Egyéb szolgáltatások

Konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló pedagógiai szakmai szolgáltatás

Pedagógiai szakmai szolgáltatás keretei között a konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló országos szaktanácsadói feladatok közé tartoznak a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és használatuk elősegítése az intézményirányítás gyakorlatában, a jogi és pedagógiai-pszichológiai ismeretek átadása a konfliktushelyzetek sikeres megoldásához egyéni és szervezeti szinten (48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 13.§). A szaktanácsadás keretében tudunk segítséget nyújtani ahhoz, hogy a nevelési-oktatási intézmények vezetői, alkalmazottai, szülői szervezete, diákönkormányzata megismerje azokat az eljárásokat, gyakorlatokat, amelyekkel megelőzhető a konfliktushelyzetek kialakulása, illetve amelyekkel feloldhatók a konfliktushelyzetek, orvosolhatók a sérelmek.

Petróné Zoltai Katalin - Petrone.Zoltai.Katalin@oh.gov.hu

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamat segítése

A köznevelés rendszerében kiemelt figyelmet igénylő gyermeknek, tanulónak minősül a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő), a kiemelten tehetséges, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló (Nkt. 4.§ 13.pont). Országos pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében kaphatnak tájékoztatást a pedagógusok és az intézményvezetés az ellátáshoz szükséges pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközökkel és módszerekkel kapcsolatosan. A szaktanácsadói tevékenység szükség esetén kiterjedhet közgazdasági, jogi, pénzügyi és egyéb információkra a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók oktatásának-nevelésének megszervezésével kapcsolatosan (48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 12.§).

Kiss Erika - Kiss.Erika@oh.gov.hu

 

 

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezésének és ellátásának segítése

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében a szaktanácsadói tevékenység megszervezésével segíti az intézményeket:

  • az integrációs pedagógiai rendszer (IPR)-alapú pedagógiai, módszertani tevékenységek elemzésében, valamint az intézményszervezési, intézményműködési helyzetelemzésben,
  • az esélyegyenlőség-elvű oktatásszervezés megvalósításában.

E mellett segítséget nyújt a a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók felkészítésének megszervezéséhez, az ellátás eredményességének megismeréséhez szükséges elemző pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetésével és terjesztésével.

A tanügy-igazgatási szolgáltatás köréből a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó, az intézményvezetés munkáját fejlesztő jogi és egyéb információk gyűjtését, rendelkezésre bocsátását, e körben tájékoztatás adását, valamint az esélyegyenlőségi feladatok végrehajtásának segítését.

(48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 14.§ (1) bekezdés)

Antalné Nyárádi Enikő Csilla - Antalne.Nyaradi.Eniko.Csilla@oh.gov.hu

 

Nyomtatás