Bázisintézményeink

 

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központja (a továbbiakban: POK) a helyi bázisintézmények bevonásával növeli az illetékessége alá tartozó köznevelési intézmények pedagógiai munkájának eredményességét. A POK-kal együttműködő bázisintézmények készek megosztani működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára. Tevékenységükkel hozzájárulnak a pedagógiai szakmai párbeszéd színvonalának emelkedéséhez, és segítik a POK pedagógiai-szakmai szolgáltatásaihoz való méltányos hozzáférést.

A bázisintézmények kijelölését célzó pályázati eljárásban az állami köznevelési közfeladatot ellátó intézmények közül azokra esett a választás,

 • amelyeknek mindennapi nevelési, oktatási, szakképzési és egyéb tevékenységeiben kézzelfoghatóan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk,
 • amelyek tevékenysége jó gyakorlatként követésre érdemes,
 • amelyek minden intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet, valamint lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, így készek és képesek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására helyben vagy egy partnerintézménynél,
 • amelyek az adott megyében bázisintézményi tevékenységükkel hozzájárulnak a pedagógiai szakmai párbeszéd színvonalának emelkedéséhez,
 • amelyek támogatják a tartósan alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munka eredményességét.

A Nyíregyházi POK illetékességébe tartozó bázisintézmények:

Intézménytípus Intézmények száma
óvoda 7
általános iskola 4
gimnázium 2
alapfokú művészetoktatás 1
kollégium 1
Összesen
15

 

Bázisintézmény neve Megosztani kívánt jó gyakorlatok, innovációk, vállalt bázisintézményi feladatok

Babus Jolán Középiskolai Kollégium
Kapcsolattartó: Albirt Andrea
Telefon: 45/470-429
E-mail: babus.kollégium@gmail.com

