Szaktanácsadás, tantárgygondozás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.

A pedagógiai- szakmai szolgáltatások megvalósítását az intézményi igények és a jogszabályokban meghatározott feladatok alapján a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ munkatársai és elsősorban az illetékességi területünkön dolgozó mesterpedagógus szaktanácsadók végzik. Szaktanácsadóink szakmai támogatást nyújtanak az Oktatási Hivatal által irányított országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre való felkészüléshez, és a tanfelügyeleti ellenőrzést követően elkészített fejlesztési terv vagy intézkedési terv megvalósításához. A szaktanácsadó továbbá abban segíti az egyes pedagógust, közvetve azonban az intézményvezetőt és az egész intézményt is, hogy folyamatos szakmai fejlődése által egyre jobban megfeleljen a jogszabályok által meghatározott pedagógus kompetenciákhoz kapcsolódóan kidolgozott pedagógiai szintleírásokban megfogalmazott szakmai elvárásoknak, amelyek a pedagógusok minősítésének, egyúttal az életpályán való előrehaladásuknak képezik a szakmai alapját.

Pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek:

 

● pedagógiai értékelés

● szaktanácsadás, tantárgygondozás

● intézményfejlesztési szakterület

● Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület:

●  hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület,

●  sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület,

●  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület:

●  kiemelten tehetséges gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület

● konfliktuskezelési szakterület

● pedagógiai-mérés-értékelési szakterület

● digitális pedagógiai szakterület

● gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai szakterület

● óvodapedagógiai szakterület

● pedagógiai tájékoztatás

● tanügy-igazgatási szolgáltatás

● pedagógusok képzése, továbbképzése, önképzésének segítése, szervezése

● tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása

● tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat

● a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésének feladatai

 

Országos pedagógiai szakmai szolgáltatások:

 

A Hivatal országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként szervezi a nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelést-oktatást, kollégiumi nevelést segítő (a továbbiakban együtt: nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások) pedagógiai szakmai szolgáltatásokat.

Az intézmények a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokra vonatkozó igényeiket évente, a november végén megnyíló online igényfelmérő felületen küldhetik be a Pedagógiai Oktatási Központ részére.

Jogszabályi háttér:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. https://njt.hu/jogszabaly/2011-190-00-00

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet. https://njt.hu/jogszabaly/2012-48-20-5H

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet. https://njt.hu/jogszabaly/2013-326-20-22

Felhívjuk figyelmüket, hogy megjelent Az emberi erőforrások minisztere 37/2021. (VIII. 31.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Területért felelős munkatársak elérhetősége:

Franczelné Bor Mária – Franczelne.Bor.Maria@oh.gov.hu
Pethe Marianna – pethe.marianna@oh.gov.hu
Szegediné Karóczkai Enikő Erika– Szegedine.Karoczkai.Eniko.Erika@oh.gov.hu

Vezető szaktanácsadók

2020. december 16-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki.  A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízta meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával 2021. február 01-től 2023. december 31. napjáig

Szaktanácsadó neve Munkaközösség
Turcsán Tímea Csilla
Tanító
megbízott vezető szaktanácsadó
Ferenczi Sándor Társadalomtudomány
Jasku Henrietta Intézménytámogatás
Károly Enikő Idegen nyelv
Király Lajos Természettudomány
Mihalkó Istvánné Reál
Vajda Tamás Művészetek
Veres Jánosné Óvodapedagógus
Zolcsák Zsuzsanna Humán


 

A szaktanácsadás területei

Angol nyelv

Bartha Leonóra
Boros Krisztina Valéria
Medvéné Kendi Tímea Judit

Biológia, Egészségtan

Pataki Krisztina Éva
Safrankuné Palombi Csilla Ildikó

 

Digitális IKT

Bányai Györgyné
Bartha Leonóra
Mihalkó Istvánné

Ének-zene

Ágoston Ildikó

Fizika

Debrey László

Földrajz

Király Lajos

Francia nyelv

Baranyiné Szilágyi Gabriella

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése

Jámbor Csilla Tímea
Kelemenné Felleg Edit
Tóth-Kósa Beáta
Tukacs Ildikó

Intézményfejlesztés

Antalné Simon Erika
Debrey László
Harasztiné Sipos Judit
Havasi Beáta
Kelemenné Szécsi Erika
Monyók Erzsébet

Kémia

Kovácsné Kovács Tímea

Szűcsné Kálnási Anna

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelésének oktatásának segítése

Harcsa Valéria
Jászainé Kohlmayer Ágota
Kacsári Attila
Kerita Katalin
Kovácsné Kovács Tímea
Pálinkásné Garasos Melinda
Szűcs Istvánné

Kollégium

Havasi Beáta

Konfliktuskezelés

Jámbor Csilla Tímea
Pataki Krisztina Éva

Magyar nyelv és irodalom

Deák-Takács Szilvia
Kelemenné Felleg Edit
Kertész Zoltánné
Takácsné Kocsis Anikó
Tóth-Kósa Beáta
Zolcsák Zsuzsanna

Matematika

Bányai Györgyné
Fazekasné Pápai Edit
Mihalkó Istvánné
Szemcsákné Koczor Andrea

Német nyelv

Károly Enikő
Kelemenné Szécsi Erika
Szabó Ildikó
Tóth-Kósa Beáta

Óvodapedagógusi szakterület

Antalné Simon Erika
Kanyó Bálint Zoltánné
Kiss Márta
Pálinkásné Garasos Melinda
Sóvári Mária
Szabó Zita Brigitta
Monyók Erzsébet
Szűcs Istvánné

Pedagógiai mérés-értékelési

Szűcsné Kálnási Anna

Tanítói szakterület

Földesi Rita Enikő
Harasztiné Sipos Judit
Horváthné Reményi Lívia
Kádár Ágnes
Kovács Zoltánné
Leskóné Borbély Andrea Judit
Szűcsné Kálnási Anna
Szűcsné Szakács Ildikó
Tóthné Miholecz Judit
Tukacs Ildikó
Turcsán Tímea Csilla

Táncművészet

Demarcsek György

Testnevelés és sport

Csonka Judit Ildikó
Lőrinczi István Kálmán Vajda Tamás

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Ferenczi Sándor
Harcsa Valéria
Kövendy Zsolt
Oláh András

Vizuális kultúra

Ágoston IldikóNyomtatás