Egyéb szolgáltatások

Tankötelezettség

A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét legkésőbb 2020. augusztus 31-ig elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt.

A tankötelezettség kezdetével kapcsolatos eljárásra az alábbi jogszabályok 2020. január 1-jétől hatályos rendelkezései az irányadók:

  • Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • Okt. Hiv. rendelet – az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
  • Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
  • EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
  • Ped. rendelet – a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

A tankötelezettséggel kapcsolatos információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg_halasztasa

 

Az alábbi munkatársaktól kérhet segítséget:

Bereczkiné László Mónika – Bereczkine.Laszlo.Monika@oh.gov.hu
Oroszné Gurbán Anna – Oroszne.Anna@oh.gov.hu
Petróné Zoltai Katalin – Petrone.Zoltai.Katalin @oh.gov.hu
Sárosiné Kovács Brigitta – Sarosine.Kovacs.Brigitta@oh.gov.hu
Szántó Anett Kitti – Szanto.Anett.Kitti@oh.gov.hu
dr. Takács Fruzsina – Takacs.Fruzsina@oh.gov.hu

 


Konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló pedagógiai szakmai szolgáltatás

Pedagógiai szakmai szolgáltatás keretei között a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló országos szaktanácsadói feladatok közé tartoznak a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és használatuk elősegítése az intézményirányítás gyakorlatában, a jogi és pedagógiai-pszichológiai ismeretek átadása a konfliktushelyzetek sikeres megoldásához egyéni és szervezeti szinten (48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 13.§). A szaktanácsadás keretében tudunk segítséget nyújtani ahhoz, hogy a nevelési-oktatási intézmények vezetői, alkalmazottai, szülői szervezete, diákönkormányzata megismerje azokat az eljárásokat, gyakorlatokat, amelyekkel megelőzhető a konfliktushelyzetek kialakulása, illetve amelyekkel feloldhatók a konfliktushelyzetek, orvosolhatók a sérelme

Franczelné Bor Mária – Franczelne.Bor.Maria@oh.gov.hu
Pethe Marianna – pethe.marianna@oh.gov.hu
Szegediné Karóczkai Enikő – Szegedine.Karoczkai.Eniko.Erika@oh.gov.hu

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamat segítése

A köznevelés rendszerében kiemelt figyelmet igénylő gyermeknek, tanulónak minősül a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő), a kiemelten tehetséges, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló (Nkt. 4.§ 13.pont). Országos pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében kaphatnak tájékoztatást a pedagógusok és az intézményvezetés az ellátáshoz szükséges pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközökkel és módszerekkel kapcsolatosan. A szaktanácsadói tevékenység szükség esetén kiterjedhet közgazdasági, jogi, pénzügyi és egyéb információkra a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók oktatásának-nevelésének megszervezésével kapcsolatosan (48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 12.§).

Kiss Erika – Kiss.Erika@oh.gov.hu

 

 

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezésének és ellátásának segítése

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében a szaktanácsadói tevékenység megszervezésével segíti az intézményeket:

  • az integrációs pedagógiai rendszer (IPR)-alapú pedagógiai, módszertani tevékenységek elemzésében, valamint az intézményszervezési, intézményműködési helyzetelemzésben,
  • az esélyegyenlőség-elvű oktatásszervezés megvalósításában.

E mellett segítséget nyújt a a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók felkészítésének megszervezéséhez, az ellátás eredményességének megismeréséhez szükséges elemző pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetésével és terjesztésével.

A tanügy-igazgatási szolgáltatás köréből a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó, az intézményvezetés munkáját fejlesztő jogi és egyéb információk gyűjtését, rendelkezésre bocsátását, e körben tájékoztatás adását, valamint az esélyegyenlőségi feladatok végrehajtásának segítését.

(48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 14.§ (1) bekezdés)

Franczelné Bor Mária – Franczelne.Bor.Maria@oh.gov.hu
Kiss Erika – Kiss.Erika@oh.gov.hu
Pál Mónika – Pal.Monika@oh.gov.hu
Szegediné Karóczkai Enikő – Szegedine.Karoczkai.Eniko.Erika@oh.gov.hu

 

 

Nyomtatás