 1. A tanulók lemorzsolódásának csökkentése, illetve megelőzése érdekében végzett tevékenységek a kollégiumban
 2. Kapcsolati háló kialakítása és működtetése a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók problémáinak megoldása érdekében
 3. Kollégiumvezetők tanévnyitó tanácskozása
 4. Kezdő intézményvezetők és kollégiumi nevelők segítése, tanácsadás
 5. Kollégiumi szakmai nap, műhelymunka
 6. Babus Kupa
 7. Módszertani füzetek
Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kapcsolattartó: Balla Kálmánné intézményvezető
Telefon: 06-30-690-7583
E-mail: ballakalmanneani@gmail.com
 1. Ének-zenei nevelés, kórusmunka bemutatása
 2. Szivacskézilabda oktatásának gyakorlata a testnevelés órák keretében
 3. Lovaskultúra-oktatás bemutatása a testnevelés órák keretében, hatása a gyermekek testi, lelki fejlődésére
 4. Tantárgyi bemutató órák tartása az alsó és a felső tagozatban
 5. A szövegértés képességének fejlesztése, az országos kompetenciamérés eredményének növelése céljából, módszertani támogatás, szemléletváltás kezdeményezése
 6. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglakozás módszereinek bemutatása, a differenciálás módszertanának ismertetése műhelymunka keretében
Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde
Kapcsolattartó: Antalné Simon Erika intézményvezető
Telefon: 06-30-792-1956
E-mail: antalnesimone@gmail.com
 1. Barkácsol(l)ó”- A kreativitás fejlesztése   a mindennapokban – a Szent István téri óvodában
 2. Tehetségígéretek fejlesztése – a Tavasz utcai óvodában
 3. Hátrányos helyzetű és különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése – a Hadház utcai óvodában.
Gyermekek Háza Déli Óvoda
Székhely Intézmény
Kapcsolattartó: Urbán Judit
Telefon: 06-70-396-9122
E-mail: gyermekekhazaovoda@gmail.com
 1. Szülők, mint nevelési partnerek az egészséges életvitel megalapozásában
 2. Az anyanyelvi nevelés folyamata, út az írás-olvasásig
 3. A Kompetencia alapú óvodai nevelés és a Montessori nevelési programunk összhangjának megteremtése
Kisvárdai Egyesített Óvoda
Kapcsolattartó: Pálinkásné Garasos Melinda intézményvezető
Telefon: 06-20-235-9698, 06-45-405-225
E-mail: palinkasnegarasosmelinda@gmail.com; csillagovi@naracom.hu
 1. A Kisvárdai Egyesített Óvodában működő inkluzív nevelés bemutatása: A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek befogadó óvodai nevelése/ SNI, BTMN/
 2. Az óvodáskorú gyermekek differenciált fejlesztésének bemutatása. Módszertani támogatás nyújtása a fejlesztés megvalósításához előadás, szakmai műhely keretében
Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium
Kapcsolattartó: Pálffyné Nagy Éva
Telefon: 06-30-858-2379
E-mail: palffyneneva@gmail.com
 1. Természettudományos oktatás
 2. Környezeti nevelés
 3. Tehetséggondozás
 4. Nyelvoktatás
Nagykálló Brunszvik Teréz Óvoda
Kapcsolattartó: Nagy Tamásné intézményvezető
Telefon: 06-42-563-080
E-mail: terez1@freemail.hunagykalloiovoda@gmail.com
 1. Ilyen vagyok - integrációs pedagógiai rendszer. Az esélyteremtő, befogadó pedagógia szemlélet – egészséges együttélés: a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése – mentálhigiénés szemléletmód
 2. Az óvoda és család együttműködésének erősítése. Az óvodás gyermekek szüleinek ösztönzése, bevonása az óvodai életbe - a családi és az óvodai nevelés egymást erősítő lehetőségeinek bemutatása
Nyírbátori Kerekerdő Óvoda
4300 Nyírbátor, Iskola utca 5.
Kapcsolattartó: Jónásné Vári Ibolya
Telefon: 06-70-456-6531
E-mail: ovinyb@gmail.com
 1. Környezettudatos tartalmak, a fenntarthatóság pedagógiájának beépítési lehetőségei az óvodai nevelés teljes folyamatába, az óvodában folyó gyermeki tevékenységekbe. Zöld jeles napok, programok megvalósítása során az egészségtudatos és környezettudatos magatartás megalapozása.
 2. A népi kultúra és a közvetlen környezet hagyományainak, értékeinek átadása komplex délelőtti tevékenység keretében

Nyírbátori Kerekerdő Óvoda Százszorszép tagóvodája
4300 Nyírbátor, József Attila u. 17.
Kapcsolattartó: Jónásné Vári Ibolya
Telefon: 06-70-456-6531
E-mail: ovinyb@gmail.com

