Bázisintézményeink

 

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központja (a továbbiakban: POK) a helyi bázisintézmények bevonásával növeli az illetékessége alá tartozó köznevelési intézmények pedagógiai munkájának eredményességét.

A POK-kal együttműködő bázisintézmények minden évben elsősorban a Tavaszi és az Őszi Pedagógiai Szakmai Napok közreműködői, amikor helyet és bekapcsolódási lehetőséget biztosítanak műhelymunkáknak, bemutató óráknak, s így készek és képesek a hálózati tudásmegosztás biztosítására online, helyben, vagy a partnerintézmény saját környezetében.

Tevékenységükkel hozzájárulnak a pedagógiai szakmai párbeszéd színvonalának emelkedéséhez, és segítik a POK pedagógiai-szakmai szolgáltatásaihoz való méltányos hozzáférést. Az eredményes munkájukat az intézmények pedagógusai, valamint a bázisintézményi koordinátori feladatokat ellátó mesterpedagógus szaktanácsadók segítik.

A bázisintézmények kijelölését célzó pályázati eljárásban az állami köznevelési közfeladatot ellátó intézmények közül azokra esett a választás,

 • amelyeknek mindennapi nevelési, oktatási, szakképzési és egyéb tevékenységeiben kézzelfoghatóan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk,
 • amelyek olyan pedagógiai módszerrel, jógyakorlattal/jógyakorlatokkal rendelkeznek, amely több éve szolgálja az intézmény nevelő-oktató munkájának fejlesztését és amely hatékonyan, eredményesen adaptálható más intézmények számára is,
 • amelyek támogatják a tartósan alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munka eredményességét,
 • valamint amelyek a lemorzsolódás csökkentése érdekében hatékony tevékenységeket alkalmaznak.

A Nyíregyházi POK illetékességébe tartozó bázisintézmények:

Intézménytípus Intézmények száma
óvoda 15
általános iskola 3
gimnázium 1
alapfokú művészetoktatás 1
Összesen
20

 

Bázisintézmény neve

Megosztani kívánt jó gyakorlatok, innovációk, vállalt bázisintézményi feladatok

Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde

Kapcsolattartó:

Antalné Simon Erika intézményvezető, mesterpedagógus szaktanácsadó

Tel.: 06-30-792-1956

E-mail: antalnesimone@gmail.com

 1. Barkácsol(l)ó” A kreativitás fejlesztése a mindennapokban - a Szent István téri óvodában
 2. Tehetségígéretek felismerése és fejlesztése - a Tavasz utcai óvodában
 3. Környezetvédelem - a Tavasz utcai óvodában
 4. Hátrányos helyzetű és különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése – a Hadház utcai óvodában

Gyermekek Háza Déli Óvoda Intézmény

Kapcsolattartó:

Urbán Judit intézményvezető-helyettes

Tel: 06-70-3969-122, 06-42-512-920

E-mail: gyermekekhazaovoda@gmail.com

 

 1. Az egészséges életvitel, környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés megalapozása a szülők, mint nevelési partnerek részvételével
 2. A kompetencia alapú óvodai nevelés és a Montessori szellemiségű pedagógiai program összhangjának megteremtése az óvodáskorú gyermek fejlesztésében
 3. Az anyanyelvi nevelés folyamata - út az írás-olvasásig
 4. Autizmus spektrum zavarral együtt élő gyermekek Montessori szellemű nevelésének módszertani bemutatása.
 5. Közlekedésbiztonsági Nap

 

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kapcsolattartó:

Kulcsár Miklós intézményvezető

Tel: 06-70-579-8808

E-mail: arpadisk.igazgatosag@gmail.com

 1. LEGO eszközök alkalmazása az oktatásban:

 

-LEGO eszközök használata az oktatásban alsó és felső tagozaton

-LEGO eszközök programozása

-Digitális kompetenciák fejlesztése LEGO eszközökkel

 

Kisvárdai Egyesített Óvoda Székhely

és tagintézményei

Kapcsolattartó:

Pálinkásné Garasos Melinda intézményvezető, mesterpedagógus szaktanácsadó

E-mail: keocsillag@gmail.com

palinkasnegarasosmelinda@gmail.com

Tel: 06-30-833 60-05; 06-20-235-96-98

 1. Differenciált fejlesztés megvalósítása az óvodai mindennapokban:

 

-A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése

- Az óvodás korú gyermekek személyiségének fejlesztése

- A gyermeki tanulás támogatása

Leveleki Kastélykert Óvoda és Konyha

Kapcsolattartók:

