Egyéb szolgáltatások

A tankötelezettség megkezdésének halasztásával és a korai iskolakezdéssel kapcsolatos információk

A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét legkésőbb 2023. augusztus 31-ig elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt.

A tankötelezettség kezdetével kapcsolatos eljárásra az alábbi jogszabályok 2023. január 1-jétől hatályos rendelkezései az irányadók:

 • Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Okt. Hiv. rendelet – az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
 • Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 • EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 • Ped. rendelet – a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

A tankötelezettség megkezdésének halasztásával és a korai iskolakezdéssel kapcsolatos információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg_halasztasa

Területért felelős munkatársak elérhetősége:

Bereczkiné László Mónika – Bereczkine.Laszlo.Monika@oh.gov.hu

dr. Nagy Anikó Dóra- nagy.aniko@oh.gov.hu

Oroszné Gurbán Anna – Oroszne.Anna@oh.gov.hu
Petróné Zoltai Katalin – Petrone.Zoltai.Katalin @oh.gov.hu
Sárosiné Kovács Brigitta – Sarosine.Kovacs.Brigitta@oh.gov.hu

 


Konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló pedagógiai szakmai szolgáltatás

A pedagógiai szakmai szolgáltatások keretei között a sajátos pedagógiai területek egyike a konfliktuskezelési szakterület. A speciális szaktanácsadói támogatás feladata hozzájárulni a konfliktushelyzetek sikeres megoldásához egyéni és szervezeti szinten (48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 5.§ (2) d.):

 • a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében tervezhető intézkedések támogatása,
 • az intézményen belüli és az intézményi partnerekkel történő eredményes kommunikációt segítő módszerek megismertetése,
 • pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok erőszakmentes, konstruktív kezelésére.

Szaktanácsadás keretében tudunk segítséget nyújtani ahhoz, hogy a nevelési-oktatási intézmények vezetői, alkalmazottai, szülői szervezete, diákönkormányzata megismerje azokat az eljárásokat, gyakorlatokat, amelyekkel megelőzhető a konfliktushelyzetek kialakulása, illetve amelyekkel feloldhatók a konfliktushelyzetek, orvosolhatók a sérelmek.

Területért felelős munkatársak elérhetősége:

Franczelné Bor Mária – Franczelne.Bor.Maria@oh.gov.hu
Pethe Marianna – pethe.marianna@oh.gov.hu
Szegediné Karóczkai Enikő – Szegedine.Karoczkai.Eniko.Erika@oh.gov.hu
Petróné Zoltai Katalin - Petrone.Zoltai.Katalin@oh.gov.hu

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése:

A köznevelés rendszerében kiemelt figyelmet igénylő gyermeknek, tanulónak minősül a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a kiemelten tehetséges), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló (Nkt. 4.§ 13.pont). A pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében kaphatnak tájékoztatást a pedagógusok és az intézményvezetés az ellátáshoz szükséges pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközökkel és módszerekkel kapcsolatosan. A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterülethez kapcsolódó speciális szaktanácsadói feladatok: (48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 5.§. (2.) c).

 • hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület: az esélyteremtő intézményfejlesztési folyamat azonosítását és megvalósulását támogató eljárások, módszerek, gyakorlatok megismertetése és terjesztése; az esélyteremtő intézményfejlesztés megvalósítását támogató módszerek, gyakorlatok megismertetése; az intézmény hátránykompenzáló gyakorlatának támogatása,
 • sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület: támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez; szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás; támogatás a differenciált nevelés-oktatás megvalósításában; támogatás az integráció feladatainak az intézmény alapdokumentumaiban történő megjelenítéséhez,
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület: támogatás fejlesztő pedagógusi tevékenységekhez; támogatás az integrált tanuló, gyermek nevelésében-oktatásában részt vevő pedagógusok számára; támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez; szakértői vélemények értelmezésében, pedagógiai javaslatok elkészítésében nyújtott támogatás,
 • kiemelten tehetséges gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület: a tehetségek felismerésének folyamatának, eszközeinek megismertetése, terjesztése; támogatás az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez; támogatás a tehetséggondozás intézményi stratégiájának és formáinak kialakításához; támogatás a tehetséggondozás feladatainak az intézmény alapdokumentumban történő megjelenítéséhez.

Területért felelős munkatársak elérhetősége:

Kiss Erika – Kiss.Erika@oh.gov.hu
Franczelné Bor Mária - Franczelne.Bor.Maria@oh.gov.hu
Pethe Marianna - Pethe.Marianna@oh.gov.hu
Szegediné Karóczkai Enikő Erika - Szegedine.Karoczkai.Eniko.Erika@oh.gov.hu

 

 

 

 

Intézményfejlesztési szakterület:

Sajátos pedagógiai szakterület az intézményfejlesztés is. A szaktanácsadók a hatékonyabb és eredményesebb intézményi működés, szervezetfejlesztés érdekében nyújtanak támogatást intézményvezetők, pedagógusok számára (48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 5.§. (2.) b):

 • az intézményvezetés támogatása a pedagógiai célok elérését segítő intézményi környezet kialakításában és fenntartásában,
 • az intézményi szervezeti tanulás (a nevelőtestület önképzésének) támogatása szakmai műhelyek szervezésével és tartásával,
 • az intézményvezetés támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában,
 • a nevelőtestület, támogatása az önértékelés eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában,
 • az önértékelési folyamat támogatása (vezetői, intézményi, pedagógus),
 • az intézményi intézkedési terv elkészítésének, felülvizsgálatának segítése,
 • az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv elkészítésének támogatása,
 • az intézményi önértékelés eredményeire épülő intézkedési terv elkészítésének, felülvizsgálatának támogatása.

Digitális pedagógia:

A digitális pedagógia területén szervezett szaktanácsadói látogatások nevelőtestületi és munkaközösségi előadások, műhelymunkák vagy egyéni konzultációk keretében is igényelhetők (48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 5.§. (2.) f):

 • tudásmegosztást szolgáló digitális eszközök, online alkalmazások, internetes szolgáltatások gyakorlati alkalmazásának segítése,
 • a digitális technológiák tudatos és etikus használatának megismertetése, terjesztése,
Nyomtatás