 1. „Barátom a természet!”Hátrányos helyzetű gyermekek környezettudatos nevelésének megvalósítása.
 2. Hátrányos helyzetű gyermekek anyanyelvi nevelésének differenciált megvalósítása egy komplex délelőtt keretén belül.
Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium
Kapcsolattartó: Baranyiné Szilágyi Gabriella szaktanácsadó
Telefon: 06-30-345-8830
E-mail: baranyine.szilagyi.gabriella@gmail.com
 1. Rendhagyó órák az idegen nyelv tanítása során a célnyelv kultúrájának megismertetése, a civilizációs ismeretek bővítése figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait pld. gasztronómiai vagy turisztikai programok.
 2. TASK (TBL-TASK BASED LEARNING) innovatív nyelvoktatási módszer alkalmazása a nyelvi órákon.
 3. Egyéb alkalmazott innovatív módszerek a nyelvi órákon.
 4. Motiválás az önálló tanulásra és az internet tudatos, kritikus használatára.
 5. A mobiltelefon hatékony tanórai alkalmazása.
 6. Könyvtárhasználati ismeretek tanítása tantárgyközi integrációval – könyvtáros tanárok és magyartanárok bekapcsolódásával.
 7. Az általános iskola és a gimnázium közötti átmenetek támogatása kiemelt figyelemmel a matematika és történelem tantárgyakra pld. felzárkóztatás, differenciált feladatmegosztás.
 8. Tanulóink továbbtanulási esélyeinek növelése. A közép és emelt szintű érettségi  vizsgakövetelmények elemzése, az eredményes felkészítés módszereinek bővítése.
 9. Az egyéni diákmobilitás jótapasztalatainak megosztása.
 10. Szakértőink és szaktanácsadóink továbbra is segítik a középiskolai tanárok munkáját, tekintettel a küszöbön álló NAT módosításokra. A történelem, matematika és idegennyelvi szaktanácsadóink meghatározó szerepet vállalnak a bázisintézményi feladatok előkészítésében és megvalósításában.
Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola
Kapcsolattartó: Vass Edit intézményvezető
Telefon: 06-30-433-0408
E-mail: nyirturaiskola@gmail.com
 1. Iskolába csalogató foglalkozás tartása. Műhelymunka keretében az egyes rendezvényeken szerzett tapasztalatok átadása.
 2. Decemberben karácsonyi hangulatú sorverseny szervezése a nagycsoportosok és alsós osztályaink közreműködésével. A sorversenyek forgatókönyvét az adaptáló intézménynek átadjuk. A felhasznált eszközök listáját megkapja az adaptáló intézmény. Kézzel készített érem sablonját rendelkezésre bocsátjuk.
 3. Családi nap és ünnepségek szervezése. Ünnepélyek forgatókönyvének átadása.
 4. Nyílt tanítási napok szervezése. Nyílt tanítási napokon az adaptáló intézmények nevelőinek fogadása.
Pusztadobosi Általános Iskola
Kapcsolattartó: Daniné Groholy Gabriella intézményvezető és Petkó Andrea bázisintézményi koordinátor
Telefon: 06-30-269-1413
E-mail: pusztasuli@gmail.com
„A "Sightseeing tour in London" - Londoni városnézés
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
Kapcsolattartó: Moravszki Zsoltné intézményvezető
Telefon: 06-30-830-6996
E-mail: ekaovoda@gmail.com
 1. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek anyanyelvi fejlesztésének lehetőségei a játékban.(gyakorlati bemutató, hospitálás, csoportlátogatás, egyéni és csoportos konzultáció)
 2. Játékban kiteljesedő kompetencia alapú nevelés (gyakorlati bemutató, hospitálás, csoportlátogatás, egyéni és csoportos konzultáció.
 3. Környezeti nevelés a Fülemüle Zöld Óvodában (gyakorlati bemutató, hospitálás, csoportlátogatás, egyéni és csoportos konzultáció)
 4. Óvoda és a család kapcsolata (gyakorlati bemutató, hospitálás, csoportlátogatás, egyéni és csoportos konzultáció)
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola
Kapcsolattartó: Hegyesné Tóth Márta szaktanácsadó
Telefon: 06-42-275-118
E-mail: tvasvari-iskola@freemail.hu
 1. Mérés - mintaadó intézmény - mérési jó gyakorlatok
 2. Komplex Tehetséggondozó program
 3. Komplex Alapprogram
Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola
Kapcsolattartó: Demarcsek György igazgatóhelyettes
Telefon: 06-30-938-9879
E-mail: demarcsek@gmail.com
 1. Integrációs jó gyakorlatok
 2. Hátránykompenzáció a művészetoktatás módszereivel
 3. Művészetoktatás szakmai és pedagógiai módszertana (tánc, dráma, népzene, képzőművészet)
 4. Projektmódszer a művészetoktatásban
 5. Tematikus tervezés módszertana
 6. Boldogságóra
 7. Konfliktuskezelés

 

Jó gyakorlatokat végző intézmények (intézményi honlap elérhetőségek):

Az alábbi munkatárstól kérhetnek segítséget:

Pethe Marianna – pethe.marianna@oh.gov.hu

Szegediné Karóczkai Enikő Erika – Szegedine.Karoczkai.Eniko.Erika@oh.gov.hu


Nyomtatás