Lengyelné Bukta Lívia intézményvezető

Márton Tünde intézményvezető helyettes

Tel: 06-30-731-0819, 06-42- 476-613

E-mail: ovoda@levelektelepules.hu

 1. „Én kis kertész legény vagyok..”Környezettudatos gyermekek nevelése az óvodában
 2. „Ugráljunk, mint a verebek”

A Magyar Mozgáskotta módszerének alkalmazásával egészségnevelési projektek  megvalósítása

 1. „ Nyitnikék”

Az óvodás gyermekek differenciált képesség- és személyiségfejlesztése

 1. „ Együtt a gyermekekért”

Az óvoda és a család kapcsolatának, együttműködésének támogatása

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda

Kapcsolattartó: Nagy Mariann

Tel: 06-20- 429-6644

E-mail: terez1@freemail.hu

 1. Ilyen vagyok - integrációs pedagógiai rendszer
  1. Az óvoda és család együttműködésének erősítése
  2. A Mozgáskotta módszer alkalmazása a sikeres iskolakezdés támogatásában

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda

Szivárvány Tagóvoda

Kapcsolattartó: Molnárné Kévés Csilla

Tel: 06- 70- 517-8345

E-mail: mnekevescs86@gmail.com

 1. Ilyen vagyok - integrációs pedagógiai rendszer
 2. Az óvoda és család együttműködésének erősítése
 3. „A dajka is modell” – a nevelő-oktató munkát segítők szerepe az óvodai nevelésben

Nyírbátori Kerekerdő Óvoda

Kapcsolattartó:

Jónásné Vári Ibolya intézményvezető-helyettes

Tel: 06-70 456-6531

E-mail: ovinyb@gmail.com

 1. Környezettudatos és hagyományőrző tartalmak beépítésének lehetőségei a gyermeki tevékenységekbe vegyes csoportban (komplex bemutató délelőtt)
 2. Érzelmi intelligencia fejlesztés vegyes csoportban a „Boldogság percek” keretében
 3. Tehetséggondozás az Ovisakk csoportban
 4. Mozgásfejlesztés, komplex személyiség fejlesztés a Mozgáskotta eszköz használatával

 

Nyírbátori Kerekerdő Óvoda Százszorszép Tagóvodája

Kapcsolattartó:

Jónásné Vári Ibolya intézményvezető-helyettes

Tel: 06-70 456-6531

E-mail: ovinyb@gmail.com

 1. Hátrányos helyzetű gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozása
 2. Tehetség gondozás a „Varázskuckó” kézműves műhelyben
 3. Betekintés a „Százszorszép” táncműhely munkájába : A népzene, népi játékok szerepe a tehetséggondozásban.
 4. Mozgásfejlesztés, komplex személyiség fejlesztés a Mozgáskotta eszköz használatával
 5. Hátránykompenzáció, esélyteremtő lehetőségek a „Boldogságóra” tevékenység keretében, hátrányos helyzetű gyermekek nevelése során. (gyakorlati bemutató délelőtt)

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium

Kapcsolattartó:

Baranyiné Szilágyi Gabriella mesterpedagógus szaktanácsadó

Tel: 06-30-345-8830

E-mail: baranyine.szilagyi.gabriella@gmail.com

 1. Bevált metodikai megoldások, ötletek alkalmazása:

-Rendhagyó nyelvi órák

-Innovatív nyelvoktatási módszer alkalmazása. Internetes oktatóanyagok alkalmazása és megosztása

-A mobiltelefon hatékony tanórai alkalmazása

-Könyvtárhasználati ismeretek tanítása tantárgyközi integrációval

-Az általános iskola és a gimnázium közötti átmenetek támogatása

-A vizsgakövetelmények elemzése, az eredményes felkészítés módszereinek kiaknázása

-A NAT és az ehhez igazodó kerettantervek illetve taneszközök lehetőségeinek feltérképezése

 1. Az intézményen kívüli jó gyakorlatok:

-Versenyfelkészítés

-Az anyanyelvi lektorokkal történő együttműködés

- Testvériskolai kapcsolatok ápolása

- Külföldi tanulmányutakat

-Egyéni diákmobilitás támogatása

 1. Háziverseny-és kiállítás szervezés, próbaérettségi: tanulás támogatása, tanulóközpontú, differenciált eljárások alkalmazása
 2. Osztályprogramok, hagyományőrzés: rendhagyó osztályfőnöki órák, kirándulások. a közös iskolai rendezvények színvonalas lebonyolítása

