Lemorzsolódás

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

A korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer létrehozását és működtetését az EU 2020 korai iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiájának megvalósítása teszi szükségessé, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 19. § (2) bekezdés h) pontjának 2015. január 1-jével hatályos rendelkezése alapján. A rendszer mint pedagógiai-szakmai szolgáltatás a köznevelésben részt vevő tanulók lemorzsolódásának, az iskolai rendszerből való kimaradásának megakadályozását, valamint a legalább középfokú végzettség, képzettség megszerzésének elérését célozza, elősegítve a munkaerőpiacra való belépést, valamint hosszú távon a munkavállalás, a pályán maradás sikerességét.

A korai jelzőrendszer működtetésével, a nevelési-oktatási intézményekben nyilvántartott adatokra épülve (értékelést, elemzést követően), azokat közvetlenül felhasználva egy olyan, a pedagógiai munkát támogató rendszer jön létre, amely segíti a pedagógusok oktató-nevelő munkáját, és támogatja az intézményeket a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos teendők, beavatkozások megszervezésében, megvalósításában. E területen további cél a szükséges pedagógiai eszközök és módszerek intézményi szintű alkalmazásának támogatása, a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése, valamint a pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködésének, koordinálásának megszervezése a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében.

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben az Nkt. 4. § 37. pontjában meghatározott, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatosan történik a statisztikai adatgyűjtés.
Az Nkt. 4. § 37. pontja értelmében lemorzsolódással veszélyeztetett az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és akinek esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal összefüggésben az intézménynek a KIR-nek kizárólag azokra a feladatellátási helyeire szükséges adatot szolgáltatnia, ahol nappali rendszerű vagy felnőttoktatás, nappali munkarend szerinti, 5–12. évfolyamos iskolai nevelés-oktatás vagy középfokú nevelés-oktatás, illetve Hídprogram folyik.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról kiadott 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 26/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az érintett nevelési-oktatási intézmény a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók adatait, valamint az alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként összesített formában, évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban, az adott tanév első félévére vonatkozóan február 10-ig, az adott tanév második félévére vonatkozóan június 30-ig továbbítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Oktatási Hivatalnak.

Az adatszolgáltatás során rögzített jelentések olvasási joggal folyamatosan megtekinthetőek az informatikai rendszerben.

A támogató rendszer segítségével azonosított figyelmeztető jelek alapján és a pedagógiai-szakmai szolgáltatás javaslatainak figyelembevételével a nevelési-oktatási intézmény olyan pedagógiai intézkedéseket alkalmaz, amelyek keretében korszerű, tanulóközpontú nevelési-oktatási eszközökkel, az iskolai sikerességet támogató együttműködésekkel segíti a tanuló előrehaladását, kiemelt figyelemmel a képességek, készségek kibontakoztatására, az esélyteremtést szolgáló tevékenységekre.

A szolgáltatási terület célja:

 • közreműködés a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésében, a rendszerben rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi szintű adatok elemzése, értékelése és mindezek alapján a szükséges pedagógiai-szakmai támogatás meghatározása;
 • a célnak megfelelő pedagógiai eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése, a pedagógiai módszerek kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézményben;
 • a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése;
 • a lemorzsolódás megelőzése és megakadályozása érdekében történő pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködésének koordinálása.


1. A tanulói előrehaladást támogató tevékenységek:

 • a veszélyeztetett tanuló támogatása bevont szervezetek szakemberével együttműködésben;
 • beavatkozás a gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül –– a veszélyeztetettség jelzése, külső támogató segítség (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, szakszolgálat stb.) felé irányítás;
 • szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésére irányuló tevékenységek, foglalkozások biztosítása, bűnmegelőzési előadás szervezése.

2. A pedagógust támogató tevékenységek:

 • a korai jelző- és pedagógiai támogató informatikai rendszerben rögzített intézményi és tagintézményi szintű adatok értékelésének, elemzésének segítése;
 • megfelelő pedagógiai eszközök és módszerek terjesztése a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében és kiválasztásuk segítése az országos szaktanácsadói hálózaton keresztül;
 • a hiányzó alapkompetenciákat fejlesztő programok meghatározásához a tanulók hatékony egyéni megismerését segítő eszközök, módszerek bemutatása, felkészítés a használatukra;
 • szaktanácsadás a pedagógiai értékeléshez, szaktanácsadói konzultáció az egyéni fejlesztetési tervek kidolgozásához, képzések biztosítása.

3. Az intézményvezetést támogató tevékenységek

 • a korai jelző- és pedagógiai támogató informatikai rendszer működtetésének segítése rendszeres tájékoztatókkal, szakmai napokkal;
  szervezet- és intézményfejlesztési szaktanácsadás, mentorálás;
  vezetői együttműködések támogatása, tudásmegosztó események, műhelymunkák szervezése;
  támogatás bevont szervezetek szakemberével együttműködésben.

4. Az intézményfejlesztést támogató tevékenységek:

 • az országos kompetenciamérés eredményei alapján intézményi szintű intézkedési terv készítése, megvalósítása;
  problémamegoldó műhelymunkák, tantestületi teammunkák, tantestületi képzések szervezése, lebonyolítása mesterpedagógus szaktanácsadó vezetésével;
  intézményfejlesztési és abból levezethető intézkedési terv készítése intézményfejlesztési szaktanácsadó segítségével;
  adaptálható intézményi jó gyakorlatok átvételének támogatása.

Jogszabályi háttér:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 37. pontja, illetve a 19. § (2) bekezdésének h) pontja
  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
  Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény;
  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról kiadott 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 26/A. és 44/J. §-a
  a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 9/A. §-a

Hasznos linkek

A témában segítséget, felvilágosítást nyújt:

Pap Eszter pedagógiai referens – Pap.Eszter@oh.gov.hu – 06-30-682-2425 vagy 06-1-374-2159Nyomtatás