanulási folyamat segítése

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatárs elérhetősége:

dr. Mező Tamásné – Mezo.Tamas.Zsoltne@oh.gov.hu

 

A köznevelés rendszerében kiemelt figyelmet igénylő gyermeknek, tanulónak minősül a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő), a kiemelten tehetséges, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló (Nkt. 4.§ 13.pont). Országos pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében kaphatnak tájékoztatást a pedagógusok és az intézményvezetés az ellátáshoz szükséges pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközökkel és módszerekkel kapcsolatosan. A szaktanácsadói tevékenység szükség esetén kiterjedhet közgazdasági, jogi, pénzügyi és egyéb információkra a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók oktatásának-nevelésének megszervezésével kapcsolatosan

Intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatás

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatárs elérhetősége:

Benke Gabriella – Benke.Gabriella@oh.gov.hu

 

Az intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében szervezett szaktanácsadás területei:

a) az intézményszervezési,

b) az intézményműködési helyzetelemző,

c) az intézményvezetés munkáját elemző, szervezetfejlesztő szaktanácsadás.

A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatás

A szakmai terület ellátásáért felelős munkatárs elérhetősége:

dr. Mező Tamásné – Mezo.Tamas.Zsoltne@oh.gov.hu

 

A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatás területei:

a) integrációs pedagógiai rendszer módszertani tevékenységet elemző, valamint az

intézményszervezési, intézményműködési helyzetelemző szaktanácsadás nyújtása,

b) az esélyegyenlőség-elvű oktatásszervezési tevékenységet elemző, módszertani

szaktanácsadást, fejlesztéstámogató szaktanácsadás,

c) a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók felkészítésének megszervezéséhez, az ellátás

eredményességének megismeréséhez szükséges elemző pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetését és terjesztését segítő tanácsadás,

d) a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó, az

intézményvezetés munkáját fejlesztő jogi és egyéb információk gyűjtését, rendelkezésre bocsátását, e körben tájékoztatás adását, valamint az esélyegyenlőségi feladatok végrehajtását segítő szaktanácsadás.

 

Jogszabályok

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

40/1999. (X. 8.) OM rendelet az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

1068/2012. (III.20.) kormányhatározat a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról

48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Nyomtatás