Porcsalmai Mesekert Óvoda és Mini Bölcsőde

Kapcsolattartó:

Kanyóné Móré Abigél intézményvezető

Tel: 06-70-330-6024

E-mail: abigel7474@gmail.com

 1. Fonó-Játszóház: tradíciók, hagyományok, népszokások közvetlen tapasztalatokon és pozitív élményeken keresztül
 2. Helyes közlekedés: a kerékpár helyes használata, a közlekedés szabályai óvodai KRESZ-pályán
 3. Óvodakerti jó gyakorlat: a környezetünk védelme, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadása
 4. Csuhéból készült tárgyak készítése
 5. A sakk tanítása óvodáskorban
 6. Állatvédelmi Témahét

 

Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda

Kapcsolattartó: Darai Zita

Tel: 06-20-293-2829

E-mail: ovodatitkarzita@gmail.com

 1. A görögkatolikus keresztény kultúra értékeinek megőrzése, közvetítése, a hitre nevelés megvalósulása változatos módszerekkel:

- Franz Kett pedagógiai módszerének és szemléletének megvalósulása a tevékenységekben a hitre nevelést harmonizálva.

- A meseterápia elemeinek beépítése a tevékenységekbe a gyermekek lelki fejlődésének érdekében

- Az óvodás gyermekek erkölcsi normáinak fejlesztése és a görögkatolikus kultúra értékeinek elmélyítése a Lelki percek keretein belül

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

Kapcsolattartó: Moravszki Zsoltné intézményvezető

Tel: 06-30-830-6996

E-mail: ekaovoda@gmail.com

 1. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek anyanyelvi fejlesztésének lehetőségei a játékban. (gyakorlati bemutató, hospitálás, csoportlátogatás, egyéni és csoportos konzultáció)
 2. Játékban kiteljesedő kompetencia alapú nevelés (gyakorlati bemutató, hospitálás, csoportlátogatás, egyéni és csoportos konzultáció)
 3. Környezeti nevelés a Fülemüle Zöld Óvodában (gyakorlati bemutató, hospitálás, csoportlátogatás, egyéni és csoportos konzultáció)
 4. Óvoda és a család kapcsolata (gyakorlati bemutató, hospitálás, csoportlátogatás, egyéni és csoportos konzultáció)

Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola

Kapcsolattartó: Rozmanné Homoródi Ildikó

Tel: 06-42-275-118

E-mail: tvasvari-iskola@freemail.hu

1. Komplex Alapprogram (KAP)

- Testmozgásalapú alprogram

- Művészetalapú alprogram

- Digitális alapú alprogram

- Logikaalapú alprogram

- Életgyakorlat-alapú alprogram

 

Vántus István Általános Iskola

Kapcsolattartó: Száva Erika intézményvezető

Tel: 06-20-552-6526

E-mail: vantusiskola@gmail.com

1. Komplex Alapprogram (KAP)

- A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT (Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban) tanítási-tanulási stratégiák széleskörű alkalmazása

- A tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és stratégiák megismertetése

- A digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé válásának gyakorlata

- Változatos munkaformák alkalmazása a tanulás támogatásának folyamatában

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola

Kapcsolattartó: Demarcsek Györgyné

Tel: 06-30-903-6480

E-mail: demarcsekzs@gmail.com

 1. Projektmódszer: Art- Óra projekt
 2. „Az osztály réme”- drámapedagógiai módszerek, drámajáték gyakorlat
 3. Civakod-Óra”- Konfliktuskezelést segítő módszerek az iskolában
 4. „ÉLET-Ízesítő” hogyan és mivel fűszerezhetjük meg a mindennapjainkat?
 5. Mindannyian mások vagyunk!-Integrációs jó gyakorlat
 6. TÉT- Jó gyakorlat- hátrányos helyzetű tanulók képességfejlesztése a néptánc eszközrendszerével
 7. Néptánc szakmódszertan és az alkotási folyamatok támogatása, színpadi megjelenés
 8. Zenélő Kör- népzenei szakmai nap és rendhagyó óra
 9. „Gondold újra!”-képzőművészeti program a fenntarthatóság jegyében

 

 

Területért felelős munkatársak elérhetősége:

Pethe Marianna – pethe.marianna@oh.gov.hu

Szegediné Karóczkai Enikő Erika – Szegedine.Karoczkai.Eniko.Erika@oh.gov.hu

 


Nyomtatás